Valná hromada 8.11.2022

Dovolujeme si Vás pozvat na 6. valnou hromadu Živnostenské komory českých očních optiků,
která se bude konat dne 8.listopadu 2022 v 18.00 hod. Hotel Akademie Naháč

Hotel Akademie Naháč Komorní Hrádek 277 257 24 Chocerady
GPS souřadnice: 49.8617619N, 14.7922983E

Program:
1) zahájení
2) volba předsedajícího VH , zapisovatele , ověřovatele zápisu, skrutátora
3) schválení nových členů
4) zpráva o činnosti ŽKČOO
5) zpráva o hospodaření
6) diskuze
7) závěr

Na Vaši účast se těší

představenstvo ŽKČOO

Zápis z 7.valné hromady Živnostenské komory českých očních optiků

Konané16.října 2023 v hoteluAkademie Naháč ,Komorní Hrádek 277,257 24 ,Chocerady

Program:

1) zahájení

2) volba předsedajícího VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátora

3) schválení nových členů

4) zpráva o činnosti ŽKČOO

5) zpráva o hospodaření

6) diskuze

7) závěr

ad. 1) Zahájení
V úvodu místoprezident ŽKČOO p. Petr Daněk všechny srdečně přivítal a zároveň všem poděkoval za účast na7.valné hromadě ŽKČOO.

ad. 2) Volba předsedajícího VH, zapisovatele , ověřovatele zápisu, skrutátora

Následovalo zvolení předsedající valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátora

Předsedající: Petr Daněk

Zapisovatel: Angelika Nováková

Ověřovatel zápisu: Iva Janíčková

Skrutátor: Karel Žolnierčik

Následovalo ověření usnášení schopnosti 7.VH ŽKČOO:

Usnášení schopnost: počet přítomných řádných členů případně jejich zástupců.

Prezenční listina-k nahlédnutí v sekretariátu.

Valná hromada byla uznána za usnášeníschopnou, neboť byly splněny podmínky vyplývající z článku X. odst. 5 stanov a to účast nejméně 10% řádných členů spolku, což v danou chvíli bylo 13 řádných členů.

Pro upřesnění byly stanoveny podmínky hlasování – hlasující stávající řádní členové ŽKČOO – modré hlasovací lístky. Změny byly schváleny, pakliže byly odsouhlaseny nejméně 2/3 přítomných členů spolku (čl. X. odst. 8. stanov).

ad.3) Schválení nových členů:

Pan Petr Daněk přečetl celý seznam zájemců o řádné členství:

–  Oční optika Třemošnice – Bára Vyšínová

–  Euro Optika – Robert Ježek, Zuzana Ježková

Bylo konstatováno, že pokud má někdo z řádných členů nějaké výhrady k přijetí některého z nově přijímaných zájemců o členství ve spolku, ten bude ze seznamu vyjmut a bude o něm hlasováno samostatně, o ostatních bude hlasováno společně. Pro ti novým členům nebyla vznešená žádná námitka.

Výsledek hlasování:

Navržení zájemci o členství dle předloženého seznamu byli přijati za řádné členy spolku. Přítomných 13 řádných členů bylo pro. Proti bylo 0. Zdrželo se hlasování 0.

ad.4) Zpráva o činnosti ŽKČOO:

p.Martin Suder nejdříve přednesl stručnou rekapitulaci za období 2022-2023.

1. Poslední konání Valné hromady ŽKČOO dne 8.11.2022

2. Členská základna – k dnešnímu dni 101 členů (+ 2 čekatelé a 1 přidružená firma)

3. Pořádání seminářů

          1) proběhlé semináře:       Brno 24. 4. 2023

                                                  Praha 22. 5. 2023

                                                  Karlovy Vary 12. 6. 2023

                                                   Chocerady 16.10. 2023

          2) chystané semináře:      Ústí nad Labem t.b.a.

4. Rozesílka přání PF 2023

5. Pravidelná jednání představenstva ŽKČOO

          –  využití e-platforem pro on-line jednání

          –  zvýšení četnosti jednání (1x za měsíc)

6. Komunikace s našimi členy

          –  odpovědi na e-mailové dotazy

          –  informace uváděné na Facebookovém profilu

7. Problematika úhrad z FKSP

          –  dotaz na Ministerstvo financí pro závazné stanosvisko

8. Právní poradenství

          –  spolupráce s právní kanceláří JUDr. Macha, specializovanou na zdravotnické právo.

5. Jednání s Hospodářskou Komorou ČR a Sdružením podnikatelů a živnostníků ČR

          –  na jaře proběhl volební sněm HK ČR

          –  účasti na valných hromadách

6. Mistrovské zkoušky – Mistr oční optiky

          –  připraven návrh zákona + prováděcí vyhlášky

          –  čeká se na schválení sněmovnou

8. Jednání se sdružením OPTIA

          –  sdružení OPTIA navrhla jednání spolu s dalšími subjekty působícími na trhu ohledně současné situace v oboru podnikání v oční optice.

ad. 5) Zpráva o hospodaření ŽKČOO

Přednesl Jindřich Hanzlíček.

Viz příloha k zápisu.

ad 6)Diskuze:

Bára Vyšínová – vznesla dotaz na přesun provozovny a nestátního zdravotnického zařízení

Jindřich Hanzlíček  připomenul změny DPH v roce 2024, číselník VZP a Metodika.

Petr Daněk navrhl témata na připravované semináře pro rok 2024

ad 7)Závěr

Petr Daněk poděkoval přítomným za jejich účast a valnou hromadu ukončil.

Zapsáno dne 16.10.2023

Zápis zapsala: Angelika Nováková

Zápis ověřila: Iva Janíčková

Změny v účinnosti již od 1.10.2023 a část změn od 1.1.2024.

Vážené kolegyně a kolegové,

     jak jste jistě zaregistrovali, v říjnu nabyla platnosti celá řada změn, jednak v podobě konsolidačního balíčku, s účinností od 1.1.2024, tak i v oblasti mezd a personalistiky, kdy část změn je v účinnosti již od 1.10.2023 a část změn od 1.1.2024.

V příloze přikládáme přehled opravdu jen těch nejdůležitějších změn, které by se Vás mohly také týkat, zejména ve vztahu k zaměstnancům, nebo DPH u zdravotnických prostředků.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příloze přikládáme slíbený Seznam ZP sk. 9 vydaný SÚKLem s platností od 1.1.2024. Číselník VZP společně s Metodikou bude vydán později. Jakmile bude k dispozici, zveřejníme odkaz.

S přáním příjemného začátku nového roku     Vaše ŽKČOO

Seminář v Ústí nad Labem ZRUŠEN

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

omlouváme se, ale seminář v Ústí nad Labem  20.11.2023 je z velmi malého zájmu zrušen.

Vaše ZKČOO