V. Dlouhý: dnešní aktuality v jednání o dopadech vládních opatření na podnikatele (18.3.2020)

Vážení kolegové,

v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si Vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům. 

  • MPO posílí program COVID o 10 mld. Kč z operačních programů. Peníze budou směřovat na bezúročné půjčky nebo záruky na úvěry pro nejmenší podnikatele.
  • Zároveň jsem dnes odeslal dopis ohledně nastavení programu COVID generálnímu řediteli ČMRZB, Jiřímu Jiráskovi, ve kterém jsem ho vyzval k odstranění zbytečných administrativních překážek (např. popis odborné způsobilosti statutárních orgánů), dále jsem ho požádal o doplnění informací ohledně nastavení finančních programů pro OSVČ a v neposlední řadě jsem ho také požádal o úpravu těch bodů programu, které budou v dohledné době pro řadu podnikatelů nesplnitelné (např. nedoplatek na mzdách či jiných závazcích). V dopise jsem také zdůraznil, že klíčová je rychlost, se kterou se pomoc dostane podnikatelům.     
  • Oceňujeme, že vláda zareagovala na naši včerejší výzvu k okamžité alokaci finančních prostředků na ochranu pracovních míst a firem před krachem a podpoří českou ekonomiku částkou kolem 100 mld. Kč a nepřímo formou garancí ve výši 900 mld. Kč. Forma přímé podpory bude ještě upřesněna, půjde však o formu kompenzací mezd, kurzarbeit, či dodávky likvidity firmám. Zdůrazňujeme, že důležité jsou reálné činy, a proto očekáváme výraznou pružnost státu při posuzování žádostí firem o úvěr COVID v ČMZRB tak, aby živnostníci a zaměstnavatelé mohli finanční prostředky obdržet rychle bez zbytečných administrativních překážek.
  • Na zítřejší (19.3.) schůzi vlády bude projednáván materiál o kompenzacích, který navrhuje způsob kompenzace tak, jak byl za našeho aktivního přispění dohodnut minulý týden na MPSV. Vedle překážek v práci ošetřených navrženým programem kompenzací, který je v působnosti vlády, se souběžně řeší ještě i kompenzace v případě náhrady mzdy zaměstnancům pečujících o dítě, která však kvůli rozšíření a prodloužení ošetřovného vyžaduje zákonnou úpravu, a tedy projednání v parlamentu. Tento návrh dává naději, že bude konečně dosaženo finanční podpory zaměstnavatelů, kteří musí hradit mzdové náklady, přestože jejich podnikání bylo významně ovlivněno dopady přijatých vládních opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. O závěrech z jednání Vás budeme informovat v zítřejším přehledu událostí.   
  • Problematika úlev na pojistném zatím není centralizovaně řešena. Plátci pojistného musí podávat vždy individuální žádosti o změnu záloh na pojistné, žádosti o placení pojistného a penále ve splátkách a v případě pojistného na zdravotní pojištění také žádosti o prominutí penále – podrobnosti lze nalézt na stránkách ČSSZ a konkrétní zdravotní pojišťovny. Detailnější informace k daním lze nalézt na stránkáchMinisterstva financí a Finanční správy ČR. Dostupné informace jsme umístili na našich webových stránkáchvč. informací k liberalizačnímu balíčku a informací k posečkání úhrady daně (cca uprostřed strany). 
  • V poslední době se na nás obrací podnikatelé se žádostí o vystavení certifikátu zásahu vyšší moci.S ohledem na současnou situaci jsme se rozhodli, že budeme vystavovat certifikát s 50 % slevou. Prostřednictvím tohoto osvědčení se může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku. Podrobnější informace naleznete včetně ceníku zde.
  • Na webových stránkách komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem, dnes mj. od SČS – Unie nezávislích petrolejářů. Vše najdete na www.komora.cz/koronavirus.  
  • Jak jsme avizovali, Hospodářská komora dnes spustila nový systém pro zodpovídání dotazů podnikatelů, který umožní jejich efektivnější a hlavně rychlejší řešení. Na novém systému se podílí čtyři renomované právní kanceláře, které bezplatně uvolnili své kapacity pro tento druh poradenství. Do projektu se zapojili Havel & Partners, Becker & Poliakoff, AK Němec, Bláha & Navrátilová a AK Felix. IT infrastrukturu pro tento účel bez nároku na honorář vytvořila firma NEWPS. Všem bych chtěl za tyto kroky poděkovat. Se specifickými dotazy z různých oborů bychom se také rádi obraceli na naše začleněné asociace, svazy, klastry a řemeslné cechy. Nový systém najdete na stránkách www.komora.cz/koronavirus.
  • Vzhledem k množství informací, které jsou k dispozici, se budeme snažit je zjednodušit a zpřístupnit je formou bodového shrnutí.  
  • V příloze opět najdete shrnutí mediálních výstupů ohledně koronaviru.

Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu.

Na závěr bych Vás rád v této nelehké situaci osobně oslovil. Pokud máte chvilku, můžete zhlédnout můj pozdrav :

Přeji klidný večer.

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz