V. Dlouhý: Aktuální informace ohledně koronavirové krize a jejích dopadům na podnikatele včetně stanovisek a aktivit HK ČR (16.2.2021)

Vážení kolegové,

jak dobře víte, vláda na své mimořádné nedělní schůzi schválila prodloužení nouzového stavu na území České republiky do 28. února 2021, a vyhověla tak společné žádosti hejtmanů. Nechám-li stranou veškeré politické a akademické debaty o ústavnosti tohoto kroku, považuji za naprosto zásadní, aby představitelé státu i krajů ještě více vnímali stanoviska a připomínky podnikatelské obce. 

Již v pátečním sdělení jsem vás informoval o zaslání dopisu předsedům všech poslaneckých klubů, v neděli jsem obdobný dopis s náměty podnikatelů i nabídkou pomoci odeslal předsedovi Asociace krajů ČR. V něm jsem mj. podpořil nutnost prioritně nalézt bezpečný způsob návratu žáků a studentů do škol (za přispění robustní kapacity antigenního testování) či inicioval obnovení jednání o plánu restartu ekonomiky, kterého by se účastnili kromě zástupců Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva průmyslu a obchodu také zástupci krajů a zaměstnavatelů.

Jak žít a podnikat v době koronaviru

Bohužel si musíme přiznat, že koronavirus jen tak nezmizí, proto považuji za smysluplné hledat cestu, jak se s ním naučíme žít. Z uvedeného důvodu vznikla na Hospodářské komoře pracovní skupina, která se intenzivně věnuje vytvoření strategie „Jak žít a podnikat v době koronaviru”. Tímto krokem chceme přispět k postupnému návratu do života, jaký známe před vypuknutím koronavirové pandemie. Z každodenní komunikace se zástupci krizí nejvíce zasažených oborů podnikání vím, že podnikatelé a živnostníci jsou si zcela vědomi vážnosti situace, a proto jsou připraveni akceptovat nastavení racionálních hygienických podmínek, výměnou za možnost návratu ke své podnikatelské činnosti. Na dané téma si můžete přečíst i můj rozhovor pro Lidové noviny (v příloze).

Otevření obchodů od pondělí 22. února 2021

Čerstvou informací je, že od pondělí 22. února 2021 by se měly otevřít všechny obchody s tím, že aktuálně jsou řešena veškerá související doprovodná režimová opatření, budeme o tom jednat dnes ve večerních hodinách se zástupci Ministerstva zdravotnictví.

Kampaň pro podporu očkování

Vzhledem k tomu, že očkování může významně přispět ke zlepšení epidemické situace, jsem potěšen, že naše začleněné společenstvo Asociace komunikačních agentur zvítězilo v podlimitní veřejné zakázce na realizaci celostátní kampaně pro podporu očkování. Vhodně vedená kampaň bude totiž zajisté hrát stěžejní roli v ochotě občanů nechat se očkovat. Prvky této kampaně bychom rádi ve spolupráci s AKA poskytnuli také zaměstnavatelům pro účel vedení vhodné komunikace směrem k vlastním zaměstnancům.

Jednání o návrhu nového programu MPO „COVID 2021″

Na konci minulého týdne jsem vás informoval o našich výhradách k parametrům nově vznikajícího kompenzačního programu poslední záchrany i způsobu, jakým byl záměr vládou odsouhlasen. Z uvedeného důvodu jsem uvítal, že vicepremiér a zároveň ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček spolu s premiérem Andrejem Babišem vyhověli mojí žádosti a vyřadili z programu pondělní schůze vlády projednávání návrhu nového programu Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID 2021″. Společně mi rovněž deklarovali zapojení zástupců HK ČR do přípravy kompenzačního programu, kde byvýchodiskem k výpočtu nebyl počet zaměstnanců, ale obrat, resp. tržby podnikatele, dosažené nejlépe v předkrizovém období, popř. vykázané v krizovém období, anebo pokles obratu dosaženého v krizovém období ve srovnání s předkrizovým obdobím, tak jak Hospodářská komora dlouhodobě prosazuje. Mohu vám slíbit, že učiníme maximum, aby mohlo dojít k projednání takového programu vládou ještě v tomto týdnu.

Níže uvádím stručný přehled aktuálních informací a aktivit HK ČR na pomoc krizí zasažených podnikatelů:

·      Vláda na svém mimořádném zasedání v neděli 14. února 2021:

o  vyhlásila pro území České republiky nouzový stav kvůli šíření koronaviru do 28. února 2021. 

o  vyhlásila krizová opatření vlády a odsouhlasila opatření Ministerstva zdravotnictví, která byla dosud navázána na trvání nouzového stavu. Oproti protiepidemickým opatřením platným za stávajícího nouzového stavu došlo jen k několika dílčím úpravám a změnám.

V opatření omezujícím provoz maloobchodního prodeje a služeb vláda od pondělí omezila nově činnost knihoven tak, že budou moci čtenářům sloužit formou výdeje předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně. Možné bude rovněž poskytnout ubytovací služby osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a jejich nezbytnému doprovodu.

V opatření omezujícím volný pohyb osob jsou nově ve výjimkách zařazeny cesty za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob a jejich konání. V souladu s tímto usnesením platí, že pokud se jednání (na jednom místě) účastní více než 10 osob, každá osoba předloží potvrzení o negativním výsledku antigenního testu (nesmí být starší než 3 dny), současně je nutné zachovat další hygienická opatření (zejména použití roušky nebo ochrany vyššího stupně a dvoumetrové rozestupy)Stále však platí, že je možné zasedání právnické osoby v maximálním počtu 50 osob. V případě konání zasedání či voleb orgánu právnické osoby, které jsou nezbytné ke splnění zákonem uložených povinností však počet osob není omezen.

Vláda rozhodla rovněž o zrušení omezení úředních hodin orgánů veřejné moci a správních orgánů. Nadále platí, že úřady mají omezit práci na nezbytně nutné agendy a omezit na minimum osobní kontakty zaměstnanců s veřejností.

oblasti školství, přibyla možnost konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích.

K úpravám došlo také u ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví regulujícího vstup do České republiky. Týkají se například profesionálních sportovců a reprezentantů či pracovníků v kritické infrastruktuře.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete ZDE.

·      Vláda na své pondělní schůzi v souvislosti s COVID-19:

o  Schválila návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti ČR, která zavádí nový plošný stav nebezpečí (ten mohli doposud vyhlašovat lokálně pouze hejtmani). Pro upřesnění doplním, že stav nebezpečí je de facto předstupněm stavu nouze, ve kterém by vláda mohla vydávat plošná nařízení a rozhodnutí jako třeba omezení svobody pohybu či pracovní povinnost, naopak by ale nešlo např. omezit podnikatelskou činnost. Návrh také doplňuje a zpřesňuje ustanovení o prodloužení volebního období a odkladu konání voleb, zakotvuje na ústavní úrovni Ústřední krizový štáb a zpřesňuje publikaci rozhodnutí o vyhlášení krizových stavů. Návrh naleznete ZDE.

o  Schválila návrh novely krizového zákona, která do konkrétních podrobností rozpracovává výše uvedené změny. Tato právní předloha podrobněji vymezuje možný zásah do práv a svobod garantovaných Listinou základních práv a svobod, a to nejen ze strany vlády, ale i ze strany hejtmanů krajů a pražského primátora, kterým oprávnění k vyhlášení stavu nebezpečí zůstává zachováno. Novela mj. upravuje i působnost Ústředního krizového štábu a zakotvuje oprávnění vlády v době krizového stavu stanovit nařízením prodloužení běhu lhůt a platnosti dokladů a omezovat výkon úřední činnosti. Návrh naleznete ZDE. HK ČR k návrhu uplatnila připomínky, jejichž znění naleznete ZDE. 

o  Schválila návrh zákona o mimořádných opatřeních (tzv. pandemického zákona,sněmovní tisk 1158), který žádali hejtmani. Je třeba uvést, že návrh se jen mírně liší od znění, které schválila vláda už loni v květnu. Tato právní norma má umožnit Ministerstvu zdravotnictví vydat mimořádná opatření celorepublikového charakteru v širším rozsahu než dosud umožňuje zákon o ochraně veřejného zdraví. Opatření by měla být zaváděna pouze v rozsahu nezbytně nutném a na nezbytně nutnou dobu. Kromě vymezení režimu mimořádných protiepidemických opatření zároveň upřesňuje i sankce, které má být možné za porušení povinností nařízených mimořádnými opatřeními uložit. Návrh bude projednáván Poslaneckou sněmovnou ve stavu legislativní nouze na 86. schůzi dne 18. 2. 2021.

o  Schválila návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (sněmovní tisk 1160). Prostřednictvím tzv. kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné, pro společníky vybraných společností s ručením omezeným a pro osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti budou zmírněny hospodářské následky ohrožení zdraví v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV 2, resp. krizových opatření přijatých z důvodu tohoto ohrožení, a to pro období počínající 1. únorem 2021. Návrh bude projednáván Poslaneckou sněmovnou ve stavu legislativní nouze na 86. schůzi dne 18. 2. 2021.

o  Schválila novelu nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Nařízení nabude účinnosti den po svém vyhlášení. 

o  Schválila prodloužení programu Covid – Lázně na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. Prodloužení dotačního titulu umožnilo rozhodnutí Evropské komise, která prodloužila platnost tzv. Dočasného rámce až do konce letošního roku (navýšení objemu podpory z dosavadních 0,8 na 1,8 milionu eur na jeden subjekt).

o  Projednala záměr postupného návratu žáků a studentů do prezenční výuky.Harmonogram návratu počítá s otevřením závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol od 1. 3. 2021, středních škol pro praktické vyučování od 8. 3. 2021 a základních škol pro žáky 9. ročníků od 15. 3. 2021.Podmínkou pro jejich návrat do škol je spuštění plošného a pravidelného testování žáků, studentů a zaměstnanců škol

Výsledky jednání vlády 15. února 2021 jsou vám k dispozici ZDE.

·      Informace k přeshraničnímu pohybu pro vás průběžně aktualizujeme ZDE.Pozornost věnujete zejména změnám u Německa a Slovenska.

V souvislosti s velmi komplikovanou situací na česko-německých hranicích jsem dnes odeslal dopis předsedovi vlády, aby neprodleně řešil s německou stranou propustnost hraničních přechodů jak pro pendlery, tak pro kamiony. Problém navrhujeme řešit změnou organizace, konkrétně pak vytvořením tzv. fast tracků pro kamionovou dopravu, respektive vozidla, jejichž řidiči již v okamžiku příjezdu na hraniční přechod disponují potvrzením o negativním testu. Zároveň bychom od německé strany uvítali, aby kontroly měly spíše namátkový charakter místo kontroly každého jednotlivého vozu.

·      Výsledky našich jednání i aktuální informace – nejen ke koronaviru – můžete také průběžně sledovat na www.komora.czwww.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR.

·      Zajímavé informace pro živnostníky i jejich příběhy publikuje také Deník.cz, který je v této oblasti partnerem Hospodářské komory.

Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu.

Přeji mnoho sil a pevné zdraví,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

Aktuální informace pro podnikatele k dopadům COVID-19

Sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu do 12. prosince, původně měl trvat do dnešního dne. Vláda ANO a ČSSD původně žádala o možnost prodloužení stavu nouze o 30 dnů do 20. prosince. Podle vlády je toto opatření důležité k tomu, aby měla možnost i nadále přistupovat v případným protiepidemickým opatřením v situaci, kdy by růst nakažených koronavirem opět eskaloval.

Veškeré klíčové informace týkající se pandemie koronaviru a dopadu na podnikání pravidelně aktualizuje Hospodářská komora na svém webu.

Nejnovější informace ZDE

České firmy v boji proti covidu využívají moderní technologie

Do tuzemských provozů začaly rychle pronikat nové technologie a specializované výrobky, které chrání zaměstnance a zákazníky před nákazou covid-19 na pracovištích. Firmy tak reagovaly na zářijovou výzvu Hospodářské komory, která je k tomu vyzvala, aby tím snížily riziko plošného lockdownu. V provozech se objevily kromě roušek s nanovlákennou membránou třeba i rychlé automatické měřiče teploty návštěvníků firem a zaměstnanců nebo přístroje na dezinfekci průmyslových hal ozonem.

Další podrobnosti ZDE

Vladimír Dlouhý: Vláda s námi poslední epidemická opatření nekonzultovala

Nechci, aby byl boj proti pandemii koronaviru založen čistě na matematických modelech bez řádné konzultace s podnikatelskou veřejností, sdělil v rozhovoru pro DVTV prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Připomněl také, že o opatřeních pro obchody se s Komorou politici a epidemiologové nebavili. Upozornil zároveň, že příliš časté změny pravidel a opatření proti pandemii covidu-19 vnímají firmy velmi negativně.

Celý rozhovor sledujte ZDE

Sněmovna odsouhlasila stravenkový paušál , nižší daň z nafty i zrušení superhrubé mzdy

Sněmovna přijala návrh premiéra Andreje Babiše na zrušení superhrubé mzdy. Od příštího roku se má zdaňovat pouze hrubá mzda sazbou 15 % a u lidí se mzdou asi nad 140 tis. korun měsíčně sazbou 23 %. Zákon musí posoudit Senát a podepsat prezident. 

Sněmovna spolu s tím v daňovém balíčku i díky iniciativě Hospodářské komory schválila také snížení sazby spotřební daně z motorové nafty o 1 Kč na litr a podpořila zavedení stravenkového paušálu

Právě zavedení stravenkového paušálu podpořily v dopise poslancům Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Asociace hotelů a restaurací a Asociace Českého tradičního obchodu (dostupný ZDE).

Stanoviska Komory k jednotlivým bodům daň. balíčku ZDE

Růst minimální mzdy zvýší tlak na růst cen

Zejména malé podniky ve službách budou muset zvýšení minimální mzdy od ledna 2021 promítnout do koncových cen služeb a zboží. Vláda podle Komory k dalšímu zatížení malých podniků přistoupila v nejméně vhodnou dobu, kdy se potýkají s výrazným propadem tržeb kvůli vládním restrikcím a dopadům současné krize. Proto Hospodářská komora explicitně požadovala, aby se minimální mzda od ledna 2021 vůbec nezvyšovala. Podle propočtů Hospodářské komory mzdové náklady na jednoho zaměstnance pobírajícího nejnižší výdělek ročně vzrostou o 9 600 Kč. Problémy s aplikací vyšší minimální mzdy budou mít zejména malé firmy, u kterých mzdové náklady tvoří největší výdajové položky.

Čtěte ZDE

Vyšší kapacita žádostí o schengenská víza

Na Ukrajině byla s účinností od 16.11. navýšena denní kapacita příjmu žádostí o krátkodobá schengenská víza za účelem zaměstnání na 800 žádostí denně. Zároveň byly pozastaveny žádosti o zaměstnanecké karty v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec – Mongolsko na Zastupitelském úřadě Ulánbátar. Důvodem jsou zpřísněná opatření v souvislosti s epidemií onemocnění covid-19 ze strany mongolských státních úřadů, která jsou prozatím platná do 1.12.

Aktuality k náboru zahraničních zaměstnanců ZDE

Přeshraniční pohyb. Aktuální informace

Od 17. listopadu platí zpřísněná pravidla pro vstup cestujících z ČR do Saska. Osoby přijíždějící z ČR, která je v tuto chvíli považována Německem za rizikovou oblast, se musí neprodleně odebrat do karantény na dobu 10 dnů po svém přicestování. Domácí karanténa může být ukončena nejdříve po 5 dnech negativním testem na koronavirus. Testování může být provedeno nejdříve pět dní po příjezdu. Výjimka platí pro pendlery nebo pro cesty za rodinou.

Aktuální informace k cestám mimo ČR ZDE

Využijte poradnu Hospodářské komory

Hospodářská komora obnovila činnost poradny pro podnikatele, díky níž mohla už během jarních měsíců zodpovědět bezmála 3 000 podnikatelských dotazů. Odpovědi podnikatelům zajišťují právní experti Hospodářské komory a týmy partnerských právních kanceláří. Své dotazy mohou firmy a podnikatelé směřovat na mail poradna@komora.cz.

Pro další informace navštivte web

Konference k digitalizaci

Krajská hospodářská komora Ostrava pořádá pro podnikatele online konferenci k problematice digitalizace tuzemské ekonomiky. Odborníci zde firmám přiblíží jak inovovat model jejich podnikání, jak zvýšit kvalitu poskytovaných služeb zákazníkovi díky moderním technologiím nebo jak následně tyto činnosti analyzovat. Konference se uskuteční 2.12. a pro účastníky bude bezplatná. 

Podrobnosti a možnost registrace ZDE

Komora používá nové civid technologie

V klientském centru i samotném úřadu Hospodářské komory v pražském Florentinu funguje automatický měřič teploty příchozích návštěvníků a zaměstnanců Smart Gate společnosti Alumil. Ten během sekundy provede až 300 měření tělesné teploty. Odbavit tak dokáže až 60 lidí za minutu. Podobná zařízení využívají např. krajské úřady.

Na dodržování bezpečné sociální vzdálenosti dohlíží na Úřadu Hospodářské komory také chytré náramky C-19 PROTECTOR.  Vyvinula je firma Care Plus Service, člen skupiny Moore Czech Republic. Pokud se prokáže nákaza virem na pracovišti, Komora dokáže rychle identifikovat rizikové kontakty. Přiblížení technologií na webu Komory

Přehled dostupných technologií ZDE

Zapojte se do komorové ankety

Jen do pondělí bude otevřena anketa Hospodářské komory k dopadům druhé vlny koronavirové epidemie na firmy. Odkaz na ni najdete ve svém mailu. Budeme vám vděční za zpětnou vazbu, kterou využijeme v dalších jednáních s vládou a příslušnými úřady.


Co chystáme

Jak na založení firemní stránky na LinkedIn?
Vytvořte si firemní stránku na LinkedInu jako od profíka! Přihlaste se na on-line webinář a získejte návod krok za krokem, jak si založíte a vytuníte profi stránku na této sociální síti pro prezentaci vaší firmy nebo značky. Akce se uskuteční 10.12.

To mě zajímá

V. Dlouhý: Aktuální informace k novým opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR (15.10.2020)

Vážení kolegové,

s radostí si vás dovoluji informovat o tom, že díky našemu společnému tlaku vláda vyhověla řadě požadavků na pomoc podnikatelům. Oceňuji, že členové vlády rychle reagovali na pondělní výzvu Hospodářské komory aktivovat programy podpory uzavřeným nebo omezeným provozovnám. Přestože se jedná zatím jen o část návrhů na kompenzace, věříme, že další požadavky budou vyslyšeny a přijaty již na páteční mimořádné schůzi vlády.

·      Vláda na svém středeční mimořádném jednání schválila hned několik dotačních programů na podporu podnikatelů a zaměstnavatelů v odvětvích, která patří mezi nejvíce postižené epidemií koronaviru. 

·      COVID – Kultura

Vláda rozhodla o prodloužení programu Covid – Kultura s tím, že pro podnikatele a umělecké a odborné technické profese v kultuře je vyhlášena druhá dotační výzva s alokací 750 milionů korun. Podpora bude poskytována ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020. Díky tomu mohou pořadatelé dostat až polovinu uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost. Jeden subjekt může dostat nanejvýš 10 milionů korun, živnostník 60 000 korun.

·      Program Antivirus A bude prodloužen do konce roku jako Antivirus Plus

Pokračovat bude i program Antivirus A, nově jako Antivirus Plus. Stát jím hradí zaměstnavatelům mzdové náklady na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci či na překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz.

Zaměstnavatelé, na které dopadla nařízení vlády v souvislosti s nově vyhlášeným nouzovým stavem, dostanou na tyto zaměstnance od státu sto procent mzdových nákladů, a to zpětně od 1. října s tím, že ze 39 000 na 50 000 korun se zvýší maximální měsíční hranice na osobu. Program bude prodloužen až do konce roku 2020.

 • Antivirus A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu. Do této doby měl zaměstnavatel nárok na 80 % nákladů na náhrady mezd, maximálně však 39 tisíc Kč na zaměstnance. Nově získává zaměstnavatel 100 % náhrad mezd a strop se zvýší na 50 tisíc Kč na jednoho zaměstnance. Režim A bude trvat až do konce roku. Pozor, u zaměstnanců v karanténě, které rovněž pokrývá Antivirus A, nadále zůstává příspěvek státu ve výši 80 %.

o  Antivirus B, ve kterém stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které koronavirová krize dopadla nepřímo (například skrze pokles odbytu nebo dodávek vstupů), se nemění a fungovat by měl do konce října.

 • Antivirus C spočíval v zákonném odpuštění odvodů na povinné sociální pojištění pro malé zaměstnavatele, a to za tři měsíce (červen, červenec, srpen).

Dle vyjádření ministryně práce a sociálních věcí bude vláda jednat o úpravách Antiviru B i C v blízké době.

·      Covid – Nájemné: Bude vypsána nová výzva

Vláda prodlouží a upraví také dotační program Covid – Nájemné. Ve druhé výzvě bude k dispozici 1,2 miliardy korun a nárok na příspěvek na uhrazení nájemného budou mít všichni podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kteří jsou v nájmu a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách. Výše podpory bude činit polovinu z celkového nájemného za období červenec až září 2020 a nebude už podmíněna slevou ze strany pronajímatele.

Kdo může žádat o příspěvek ve druhé výzvě programu COVID – NÁJEMNÉ:

o  Provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hospody, čajovny apod.)

o  Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky

o  Kina

o  Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy

o  Komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a fitness centra

o  Komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb

o  Zoologické zahrady

o  Komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel)

o  Zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

·      „Sedačkovné” v programu Covid – Bus

Zcela nový dotační program Covid – Bus podpoří podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě. Dopravci, kteří se zajišťují například zájezdy či dopravu dětí na tábory a školy v přírodě, přišli v první polovině roku vinou pandemie a vládou nařízeného zákazu akcí a dalších omezení o značnou část svých zakázek. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro ně teď připravilo dotační program, který jim má kompenzovat propad tržeb. Výše podpory se bude odvíjet od ekologičnosti vozidla a počtu sedadel. Na program bude vyčleněna jedna miliarda korun.

·      Nový program pro sport: Covid – Sport II

Vláda se rozhodla podpořit i profesionální sport a pořadatele sportovních akcí, protože i to je sektor, který byl tvrdě postižen dopady koronavirové pandemie. O dotaci budou moci žádat jak sportovní kluby z hlavních profesionálních soutěží v ČR, tak i pořadatelé sportovních akcí, které se kvůli pandemii nemohly konat nebo musely být odloženy.

Na dotační program Covid – Sport II půjde půl miliardy korun, výše konkrétní dotace se bude odvíjet od sportovního odvětví, velikosti klubu a nákladů na provoz.

Administrovat tento dotační program bude Národní sportovní agentura ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Bližší informace k oblastem podpory se můžete dočíst ZDE.

·      „Generální pardon” ministryně financí

Vláda také schválila záměr vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové vydat rozhodnutí, kterým hodlá prominout úrok z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020, a promine zálohy na daň z příjmů právnických i fyzických osob splatné v prosinci 2020, a všechny letošní zálohy na daň silniční. Ministerstvo rychle dopracuje a předloží vládě také rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty.

Zásadní novinkou je, že se prominutí má týkat jen těch podnikatelů, jejichž činnost byla bezprostředně omezena vládním nařízením. Konkrétně podnikatelů, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem.

Jedná se o tyto obory:

o  provozování restauračních zařízení a barů,

o  provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,

o  pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,

o  pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,

o  provozování cirkusů a varieté,

o  pořádání poutí a podobných tradičních akcí,

o  pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,

o  pořádání veletrhů,

o  provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,

o  provozování zoologických zahrad,

o  provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Detailní informace k tzv. Velkému liberačnímu balíčku ke stávajícím i novým liberačním opatřením si můžete přečíst ZDE.

·      Bohužel musím konstatovat, že na mimořádném jednání vlády nedošlo k projednání opatření řešící problematiku pracovně lékařských prohlídek, tak jak jsem vám avizoval v úterním sdělení. Dle nových informací bude bod projednán v pondělí 19. října. Stejně tak pevně doufám, že dojde i ke schválení dalších kompenzací pro podnikatele a živnostníky dle naší pondělní výzvy vládě. O tom, které návrhy ze strany Hospodářské komory již vláda vyslyšela, se můžete dočíst ZDE.

·      Vzhledem k tomu, že mezi naše požadavky mimo jiné patří i obnovení moratoria na splácení úvěrů, budeme na dané téma jednat s představiteli státu i Českou bankovní asociací. O výsledcích jednání vás budeme samozřejmě informovat.

·      Z hlediska aktuálního vývoje považuji za racionální návrh Ministerstva kultury upravit alokaci uvedenou v usnesení vlády č. 408/2020, a to snížení objemu 110 mil. Kč na zajištění regionální kulturní infrastruktury v oblasti kulturního dědictví na 12 mil. Kč a přesun 98 mil. Kč na podporu kinematografie prostřednictvím Státního fondu kinematografie.

·      V návaznosti na časté dotazy bych rád zpřesnil stanovisko Ministerstva zdravotnictví k možnostem interního vzdělávání. Jsou zakázány všechny vzdělávací akce s výjimkou interního vzdělávání pro zaměstnance jednoho zaměstnavatele a výlučně zaměstnancem též firmy. Místo konání interního vzdělávání není omezeno provozovnou zaměstnavatele. Bližší informace ZDE. MŠMT povolilo u rekvalifikačních programů akreditovaných na základě zákona č. 435/2004 Sb. a vyhlášky č. 176/2009 Sb. nahradit prezenční formu vzdělávání distanční formou za dodržení stanovených podmínek. Realizace praktické výuky je zakázána. Zkoušky z profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikaci nejsou považovány za součást vzdělávání, nezahrnují se tedy pod vzdělávací akce a jsou povoleny za předpokladu dodržení všech aktuálně zveřejněných opatření a nařízení vlády a ministerstev (např. omezení počtu osob, nošení roušek, dodržování rozestupů, desinfekce rukou). Rekvalifikace zabezpečované Úřadem práce ČR je nutné řešit přímo s příslušným úřadem práce.

·      V příloze naleznete aktualizovanou prezentaci prof. Ladislava Duška, ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), ohledně vývoje epidemie COVID-19 v ČR včetně souhrnu hlavních statistických ukazatelů k 10. říjnu 2020.

·      Včera jsme na webových stránkách publikovali tiskovou zprávu České svazu pivovarů a sladoven. Ten vyčíslil, že každý týden, kdy jsou restaurace uzavřené, vznikají pivovarům škody v průměrné výši 250 milionů korun za neprodané pivo. Dále jsme uveřejnili výzvu vládě Asociace prádelen a čistíren. Ta respektuje vládní opatření, jejichž cílem je zastavení rychlého nárůstu šíření COVID-19. Zároveň však nyní považuje za nezbytné diskutovat s podnikateli, které tvrdé restrikce připravují o obživu. Prádelny a čistírny nemusely být ani na jaře, ani nyní z rozhodnutí vlády uzavřeny. Jejich odbyt však závisí na fungování oborů, které jsou současným děním postiženy nejvíce. Oceňuji i práci dalších oborových společenstev i krajských a okresních hospodářských komor.

·      Výsledky našich jednání i aktuální informace můžete také průběžně sledovat na www.komora.cz a na www.komoraplus.cz.

Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu.

Přeji mnoho sil a pevné zdraví.

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

Aktuální informace k novým opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR (8.10.2020)

Vážení kolegové,

jak jsem vám avizoval již v minulém týdnu, jsem připraven spolu s kolegy z Úřadu HK ČR vás informovat o aktuálním dění a nových opatřeních vlády ve vztahu k podnikatelům. V této souvislosti bych rád reagoval na tiskovou konferenci ministra zdravotnictví Romana Prymulya ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy po mimořádném jednání vlády, kde byly prezentovány další restrikce s významným dopadem na podnikatele. Kromě zásadních výstupů ze strany vládních činitelů vás chci rovněž informovat o dalších krocích a aktivitách Hospodářské komory ČR.

·      Od dnešní půlnocí dojde k:

·      K zákazu provozu heren a kasín.

·      K zákazu provozu a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol).

·      K zákazu provozu umělých koupališť a veškerých wellness zařízení (pokud se nejedná o zdravotní služby).

·      K zákazu návštěv a prohlídek zoologických zahrad.

·      K zákazu organizace veškerých organizovaných zájmových, rekreačních a dalších kroužků pro děti od šesti do 18 let.

·      K omezení u restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení a také diskoték či klubů, které budou muset s výjimkou výdejních okének nově zavřít už ve 20 hodin a k jednomu stolu nebudou smět pustit více než čtyři osoby. V těchto zařízeních bude nově zakázána produkce živé hudby a tance. Ve foodcourtech nákupních center budou moci sedět u jednoho stolku pouze dva lidé a nikde nebude moci být k dispozici veřejné bezdrátové připojení k internetu. Do nákupních center a dalších provozoven bude možné vstupovat ve skupinkách maximálně dvou lidí.

·      Od pondělí 12. října 2020 s platností na následujících 14 dní dojde:

·      K rozdělení žáků druhého stupně základních škol na dvě poloviny tříd, přičemž každá polovina tříd půjde do školy jen v jednom z následujících dvou týdnů. S výjimkou individuální výuky je zakázán i provoz základních uměleckých a jazykových škol a úplný zákaz postihne i střediska volného času a školní kluby. Úplný zákaz školní docházky pak bude platit ve dnech 26. a 27. října 2020, čímž dojde k faktickému prodloužení podzimních prázdnin na celý týden.

·      K omezení činnosti úřadů a institucí tak, že úřední hodiny pro veřejnost budou po dobu dvou týdnů jen dva dny v týdnu a pět hodin denně, a až na přesně specifikované výjimky budou zakázány návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče.

·      Ke zrušení všech kulturních, sportovních a společenských akcí, bohoslužeb, tanečních či spolkových akcí, a to jak amatérské, tak profesionální úrovni. To platí pro případy, kdy se na nich sejde více než deset osob uvnitř či dvacet osob venku, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Zákaz se nebude vztahovat pouze na zaměstnance, podnikatele, schůze, zasedání a podobné zákonem vymezené činnosti. Zákaz platí také pro pořádání poutí, kongresů či veletrhů. Omezena bude i účast lidí na svatbách či pohřbech a následných hostinách, a to na 30 osob.

·      K omezení shromažďovacího práva na maximálně 500 osob, přičemž účastníci těchto akcí se mohou pohybovat v maximálně dvacetičlenných skupinkách udržujících alespoň dvoumetrové rozestupy a musí mít ochranné prostředky dýchacích cest.

·      Na mimořádné schůzi vlády byl rovněž schválen návrh novely zákona o nemocenském pojištění – v souvislosti s velkým množstvím karantén u dětí má být zaměstnaným rodičům vypláceno ošetřovné po celou dobu domácí péče o děti do 10 let.

Oficiální sdělení Úřadu vlády ČR vč. jednotlivých přijatých usnesení vlády si můžete přečíst ZDE.

·      Současně vyvolám jednání s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem ohledně kompenzací pro všechny podnikatele, jejichž podnikatelská činnosti byla vlivem zavedených restrikcích zásadně omezena či dokonce znemožněna. Po vládě budeme žádat, aby pro tuto skupinu podnikatelů byly urychleně přijaty již osvědčené kompenzace jako např. odpuštění sociálního a zdravotního pojištění, odpuštění nájemného, „pětadvacítka” pro OSVČ apod.  Na dané téma jsme se vyjádřili i v tiskové zprávě.

·      Do mezirezortního připomínkového řízení byl vložen materiál týkající se podpory podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravěpostižených celosvětovým šířením onemocnění COVID – 19 „COVID – BUS“. Na zpracování tohoto materiálu se podíleli i členové HK ČR a má naši podporu.

·      V tomto týdnu jsme uplatnili připomínky k novele zákona o krizovém řízení. HK ČR se důrazně ohradila, proti způsobu projednávání materiálu v mezirezortním připomínkovém řízení, kdy byla lhůta k připomínkám zkrácena na 10 pracovních dnů a předkladatel materiál zaslal výhradně jiným ministerstvům, samosprávním celkům a jejich asociacím, státním úřadům a jiným orgánům státní správy. Představitelé podnikatelů nebyli jako připomínková místa vůbec osloveny, a to přestože HK ČR je připomínkovým místem. Návrh přitom znamená především neúměrné zvýšení nejistoty podnikatelských subjektů ohrožením stability podnikatelského prostředí v České republice, protože novela krizového zákona bude umožňovat vládě využívat kompetence za stavu nebezpečí, aniž bude právní řád ČR obsahovat důvod a způsob vyhlášení stavu nebezpečí a vzniká tím riziko zneužití stavu nebezpečí. Z důvodu zachování právní jistoty HK ČR ve svých připomínkách navrhuje novelu krizového zákona dále neprojednávat. Hospodářská komora ČR současně doporučuje, aby stát přijal speciální zákonnou úpravu náhrady škody v souvislosti s krizovými opatřeními. Paušální náhrada škody by měla být na základě jednoduché procedury vyplácena těm podnikatelům, kteří se přihlásí a prokáží, že jim škoda v přímé souvislosti s krizovými opatřeními vznikla. Stávající standardní správní a soudní postupy by pro ty, co se nepřihlásí, zůstaly zachovány.

·      Poslanci (Mariana Jurečka, Jana Bartoška a další) podali návrh na nový zákon a úpravy zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který by měl znovu (od záři 2020 až do června 2021) umožnit vyplácení ošetřovného po celou dobu potřeby ošetřování (ze zákona je za normální situace ošetřovné poskytováno jen po dobu 9 kalendářních dnů) a výše ošetřovného by měla být 80 % vyměřovacího základu (opět jde o zvýšení oproti běžnému stavu). V podstatě by mělo jít o obdobu zákona, který platil v jarních měsících letošního roku. Návrh je doplněn ještě úpravami  technického charakteru – ohledně elektronického podávání žádostí a informací správě sociálního zabezpečení. Návrh můžete nalézt ZDE. Je možné, že tato poslanecká iniciativa ovlivní konečné znění výše zmíněného souběžného vládního návrhu novely zákona o nemocenském pojištění, která řeší obdobnou problematiku.

·      Poslanci předložili návrh zákona, který v obecné rovině stanoví zásady pro poskytnutí státní finanční pomoci při zákazu nebo omezení provozování podnikatelské činnosti mimořádnými opatřeními vyhlášenými v souvislosti s epidemií koronaviruSARS CoV-2. Podpora by měla směřovat na tzv. fixní náklady, za které návrh považuje např. nájemné, na elektřinu, vodu, topení, pojištění, náklady na půjčky a některé další. V případě zákazu podnikatelské činnosti navrhuje, aby stát hradil 100 % fixních nákladů, v případě omezení podnikatelské činnosti by měl stát hradit 50 % fixních nákladů. Návrh naleznete ZDE.

·      Co se týče konání hromadných akcí ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob (komor i spolků) se i pro období nouzového stavu (stejně jako na jaře) uplatní zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, tzv. Lex Covid. Tedy komory i spolky mohou rozhodovat mimo zasedání, a to písemnou formou nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to jejich vnitřní dokumenty (zejména společenská smlouva, stanovy apod.). Fyzické zasedání orgánů právnických osob (komor i spolků) převyšující 10 osob je zakázáno. Zároveň platí pravidla (opět jako na jaře) týkající se automatického prodloužení funkčního období členů orgánů, kterým by za účinnosti měla zaniknout funkce z důvodu plynutí času v době trvání mimořádných opatření. 

·      V návaznosti na zaslané informace z minulého týdne upozorňujme na změnu, že se od pondělí 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 na základě nově přijatého krizového opatření zakazuje pořádání komerčních seminářů a komerčních vzdělávacích akcí nad 10 osob.

·      V rámci pravidelné komunikace a spolupráce s prof. Ladislavem Duškem, ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), vám pro informaci přikládám také prezentaci s přehledem míst nákazy, zasažených kategorií provozů a povolání za září 2020 (v příloze).

·      V návaznosti na dynamické změny v přeshraničním pohybu průběžně aktualizujeme informace ZDE. Poslední změny proběhly u těchto zemí: Estonsko, Finsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko.

·      Vzhledem k častým dotazům vás chci ujistit, že přes vyhlášení nouzového stavu na území České republiky, který znatelně omezuje provoz některých subjektů a aktivit, tak HK ČR ve spolupráci s ministerstvy nadále plně přijímá žádosti zaměstnavatelů do vládního programu pro zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí. Provoz a aktivita 9ti zastupitelských úřadů ČR v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec (Bělorusko, Černá Hora, Filipíny, Indie, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Ukrajina) zatím není omezena. Zaměstnavatelé a jejich nově příchozí pracovníci z ciziny musí však respektovat ochranná opatření ministerstva zdravotnictví, která jsou k dispozici ZDE společně s kontakty na kolegy z oddělení zahraniční zaměstnanosti HK ČR, kteří jsou připraveni poskytnout bližší informace.

·      Potřebuje vaše firma osvědčení o tom, že nemohla splnit své smluvní závazky, za což ji mohou hrozit sankce ve prospěch smluvního partnera, protože jí v tom zabránily okolnosti, jejichž vznik nemohla ovlivnit ani odvrátit (živelní pohromy, nezaviněná havárie, šíření nákazy apod.)? Zejména nyní v době pandemie koronaviru se řada firem dostala do potíží se splácením svých závazků. Hospodářská komora proto nabízí podnikatelům vystavení certifikátu o zásahu vyšší moci, který je ochrání před finančními a administrativními problémy. Jak požádat o certifikát se dozvíte ZDE.

·      Hospodářská komora pro vás také shromáždila přehled nejdůležitějších odkazů na webové stránky institucí, které monitorují současnou epidemiologickou situaci. V seznamu najdete například odkaz na aktuální vládní opatření, nejnovější informaceministerstva zdravotnictví, webové stránky krajských hygienických stanic, seznam odběrových míst v České republice, aktuality ministerstva financírozcestník pro podnikatele a živnostníky ministerstva průmyslu a obchodu a mnohé další. 

·      Reakci České komory fitness na nová vládní opatření si můžete přečíst ZDE, vyjádření prezidenta Asociace hotelů a restauracík dalšímu omezování je pak k dispozici ZDE.

Další stanoviska zazní v pondělí dopoledne na tiskové konferenci Hospodářské komory. Výsledky našich jednání i aktuální informace můžete také průběžně sledovat na www.komora.cz/koronavirus/.

Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

Aktuální informace k vyhlášení nouzového stavu a opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR (2.10.2020)


Vážení členové Hospodářské komory,

vzhledem k vysoké poptávce po informacích ohledně zaváděných restrikcí proti šíření covid-19 a také četnosti dotazů souvisejících s usnesením vlády o vyhlášení nouzového stavu v České republice od 5. října 2020 po dobu 30 dní, jsem se rozhodl obnovit zasílání koncentrovaných informací o přijatých i plánovaných opatření vlády s dopadem na podnikatelskou sféru. Frekvence rozesílky se bude odvíjet od aktuální situace. Sdělení bude – stejně jako na jaře – obsahovat nejen přehled opatření, ale také stanoviska a aktivity HK ČR.

 • Vláda ve středu schválila hned několik krizových opatření, která se týkají omezení pro pořádání hromadných akcí, divadelních a jiných představení, sportovních akcí, konání svateb, pohřbů a bohoslužeb a v neposlední řadě chodu provozoven stravovacích služeb, a to na období 5. 10. – 18. 10. 2020. jejich kompletní znění můžete nalézt ZDE.
 • V úterý 29. září jsem absolvoval schůzku s nově jmenovaným ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou. Při této příležitosti jsem ministra upozornil, že opatření nejsou včas a dostatečně konzultována s podnikateli, kterých se bezprostředně týkají, a taky na špatnou komunikaci k zavádění a změnám jednotlivých opatření. V této souvislosti jsem naléhal na nutnost nastavení efektivní spolupráce mezi Ministerstvem zdravotnictví a Hospodářskou komorou.

Mezi další body jednání patřila diskuze ohledně dodržování hygienických a protiepidemických pravidel ve firmách. Hospodářská komora k danému tématu vydala již v minulém týdnu 8 doporučení firmám a živnostníkům, aby účinně předcházeli nákaze ve svých provozech, a zabránili tak zavádění ještě přísnějších opatření ze strany státu.

Během jednání došlo také na otázku alespoň částečného proplácení testů na covid-19 českým zaměstnavatelům, kteří chtějí dobrovolně testovat své pracovníky, ze strany zdravotních pojišťoven. Tato možnost však byla ze strany ministerstva zdravotnictví odmítnuta s argumentem, že stávající legislativa nic takového neumožňuje (stanovisko MZd si můžete přečíst ZDE). V reakci na zamítavý postoj jsme se rozhodli zanalyzovat možnost změny legislativy. Tým pod vedením I. Hlaváče, předsedy Sekce zdravotnictví a sociálních služeb při HK ČR, se bude snažit nalézt řešení, které by pak mohlo být posléze předloženo do legislativního procesu např. jako poslanecká iniciativa.

V souvislosti s prováděním testů na covid-19 u zaměstnanců se řada firem dotazuje, jak je to s daňovými aspekty nákladů na tyto testy na straně zaměstnavatele. V zásadě lze shrnout, že takové náklady na testování zaměstnanců jsou až na výjimky daňově uznatelné, a to nejenom u povinných testů, ale i u dobrovolných. Stejně tak mohou OSVČ uplatňovat výdaje na testy. Typickým příkladem výjimky by byla situace, kdy je test poskytnut jako forma příspěvku zaměstnanci na dovolenou v zahraniční zemi, která vyžaduje od Čechů doložení negativního testu. Podobně, kdyby si OSVČ nechala udělat test kvůli vycestování za rekreací v zahraničí, nebyl by příslušný výdaj považován za daňově uznatelný. Podrobnější informace o povinných testech jsou na stránkách Generálního finančního ředitelství ZDE. Jsem rád, že tento výklad jsme si včera potvrdili i s ministryní financí A. Schillerovou. Díky tomu nemusí mít žádná firma obavu, že by mohla mít v budoucnu problém s Finanční správou ČR při uplatnění daňových aspektů nákladů na takové testy. Bližší informace si můžete přečíst v této tiskové zprávě.

Detailní informace k dobrovolným testům ve vztahu k dani z příjmů:

–       fyzických osob poskytne otázka/odpověď č. 23 po kliknutí ZDE

–       právnických osob poskytne otázka/odpověď č. 26 po kliknutí ZDE

Obdobně se vyjádřilo i Ministerstvo financí ve stanovisku, které jsme včera obdrželi (celé znění naleznete v příloze).

 • Podle zatím dostupných informací zakáže Ministerstvo zdravotnictví ČR od pondělí 5. 10. 2020 prezenční výuku na středních a vyšších odborných školách v místních samosprávných jednotkách LAU 1 (bývalých okresech) postižených koronavirem. ​Podle informací, které HK ČR získala na MŠMT, je omezování provozu škol v kompetenci krajských hygienických stanic a jednotlivé krajské hygienické stanice už by měly mít na svých webových stránkách vyvěšeny příslušné informace (např. Nařízení č. 15/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy – omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity). Praktická výuka zřejmě bude moci probíhat​, pokud tomu nebudou bránit epidemiologická omezení týkající se firem, v nichž má být praxe uskutečňována. Konkrétně by mělo dojít k uzavření středních, vyšších odborných a základních uměleckých škol v těch okresech, které vykazují zvýšené riziko nákazy koronavirem – tedy na semaforu Ministerstva zdravotnictví ČR opatřeny oranžovou nebo červenou barvou (stupně pohotovosti a opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR můžete sledovat ZDE). Výuka by na těchto územích měla probíhat distančně s výjimkou praktické výuky, která bude pokračovat i nadále prezenčně. Ve všech školách (bez ohledu na zabarvení) pak bude platit zákaz zpěvu pro všechny žáky a zákaz tělesné výchovy na druhých stupních základních škol. Zájmové kroužky zakázány nejsou (je však doporučeno je omezit), ale platí pro ně limity – maximálně 10 osob uvnitř a 20 osob při venkovních aktivitách. Školní družiny by měly fungovat bez omezení.

Ministerstvo školství je v aktualizaci informací poněkud skoupé, takže HK ČR doporučuje s ohledem na dynamický vývoj sledovat stránky MŠMT a MZd.

 • HK ČR se zabývala i otázkou, zda firmy mohou pořádat komerční semináře a vzdělávací akce. Domníváme se, že na základě Usnesení vlády ČR č. 958 není tato podnikatelská aktivita zakázána, naopak se na ni uplatní výjimka týkající se „podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti“. To však za předpokladu dodržení rozestupů alespoň 2 metrů mezi účastníky. Naopak bychom nedoporučovali pořádání např. diskuzních setkání či kulatých stolů, které nejsou nezbytné pro zachování ekonomické situace firmy, a tedy se nejedná o výše uvedenou výjimku. 
 • Hospodářská České republiky kvituje, že neprošlo původně ​navrhované znění kurzarbeitu (sněmovní tisk 1025) ve stavu legislativní nouze. Poslanci tak budou mít více času na projednání pozměňovacích návrhů. Zvyšuje se tím ale riziko, že kurzarbeit nebude účinný od 1. listopadu. Věřím však, že vláda případně operativně prodlouží fungování programu Antivirus, aby zajistila návaznost obou nástrojů. HK ČR v obecné rovině vládní návrh podporuje, ale má zásadní výhrady k navrhovaným parametrům. Uvítala by takové pozměňovací návrhy, které by zejména (1) podmínily vstup do kurzarbeitu mírou nepřidělování práce sledovanou za celého zaměstnavatele, nikoliv za jednotlivého zaměstnance, (2) odstranily či alespoň podstatně zmírnily nesystémový postup při stanovení vyměřovacího základu a sazby povinných pojistných odvodů, čímž by se snížily náklady zaměstnavatelů​, které jsou zejména v době ekonomických problémů ​i tak vysoké. HK ČR má rovněž pochopení pro případné (3) zvýšení absolutního stropu státní podpory, který by umožnil firmám v době krize udržet i vysoce kvalifikované zaměstnance. Na téma zavedení kurzarbeitu jsme se také vyjadřovali také v tiskové zprávě ze dne 25. 9. 2020 či tiskové zprávě ze dne 14. 9. 2020, a také ZDE.
 • V rámci pravidelné komunikace a spolupráce s prof. Ladislavem Duškem, ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), vám pro informaci přikládám také prezentaci s přehledem míst nákazy, zasažených kategorií provozů a povolání k 27. 9. 2020 (v příloze).
 • V návaznosti na dynamické změny v přeshraničním pohybu průběžně aktualizujeme informace ZDE.
 • Na webové stránky komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev. Mezi nové příspěvky patří výsledky bleskového průzkumu České komory fitness ohledně dopadů zaváděných omezení. Ta současně zpracovala i informace ke zpřísnění epidemiologických opatření, kde jsou přehledně uvedeny změny vyplývající z plánovaného omezení volnočasových aktivit. Podněty našich začleněných společenstev i členů nadále pravidelně postupujeme vládním činitelům, obnovenému Ústřednímu krizovému štábu i týmu epidemiologů. Ve spolupráci s našimi začleněnými společenstvy budeme rovněž na komorovém webuprůběžně publikovat manuály pro podnikání v rámci zhoršující se epidemiologické situace dle příslušných oblastí podnikání.

Vážím si vaší důvěry, se kterou se na nás obracíte. Vězte, že všemi podněty a připomínkami se intenzivně zabýváme a komunikujeme je dále k příslušným resortům a institucím. Výsledky našeho snažení a další užitečné informace – nejen ke koronavirové situaci – můžete nalézt nawww.komora.cz nebo nově také na www.komoraplus.cz

Závěrem vás chci ujistit, že Hospodářská komora je připravena s maximálním nasazením vyjednávat o řešeních, která budou rozumně zohledňovat zdravotní i ekonomická hlediska.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

Informace k vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizového opatření

Rozdělovník: Představenstvo HK ČR; Dozorčí rada HK ČR; Smírčí komise HK ČR, Předsedové KHK/OHK, Ředitelé úřadů KHK/OHK, Živnostenská společenstva, Tajemník PU

Vážená paní, vážený pane,

v souvislosti s dnešním usnesením vlády o vyhlášení nouzového stavu v ČR, a to od 5. října 2020 na 30 dní, Vám v příloze zasíláme kompletní znění přijatých krizových opatření (můžete ho najít i zde), která se týkají omezení pro pořádání hromadných akcí, divadelních a jiných představení, sportovních akcí, konání svateb, pohřbů a bohoslužeb a v neposlední řadě chodu provozoven stravovacích služeb, a to na období 5.10. – 18.10.2020.

Informace a konkrétní podmínky k zavírání škol zatím nejsou oficiálně uveřejněny (k 18:30hod.). Na základě působení vedení HK ČR a ve spolupráci s dalšími asociacemi se však zdá, alespoň dle vyjádření ministra školství na tiskové konferenci, konané dnes těsně před 16:00hod., že ministerstvo předpokládá výjimku pro realizaci odborného výcviku na středních školách, a to ve všech regionech (pozitivní změna oproti původnímu postoji ministerstva, viz informace z tiskové zprávy HK ČR ze včerejšího dne). Nicméně stále čekáme na vyhlášení konkrétních podmínek výuky na středních školách. Vývoj situace budeme sledovat a budeme vás informovat o aktuálním dění. 

Další užitečné informace – nejen k opatřením proti šíření koronaviru – jsou pravidelně aktualizovány na komorovém webu a jejich přehled opět zašleme v pátečním newsletteru.

S pozdravem,

Milan Kašík

Mgr. Milan Kašík

zástupce ředitele odboru vnitřní komunikace

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

T: +420 266 721 451 | M: +420 724 613 981

kasik@komora.cz | vnitrnikomunikace@komora.cz | www.komora.cz

Upozornění pro podnikatele: Nově zavedená mimořádná opatření: nošení roušek ve vnitřních prostorech od 10. září 2020

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje toto mimořádné opatření:

Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje
pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),

b) v prostředcích veřejné dopravy.

Zákaz se nevztahuje na:

 • děti do dvou let věku,
 • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
 • osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
 • internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
 • školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
 • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 • zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 • další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
 • zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 • soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 • moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších
  pořadech,
 • osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
 • zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
 • osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

S účinností ode dne 10. září 2020 se ruší:

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Zavádí se povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb. Obdobně se zavádí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest v prostředcích veřejné dopravy. Z tohoto pravidla se stanoví výjimky.

Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC).

V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu (v recentním systematickém přehledu ze 17,4 % bez obličejové masky na 3,1 % s obličejovou maskou, např. N95, chirurgická nebo 12-16 vrstvová bavlněná rouška). Účinnost tohoto opatření na úrovni jednotlivce i na úrovni populace kromě toho prokázalo i několik dalších studií o používání zdravotnických nebo nezdravotnických roušek.

Správně nošená rouška (tj. rouška zakrývající nos a ústa) je nejen účinná při snižování šíření viru pomocí respiračních sekretů (tj. kontrola zdroje nákazy), ale také při ochraně jednotlivců před onemocněním COVID-19.

Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének respiračních sekretů vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání. Kapičky větší než 10 µm (velké kapky) jsou často generovány kašlem nebo kýcháním, ale i křičením, smíchem či běžnou mluvou, a dochází k jejich uvolňování někdy velkou rychlostí (50 m/s při kýchání, 10m/s při kašli). Díky svým rozměrům a velké rychlosti se tyto velké kapky dostávají na daleko větší vzdálenosti než malé kapky. Velké kapky mohou bez bariéry doletět až do vzdálenosti více jak 2 metry (kašel) a více jak 6 metrů (kýchání). Samotné dodržování dvoumetrové distanční vzdálenosti nemusí zabránit přenosu těchto velkých kapek, které mohou obsahovat virus.

Doma vyrobené roušky a chirurgické roušky však mohou šíření těchto velkých kapek zabránit.

Ochrana použitím roušky může ovlivňovat pravděpodobnost míry přenosu viru v komunitě podobně jako dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních osob a omezení volného pohybu osob na veřejnosti. V případě kombinace těchto přístupů, omezení shlukování se osob a nošení obličejových roušek může zdvojnásobit účinek opatření a vést k oploštění křivky pozitivních případů onemocnění COVID-19 v populaci.

Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná intervence, která může zabránit zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností.

Zkušenosti z praxe ukázaly, že země podporující nošení roušek a respirátorů měly nižší úmrtnost na koronavirovou infekci. Zavedení roušek do praxe rovněž vedlo ke zpomalení denního nárůstu nových případů oproti období před rouškami.

Ochranný efekt poskytovaný rouškami se prokázal i u publikovaných kazuistik v rámci leteckého transportu a u typu provozoven poskytujících služby na malou vzdálenost, kde i přes blízký kontakt a delší dobu expozice nedošlo k nákaze 25 spolucestujících, ani 140 exponovaných zákazníků díky tomu, že všechny kontakty i samotní nakažení měli používali roušku.

Popsaný byl přenos nákazy nového koronaviru v uzavřených klimatizovaných veřejných prostorách, kdy jejich vzdálenost ani směr šíření viru neodpovídali přímému přenosu kapénkami a předpokládal se vzdušný přenos vzduchotechnikou. Vnitřní klimatizované prostory včetně veřejné dopravy lze považovat za rizikovější, stejně jako nedostatečně větrané neklimatizované prostory. Ukazuje se, že vliv na šíření viru nového koronaviru může mít i směr proudění vzduchu, údržba, resp. stav vzduchotechniky, a přítomnost či absence HEPA filtrů.

V rámci epidemických výskytů v některých vnitřních prostorách s klimatizací dosáhlo reprodukční číslo nákazy SARS-CoV-2 až hodnoty 11. Systematické přehledy přitom ukázaly redukci reprodukčního čísla používáním obličejových masek (roušek) v intervalu 6 až 80 %, včetně beta-koronavirů jako původců onemocnění SARS, MERS a COVID-19.

S nástupem dětí do škol a většího počtu dětí do předškolních zařízení dochází každoročně na podzim a v zimě ke zvýšené incidenci respiračních nákaz s podobnou symptomatologií jako v případě nového koronaviru SARS-CoV-2. Z hlediska ochrany nastavených systému a prevence koinfekcí i superinfekcí je žádoucí snížit jejich vliv na zvýšenou morbiditu populace co nejvíce. Vzhledem k podobnému způsobu šíření sezónních virových nákaz se zde rovněž uplatní ochranný efekt roušek, resp. jiných forem ochrany nosu a úst jako přidaná hodnota k protekci vůči koronavirům.

Vzhledem k uvedenému a další studiím i praktickým zkušenostem je z hlediska přenosu virových respiračních nákaz považováno za rizikovější vnitřní prostředí než venkovní, proto je potřeba zaměřit tímto směrem preventivní opatření ve smyslu plošně nařízené ochrany nosu a úst přednostně.

Další pro podnikatele důležité informace naleznete na webu Hospodářské komory :

Obnovená epidemiologická opatření

Hospodářská komora vzhledem k opětovnému zavádění epidemiologických opatření proti šíření nemoci covid-19 obnovuje ve svém newsletteru pravidelný informační servis pro podnikatele o aktuálním vývoji koronavirové pandemie a souvisejících krocích vlády, ministerstva zdravotnictví a dalších institucí. 

Ministerstvo zdravotnictví od 1. září zavádí mimořádná epidemiologická opatření proti šíření koronaviru. S koncem prázdnin tak opět bude platit povinnost nošení roušek:

 • ve veřejně dostupných vnitřních prostorách (mimo škol, obchodů a služeb pro zákazníky vč. restaurací)
 • na úřadech a v dalších veřejných institucích
 • při vnitřních akcích nad 100 osob
 • ve zdravotnických zařízeních a prostorách stacionářů a sociálních služeb, domovech pro seniory 
 • v prostředcích hromadné dopravy

Další vývoj epidemilogických opatření bude Hospodářská komora v následujících týdnech sledovat a nejnovější informace poskytne na svých webových stránkách.


Komora je připravena podnikatelům pomoci s ochrannými pomůckami

Hospodářská komora je nadále připravena pomoci zajistit ochranné pomůcky pro členské i nečlenské firmy. S ohledem na opatření, která přijdou od 1. září, se mohou firmy předpřipravit a zajistit nákup a uskladnění roušek, respirátorů a dalších zdravotnických prostředků. V současnosti Komora eviduje zhruba 100 objednávek na 35 tis. respirátorů FFP2 a více než 100 tis. ústenek. Pro podrobnosti klikněte ZDE.


Jak zohlednit rozdílné životní náklady ve výdělcích zaměstnanců?

Hospodářská komora na základě analýzy rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu nerovnosti odměňování zaměstnanců České pošty v regionech doporučuje zaměstnavatelům, kteří působí na území celé ČR a mají mezi jednotlivými regiony mzdové disproporce na stejných pracovních pozicích, aby pečlivě prověřili, zda pro takové rozdíly existují objektivní důvody. Zároveň zdůrazňuje, že mzdové rozdíly jsou tržní realitou, proto by úřady měly upřesnit pojmy v zákonech, kterými se zaměstnavatelé musí řídit. Zaměstnavatelům také doporučila, aby bedlivě posoudili, zda předpokládaná odlišnost tkví jen v tom, že k výkonu práce dochází v různých regionech ČR.


Barometr: Zapojte se do komorového šetření

V jaké kondici je aktuálně vaše firma? Jaké největší překážky pociťujete ve svém podnikání? Kdy myslíte, že se zotaví česká ekonomika? 

Prosíme o maximálně 6 minut vašeho času na vyplnění tradičního šetření Hospodářské komory – Komorového barometru. Váš názor je pro nás klíčový při vyjednávání lepších podmínek pro podnikatele v ČR i EU. Dotazník naleznete ve vašich mailových schránkách.


Z regionů a společenstev

Výsledky textilního a oděvního průmysluTržby v textilním a oděvním průmyslu u firem s více než 20 zaměstnanci v prvním pololetí kvůli koronakrizi a souvisejícím opatřením meziročně klesly o 12,5 % na 25,1 mld. Kč. Propadl se i vývoz textilu a oděvů, konkrétně o 5,8 %, o 5,7 % se snížil počet zaměstnanců v oboru. Data zveřejnila Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu. 


Co chystáme

Průšvih ve firmě? Že se vás to netýká? Ale kdeže! Stačí, že vás pomluví bývalý zaměstnanec, naštvaný zákazník nebo konkurence. Ve firmě vám vypukne COVID nákaza nebo se stane nehoda, uniknou vám data. Média to zajímá, volají, píší o vás. Internetem se šíří „zaručené“ zprávy bleskovou rychlostí. Rozjetou krizi a hlavně „humbuk“ okolo už možná nezastavíte. Uchopte situaci správně a včas. Nenechte se zaskočit! Připravte svou firmu i sebe na nenadálé události. Přijďte 1. října na workshop „Průšvih ve firmě? Zvládejte krizovou komunikaci na jedničku“. 

https://www.komora.cz/event/prusvih-ve-firme-zvladejte-krizovou-komunikaci-na-jednicku-workshop/

V. Dlouhý: Týdenní souhrn informací v souvislosti s COVID-19 ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR (5. 6. – 11. 6. 2020)

Vážení členové Hospodářské komory,

v návaznosti na opatření vlády kvůli situaci s COVID-19 si vám dovoluji zaslat týdenní souhrn informací ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR.

 • Vláda schválila prodloužení režimu A programu Antivirus do 31. srpna 2020, zatím tedy budou do tohoto data otevřeny oba režimy – A i již dříve prodloužený B. Režim A se týká kompenzace nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli v důsledku krizových opatření částečně či úplně omezit svůj provoz. Bližší informace je možné nalézt zde.
 • Ministryně financí si rovněž nechala na pondělní schůzi vládou schválit a včera (ve středu) ve Finančním zpravodaji vyhlásila Liberační balíček III, který rozšiřuje daňové úlevy poskytnuté ve dvou dosavadních Liberačních balíčcích. Právě na návrh HK ČR byla posunuta lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za loňský rok (a pro zaplacení daně) až do 18. srpna 2020, a to jak pro fyzické osoby, tak pro právnické – s výjimkou těch firem, pro které je příslušným správcem daně Specializovaný finanční úřad. Dobrou zprávou pro podnikatele je i automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirovou krizí. V návaznosti na probíhající legislativní proces, v němž se ruší daň z nabytí nemovitých věcí, se kvůli právní jistotě poplatníků generálním pardonem ministryně financí faktické odkládá přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku. Promíjí se rovněž správní poplatky za podání žádostí na finanční či celní úřad u žádostí učiněných do konce roku 2020. Podrobné informace naleznete zde.
 • Senát vrátil do Poslanecké sněmovny návrh zákona na o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavatelis pozměňovacím návrhem, jehož cílem je rozšířit okruh firem, kterým bude prominuto pojistné za měsíce červen až srpen 2020 (zvýšení parametru počtu zaměstnanců na 150 zaměstnanců, zmírnění maximálně přípustného poklesu mezd a jiná definice počtu zachovaných pracovních míst). Informovali jsme zde. V zásadě tak Senát vyšel vstříc požadavkům Hospodářské komory, neboť k původní vládní (a sněmovní) verzi, která byla předložena jako alternativa tzv. režimu C programu Antivirus, jsme měli principiální výhrady. 
 • Dnes (ve čtvrtek) byl Senátem schválen i tzv. protikrizový daňový balíček (senátní tisk 267), který kromě jiného umožní zpětné uplatnění daňové ztráty do výše 30 miliónů Kč (poplatník předpokládanou ztrátu za rok 2020  může uplatnit již prostřednictvím dodatečného daňového přiznání  za rok 2019, a to provedením odhadu ztráty).
 • Senát dnes stihl schválit i novelu daňového řádu (senátní tisk č. 269), jejíž znění Hospodářská komora podporovala. Změna daňového řádu se ve Sněmovně i Senátu diskutovala řadu měsíců. Jistě si vzpomenete na náš odpor k prodloužení lhůty pro vrácení nadměrných odpočtů na 45 dní. Po dubnovém neúspěchu první verze novely, když se sněmovna nebyla schopna rozhodnout ani pro svou původní restriktivní verzi, ani pro liberálnější senátní verzi, se vláda poučila a urychleně přišla do parlamentu s návrhem takové změny, která byla pro podnikatele akceptovatelná. Psali jsme o tom v této tiskové zprávě. Zákon tak čeká již jen na podpis pana prezidenta.
 • Jak jsem již uvedl, namísto zavedení tzv. režimu C v rámci programu Antivirus prochází legislativním procesem zvláštní zákon o prominutí pojistného. Sněmovna bude nyní volit mezi svou původní verzí a podnikatelům daleko vstřícnější senátní variantou. I proto, že Sněmovnou bude pravděpodobně přehlasována rozšířená senátní verze zákona o prominutí pojistného, uvažuji spolu s představiteli Svazu průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů o alternativě v podobě modifikace podmínek stávajícího dotačního programu Antivirus, konkrétně tzv. režimu B. Proto jsem s prezidenty zmíněných podnikatelských reprezentací poslal dopis panu předsedovi vlády s výzvou, aby se zatraktivnil tzv. režim B. Příspěvek státu by měl být vyšší než stávajících 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně pojistných odvodů, navrhli jsme konkrétně jeho srovnání s 80 % kompenzujícími mzdové náklady zaměstnavatelů v případě tzv. režimu A. Stejně tak by měl být zvýšen i absolutní 29tisícový strop příspěvku na jednoho zaměstnance v tzv. režimu B na hodnotu 39.000 Kč nastavenou v tzv. režimu A. Parametry mohou být nakonec i jiné, klíčové je iniciovat diskuzi vedoucí k zatraktivnění stávajícího režimu B dříve, než začnou podnikatelé své zaměstnance masověji propouštět.
 • Vedle zmíněné operativní změny programu Antivirus, která je aktuálně jednou z našich priorit, se komoroví experti zapojili i do přípravy nové legislativní úpravy kurzarbeitu podle německého vzoru v rámci pracovního týmu zřízeného MPSV. Úprava by měla systémově zlepšit reakci firem a státu na případné budoucí krizové situace na trhu práce a nahradit dnešní systém speciálních kompenzačních programů při překážkách v práci. Zaměstnanci by v krizové situaci pracovali část dnů v týdnu, za což by pobírali odpovídající mzdu a zaměstnavatel by odváděl odpovídající odvody. Zbylé dny by zaměstnanci jako částečně nezaměstnaní pobírali nezdaněnou a nezpojistněnou státní podporu v nezaměstnanosti, přičemž by měli vztah k Úřadu práce, který by byl určitou modifikací existujícího vztahu (plně) nezaměstnaných. V současné době se diskutuje řada detailů a konkrétních parametrů potřebných pro funkční nastavení kurzarbeitu, což se neobejde bez podstatných zásahů do zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti.

·         V návaznosti na opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 5. června 2020 (rozšíření možnosti žádat o kvalifikované pracovníky v potravinářství v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec), jsem se rozhodl svým dopisem vyzvat předsedu vlády ČR k plošnému otevření programu pro získání všech kvalifikovaných pracovníků z ciziny zejména z Ukrajiny. Pevně věřím, že dlouhodobý zájem podnikatelské sféry o další nedostatkové profese mezi tuzemskými pracovníky (stavebnictví, strojírenství, doprava, aj.) bude předsedou vlády a dalšími vládními činiteli vyslyšen a nejpozději od 15. června 2020 znovu otevřena možnost pro firmy aktivně se účastnit programu získání kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny. O naléhavé potřebě firem získat zahraniční pracovníky jsme informovali např. v této tiskové zprávě

·         Po přestávce vyvolané koronavirovou krizí se sněmovna vrátila k palčivému vládnímu návrhu na zavedení daně z digitálních služeb. Lze považovat za jisté pozitivum, že se vládní koalice i pod naším tlakem dohodla, že ve Sněmovně upraví sazbu navrhované daně z bezprecedentních 7 % na 5 %. Nicméně i tak zaujímám k této novince velmi zdrženlivý postoj. Pokud by totiž zavedení národní digitální daně namířené proti velkým zahraničním společnostem vedlo ze strany americké administrativy k eskalaci mezinárodního napětí, výpadky daňových příjmů českého státního rozpočtu můžou několikanásobně převýšit očekávaný výnos z digitální daně. Je třeba mít na paměti, že právě export bude hrát významnou roli při nastartování české ekonomiky po krizi způsobené koronavirovou pandemií. Bližší informace naleznete ve včerejší tiskové zprávě.

·         V rámci nastavené komunikace s epidemiology zjišťujeme často poptávané informace k pravidlům pro pořádání konferencí či vzdělávacích akcí. Jakmile stanovisko obdržíme, budeme vás neprodleně informovat. 

·         Chtěl bych vás také informovat o vítězi ankety Absurdita roku 2020. V letošním ročníku si veřejnost zvolila trojí sazbu DPH za pivo. Zdanění piva u stánku jednadvaceti procenty, v restauracích deseti procenty, když si ho odnesete ve džbánku domů, tak bude platit zase jiná sazba, patnáctiprocentní daň pak pro nealkoholické pivo. Anketa, jejímž odborným garantem je Hospodářská komora, si klade za cíl upozornit na nejnesmyslnější byrokratické povinnosti uložené podnikatelům. Letošní ročník ankety byl ovlivněn koronavirovou epidemií, která přinesla řadu těžko pochopitelných administrativních opatření. Polovina letošních nominací se proto vztahovala právě k nařízením přijatým v této souvislosti. Více informací a další nominované absurdity naleznete v tiskové zprávě.

·         Závěrem mi dovolte, abych vám podal informaci k online semináři s názvem Dopady pandemie koronaviru na fungování vnitřního trhu pro malé a střední podniky, který pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Online seminář se bude konat ve čtvrtek 18. června od 13:30 do 15:00 formou videokonference. Cílem semináře je poskytnout praktické rady a informace podnikatelům působícím na vnitřním trhu EU s ohledem na současnou pandemii koronaviru a přijatá opatření v sousedních státech. Pro registraci účasti na semináři, který je zdarma, klikněte zde.

·         Další užitečné informace – nejen v souvislosti s COVID-19 – můžete sledovat na stránkách www.komora.cz

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

V. Dlouhý: Týdenní souhrn informací v souvislosti s COVID-19 ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR (29. 5. – 4. 6. 2020)

Vážení členové Hospodářské komory,

v návaznosti na opatření vlády kvůli situaci s COVID-19 si vám dovoluji zaslat týdenní souhrn informací ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR.

 • Vláda schválila pokračování programu MPSV Antivirus režimu B do 31. 8. 2020HK ČR ve spolupráci s dalšími zaměstnavatelskými svazy prosazuje i zachování režimu A, protože k zavírání provozů může docházet na lokální úrovni.
 • Vláda také v pondělí svým usnesením zrušila cenové moratorium nájemného z bytů. Pro detailní informace klikněte zde.
 • Jak jsme informovali minulý týden, byl publikován zákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky.  Z pohledu HK ČR se jedná o nedostatečné opatření, které bohužel ještě bylo doplněno poslaneckým přílepkem, který snižuje lhůtu pro povinná hlášení ČSSZ z osmi dnů na jeden. Účinnost byla stanovena od 1. září 2020. HK ČR se proti tomu ostře vymezila. Následně i díky tlaku HK ČR byl k návrhu zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení odsouhlasen poslanecký pozměňovací návrh, který navrací lhůtu zpět. Legislativní proces ještě nebyl ukončen, zákon napravující nesmyslné zkrácení lhůty nyní čeká na projednání v Senátu (Senátní tisk č. 268), přičemž předpokládáme, že bude schválen. Další informace si můžete přečíst např. zde.
 • Z Poslanecké sněmovny do Senátu vedle zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který umožní prominutí pojistného za měsíce červen až srpen jen u malých firem (do 50 zaměstnanců) a  při splnění dalších omezujících podmínek, míří  tzv. protikrizový daňový balíček (Senátní tisk č. 267). Pro obce přináší možnost zavést osvobození od daně z nemovitosti, v rámci daně z příjmů možnost zpětného uplatnění daňové ztráty do výše 30 miliónů Kč (poplatník předpokládanou ztrátu za rok 2020  může uplatnit již prostřednictvím dodatečného daňového přiznání  za rok 2019, a to provedením odhadu ztráty). V případě silniční daně budou sníženy sazby u všech kategorií vozidel s maximální povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny, a to již pro rok 2020. V případě  daně z přidané hodnoty se navrhuje pro ubytovací služby, kulturní a sportovní akce a sportovní služby snížení sazby z 15 % na 10 %, a to ode dne účinnosti zákona.   
 • Ve Sbírce zákonů tento týden pod číslem 262/2020 Sb. vyšla novela zákona o kompenzačním bonusu, která umožňuje čerpat kompenzační bonus pro společníky a jednatele malých s.r.o. za celé období od 12. 3. 2020 do 8. 6. 2020. Zároveň byla pod číslem 263/2020 Sb. publikována novela zákona o EET, která pro všechny odkládá povinnost elektronicky evidovat tržby až od 1. 1. 2021

·         V úterý se v prostorách sídla Hospodářské komory České republiky konalo za přítomnosti ministra obrany Lubomíra Metnara zasedání Sekce obranného průmyslu při HK ČR. Mezi diskutovaná témata patřila soběstačnost v dodávkách vojenského materiálu či ochranných pomůcek v krizových dobách. Vyjma podpory domácího obranného průmyslu jsme se zároveň shodli, že tento segment průmyslu může hrát významnou roli i v nastartování exportu. Další výstupy z jednání si můžete přečíst zde.

·         V závěru minulého týdne jsem svým dopisem adresovaným na ministra kultury Lubomíra Zaorálka podpořil iniciativu sektoru filmového průmyslu. Vzhledem k tomu, že právě filmový průmysl patří mezi nejvýznamnější odvětví kulturního a kreativního průmyslu, je významným zadavatelem práce, odběratelem zboží a služeb od českých OSVČ a MSP, může být rovněž využit pro restart české ekonomiky.

·         Vzhledem k tomu, že v současné době dochází k dynamickým změnám v rozvolňování přeshraničního pohybu, zaktualizovali jsme dnes pro vás dokument s názvem Nová pravidla pro cestování z důvodu výkonu ekonomické činnosti

·         Hospodářská komora Praha 1 se zapojila do projektu reSTART podnikání, který nabízí příběhy jednotlivých podnikatelů a živnostníků v různých branžích o tom, jak uchopili příležitost restartu v době koronakrize, jakými zásadními změnami procházejí na začátku jejich nové budoucnosti a jak se jejich byznys bude rozjíždět v příštích měsících. Pokud máte zájem zviditelnit svůj příběh, můžete tak učinit zdarma do 30. července 2020 zde.

·         Rád bych vás také informoval o možnosti hlasování v anketě Absurdita roku 2020, která momentálně probíhá, a nad kterou Hospodářská komora každoročně přebírá záštitu. Cílem ankety je upozornit na nejnesmyslnější byrokratické povinnosti uložené podnikatelům. Vyhlašování anticeny má přispět ke kultivaci tuzemského podnikatelského prostředí. V anketě můžete nalézt i dvě nominace za Hospodářskou komoru, a to „platby za rozhlasové a televizní poplatky v době COVID-19″ a „kategorie prací”. Za pozornost však stojí i ostatní nominované absurdity. Neváhejte a rozhodněte, které administrativní nařízení nebo jiné opatření je pro letošek tím nejabsurdnějším! Hlasovat můžete do 8. června zde.

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČRHospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz