Aktuality z Hospodářské komory

Zdraví a ekonomický růst

Vážená paní, vážený pane,

jménem Hospodářské komory ČR a Advance Healthcare Management Institute si vás dovolujeme pozvat na konferenci Zdraví a ekonomický růst, pořádanou pro zaměstnavatele, zdravotní pojišťovny, regulátory a zákonodárce.

Konference se koná dne 25. dubna 2022 od 14:00 do 17:00 hodinv Kaiserštejnském paláci na Malé Straně. 

Hlavním cílem konference je diskutovat možné systémové kroky, kterými lze zlepšit zdraví obyvatel ČR a podpořit tak nabídku pracovní síly. Konference se zaměří na dopad zlepšeného zdravotního stavu na ekonomický růst a na roli státu, zdravotních pojišťoven a zaměstnavatelů ve zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva.

Setkání proběhne za účasti klíčových osobností českého zdravotnictví, včetně účasti ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Účast na konferenci je jen na pozvání a za podmínky registrace.

V případě zájmu se registrujte
ZDE
do 31. 3. 2022.

Těšíme se na viděnou!

Za organizační tým

Ivo Hlaváč, Hospodářská komora ČR

Pavel Hroboň Advance Healthcare Management Institute

V. Dlouhý: Aktuální informace ohledně koronavirové krize a jejích dopadů na podnikatele včetně stanovisek a aktivit HK ČR (5.1.2022)

Vážení členové Hospodářské komory,

dovoluji si vám zaslat souhrn informací o opatřeních v souvislosti s koronavirovou krizí a jejími dopady na podnikatele, které projednala vláda dne 5. ledna 2022. Informace se tentokrát týkají především zavedení povinného testování ve firmách a úpravy délky trvání karantén. Přehled informací je tradičně doplněn o naše stanoviska a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům.

PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH

Přes určitou rezervovanost k tomuto kroku musím v úvodu ocenit vládu, která připravované opatření projednala se zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců. Díky tomu měl náš vyjednávací tým příležitost v rámci možného ovlivnit jeho finální podobu.

Konkrétně jsme zásadní měrou přispěli:

·      Ke zkrácení karantén na 5 dní (s platností od úterý 11. ledna 2022) s možností jejího předčasného ukončení na základě negativního výsledku PCR testu.

·      K automatickému zahájení karantény po pozitivním výsledku rychlého antigenního testu, nikoli až po konfirmačním PCR testu, kde hrozí časová prodleva daná nedostatečnou kapacitou.

·      K elektronizaci hlášení pozitivně testovaných zaměstnanců.

·      K zavedení flexibility testování pro směnné provozy (stanovené denní rozmezí, u delších absencí na pracovišti pak v první den návratu).

·      K rozpoutání debaty o výjimkách z karantén pro kritickou infrastrukturu (pro případ, že by dramaticky narůstal počet nakažených). Nad rámec uvedeného náš tým intenzivně jedná se zástupci ministerstva zdravotnictví o krizových scénářích pro případ denní incidence v řádu desítek tisíc pozitivně testovaných občanů, a to s cílem zachovat provozuschopnost podniků a firem.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců a některých dalších osob (celé znění je součástí přílohy), s účinností ode dne 17. ledna 2022, odsouhlasila vláda na své schůzi dne 5. ledna 2022 v podobě, která:

V praxi pro zaměstnavatele znamená:

·      Zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které bude provedeno na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test a není schopen prokázat, že se na něj vztahuje alespoň jedna ze stanovených výjimek (jejich přehled je uveden na konci tohoto sdělení, popř. přímo v příslušném mimořádném opatření MZ ČR), pak je zaměstnavatel povinen zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami v době přítomnosti na pracovišti pouze na nezbytnou míru. Zároveň se zaměstnavateli nařizuje tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS).

·      Každý zaměstnavatel je v souvislosti se zavedením povinného testování dále povinen:

a) vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů,

b) zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem, který obsahuje stejné údaje jako evidence podle písmena a) a kontaktní telefonní číslo testované osoby, a to formou elektronického hlášení nejpozději následující den po testování.

V praxi pro zaměstnance znamená:

·      Na výzvu zaměstnavatele podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 ve stanovené frekvenci. Výjimku mají zaměstnanci, kteří se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkávají s dalšími osobami s výjimkou osob žijících s nimi ve stejné domácnosti, nebo kteří nevykonávájí práci na pracovišti (např. práce z domova).

Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test, se nařizuje:

a) nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, po celou dobu přítomnosti na pracovišti,

b) dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné,

c)  stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, a

d) respektovat organizační opatření zaměstnavatele k omezení setkávání s ostatními osobami na pracovišti.

·      Zaměstnanci, který si sám provedl nebo mu byl proveden test, se nařizuje v případě pozitivního výsledku testu, aby bezodkladně uvědomil svého zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

·      Pro pozitivně testovanou osobu dále platí, že musí pracoviště opustit a poskytnout součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS), který mu nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu (fakticky tak karanténa trvá zbytek dne, kdy byl test proveden, a následujících 5 kalendářních dnů). Do doby nařízení karantény zaměstnanec nosí respirátor třídy FFP2 a zamezí kontaktu s jinými osobami, pokud to je možné, nejdéle však pět dnů ode dne provedení testu.

V praxi pro OSVČ (vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území ČR) znamená:

·      Podstoupit rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování.

·      OSVČ není povinna podstoupit testování, jestliže se v místě, kde vykonává svoji činnost, nesetkává s dalšími osobami s výjimkou osob žijících s ní ve stejné domácnosti.

Obdobná pravidla se týkají i všech osob, které jsou orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, pokud nejsou zaměstnanci této právnické osoby. Testování se nařizuje zajistit právnickým osobám, jejichž jsou tyto osoby orgánem nebo členem orgánu.

Výjimku z testování má osoba, která:

a) podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo

c) podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu.

Výše uvedenou skutečnost však musí taková osoba prokázat:

a) záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID) nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb, nebo

b) písemným potvrzením zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u nich podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření.

Stejnou povinnost má osoba, která je orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, vůči této právnické osobě.

Na základě vystoupení ministra zdravotnictví na tiskové konferenci po jednání vlády se zdá, že by povinné testování trvalo cca 3 týdny.

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ – PŘÍSPĚVEK ZA PROVEDENÍ TESTU 

V souvislosti s obnovením povinného testování ve firmách od 17. ledna 2022 je možné podávat žádosti o příspěvek prostřednictvím aplikace na portálu https://www.samotesty-covid.cz/ s tím, že pojišťovny jsou připraveny uhradit provedené testy v lednu a v únoru ve výši 60 Kč v odpovídajícím počtu schváleném vládou po dohodě se zdravotními pojišťovnami.

Podmínkou pro úhradu bude mj. uvedení testu přehledu antigenních testů povolených SÚKL nebo ZDE, a to optimálně označených rizikovou třídou IVDst. 

Dle informace, kterou jsme dnes obdrželi ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv, je možné využít předzásobené testy z loňského jara, pakliže splňují tyto 2 podmínky: 

a)     Nedošlo k jejich exspiraci.

b)     Lze doložit jejich nákup v době, kdy figurovaly v přehledu výjimek ze strany SÚKL (do 30. června 2021).

Závěrem mi dovolte, abych vás pozval ke sledování svého projevu ve čtvrtek 6. ledna 2022 od 10:00 hod. na webu www.komoraplus.cz, ve kterém představím požadavky HK ČR vůči nové vládě a také zrekapituluji výzvy pro následující období.

Další stanoviska a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům můžete také průběžně sledovat na www.komora.czwww.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR.

Zajímavé informace pro živnostníky i jejich příběhy publikuje také Deník.cz, který je v této oblasti partnerem Hospodářské komory.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

V. Dlouhý: Aktuální informace ohledně koronavirové krize a jejích dopadů na podnikatele včetně stanovisek a aktivit HK ČR (30.12.2021)

Vážení kolegové,

dovoluji si vám zaslat souhrn informací o opatřeních v souvislosti s koronavirovou krizí a jejími dopady na podnikatele, které projednala vláda dne 29. prosince 2021. Přehled informací se tentokrát týká zejména přijatých opatření pro maloobchod a služby pro následující období a také zavedení možných novinek v povinném testování ve firmách. Vláda se zároveň zabývala i pomocí podnikatelům zasažených růstem cen energií. Přehled informací je tradičně doplněn o naše stanoviska a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům.

Vláda na svém jednání dne 29. prosince 2021:

 • Schválila úpravy opatření pro maloobchod a služby, a to pro období od 30. 12. 2021 do 2. 1. 2022, které míří zejména na provozovatelestravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin. Změny se týkají zejména počtu osob v provozovně (maximálně dle počtu míst k sezení), počtu osob u jednoho stolu (maximálně 4) a vzdáleností mezi zákazníky (1,5m). Podrobnosti najdete ZDE.
 • Dále vláda schválila úpravy opatření pro maloobchod a služby, a to pro období od 3. 1. 2022. Jedná se v podstatě o identické podmínky pro provoz, které byly schváleny pro období po skončení nouzového stavu (od 26. 12. 2021). Podrobnosti pro jednotlivé druhy obchodů a poskytovatele služeb zveřejníme na našem webu, jakmile budou opatření oficiálně vydána.
 • Dalším schváleným materiálem, na který vás chceme upozornit, je pozastavení režimu B programu Antivirus od 1. ledna 2022. Vláda rozhodla, že je třeba monitorovat situaci a vyhodnotit přínosy a náklady programu Antivirus B a prozatím jej pozastavit. Žádosti, které se týkají měsíců listopad a prosinec 2021, je možné v souladu s podmínkami programu podávat. Pozastavení se týká až měsíce leden 2022 a nemusí být definitivní,protože se jedná o mzdové náklady poskytované zpětně.
 • Na programu byl i bod týkající se úpravy testování zaměstnanců od 17. ledna 2022, projednávání tohoto bodu však bylo přerušeno a zatím o něm není definitivně rozhodnuto. Dle našich informací z jednání, kterých se účastní viceprezident T. Prouza a předseda Sekce pro zdravotnictví I. Hlaváč,návrh předpokládá rozšíření povinného testování zaměstnanců od 17. ledna 2022 tak, aby probíhalo 2x týdně, v určené dny či flexibilně v rozmezí 3-5 dnů podle potřeby různých směnných provozů. Každý zaměstnavatel si bude moci nastavit vlastní režim dle uvedených podmínek. První dva týdny testování ve firmách by se měli testovat všichni zaměstnanci (bez ohledu na očkování nebo prodělanou nemoc). Zaměstnavatelé by nadále vydávali v případě pozitivního testu potvrzení pro provedení konfirmačního PCR testu. I z toho důvodu Ministerstvo zdravotnictví vyvíjí tlak na navýšení kapacity testovacích míst. V případě, že by zaměstnanec odmítl postoupit test, zůstala by pravděpodobně pravidla stejná jako doposud (tedy povinnost informovat krajskou hygienickou stanici, vybavit ho respirátorem a zajistit odstup od ostatních zaměstnanců). Pojišťovny by proto měly v lednu proplatit 8 testů, v únoru se bude zřejmě hradit testů 6. Žádosti o příspěvek bude možné podávat od 1. ledna 2022 prostřednictvím aplikaceZDE. Ministerstvo zdravotnictví dále také uvažuje o zkrácení lhůt jak izolace (na 10 dní), tak karantény (na 5 dní), aby se zaměstnanci mohli vracet dříve do práce. Toto bude předmětem jednání 3. ledna 2022 a následně jednání tripartity.
 • Ohledně kompenzací je situace stále nejasná, proto jednáme s představiteli nové vlády o jejich podmínkách. Nadále budeme situaci monitorovat a jednat s příslušnými ministry, abychom vás mohli včas informovat.
 • Vláda schválila materiál Pomoc domácnostem a podnikatelům zasaženým růstem cen energií, který má nastavit cílenou pomoc pro domácnosti a podnikatele v případech, kdy se jich významně dotklo zvýšení cen energií. Podnikatelé, kterým přestali dodavatelé energie poskytovat své služby (dodávky elektřiny nebo plynu) z důvodu náhlého ukončení své činnosti a kteří tak byli případně nuceni odebírat po přechodnou dobu energie od dodavatele poslední instance, a následně uzavřeli smlouvy s novým dodavatelem energií, v důsledku čehož u nich došlo k nárůstu jednotkových cen energií o více než 100 %, ve srovnání s jednotkovými cenami původního dodavatele, mohou využít nový produkt „Vynucená změna dodavatele energie“. Ten se poskytuje v rámci programu Záruka 2015 až 2023 prostřednictvím Národní rozvojové banky.  

Další stanoviska a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům můžete také průběžně sledovat na www.komora.czwww.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR.

Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu.

S pozdravem a přáním pevného zdraví do nového roku,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

V. Dlouhý: Aktuální informace ohledně koronavirové krize a jejích dopadů na podnikatele včetně stanovisek a aktivit HK ČR (30.11.2021)

Vážení členové Hospodářské komory,

dovoluji si vám zaslat souhrn informací v souvislosti s koronavirovou krizí a jejími dopady na podnikatele. Přehled informací je tradičně doplněn o naše stanoviska a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům.

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ PRO PODNIKATELE

V před týdnem rozeslané Aktuální informaci ohledně koronavirové krize jsem vás informoval o záměru vlády zajistit další fungování programu Antivirus, který spravuje rezort Ministerstva práce a sociálních věcí. Vláda na své schůzi 29. 11. 2021 schválila prodloužení režimu A programu Antivirus až do 28. 2. 2022 a stanovila nové období uznatelnosti výdajů režimu B programu Antivirus od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022. Nastavení podmínek zůstává v podobě, jak ji, bohužel, mnozí z vás znají z předchozích vln pandemie.

Režim A doposud platil do konce letošního roku a umožňuje zaměstnavatelům čerpat 80 % vyplácené náhrady mzdy včetně odváděného pojistného za dobu, kdy je zaměstnanec na překážce v nařízené karanténě nebo v izolaci, a to až do výše 39 tisíc Kč za zaměstnance za měsíc.

Pokud jde o režim B, i v novém období uznatelnosti se týká poskytování státního příspěvku ve výši 60 % vyplácené náhrady mzdy včetně odváděného pojistného za dobu, kdy je zaměstnanec na překážce z důvodu výpadku vstupů, omezení odbytu či z jiných blíže nespecifikovaných důvodů na straně zaměstnavatele, a to až do výše 29 tisíc Kč za zaměstnance za měsíc. Připomínám, že výše vlastní náhrady mzdy vyplácené zaměstnavatelem je v různých situacích různá a v souladu se zákoníkem práce, dohodou mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací se pohybuje mezi 60 % až 100 % průměrného výdělku.

Znovuotevření režimu B je reakcí nejenom na vývoj epidemické situace v ČR a mimořádná opatření vlády, ale rovněž akceptováním faktu, že se některé segmenty hospodářství potýkají s dopady narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů mj. i (ale nejenom) v souvislosti s globálním, celosvětovým šířením nákazy.

Minulý týden jsem vás rovněž informoval o znovuotevření dvou dotačních programů z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu, tedy programů COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady. Situace nabrala velkou dynamiku, zejména pokud jde o COVID – Nepokryté náklady. Důvodem je hlavně skutečnost, že vláda ČR na svém zasedání v pátek 25. listopadu 2021 schválila další krizové opatření (usnesení č. 1066), kterým jsou omezeny další podnikatelské aktivity jako například provozování adventních a vánočních trhů. V reakci na tento sektorový lockdown zástupci HK ČR (poděkování patří zejména mému kolegovi viceprezidentovi Tomáši Prouzovi) intenzivně jednali s představiteli MPO a MF o speciálních kompenzacích pro živnostníky a společnosti z úplně uzavřeného segmentu ekonomiky. Výsledkem je zásadní revize obecného programu COVID – Nepokryté náklady, a to tak, že tento program pokryje mimo jiné i speciálně postižené před/vánoční trhovce.

Z vládou původně schválené univerzální vstupenky ve výši 30% (a vyššího) poklesu obratu a podpory v jednotné výši 40 % nepokrytých nákladů, a to při porovnání pevně stanoveného rozhodného dvouměsíčního období (listopad a prosinec 2021 – srovnávané období) a pevně stanoveného dvouměsíčního srovnávacího období (listopad a prosinec 2019), a zastropování podpory ve výši 20 mil. Kč, vznikla díky tlaku HK ČR během posledních dnů odstupňovaná konstrukce, kterou, jsme jako HK ČR marně požadovali již před rokem. Takže nově má být COVID – Nepokryté náklady koncipován zhruba následovně.

a)     Rozhodným obdobím je 1. listopad až 31. prosinec 2021, v případě mikropodniku lze alternativně zvolit i 1. červenec až 31. prosinec 2021.

b)     Pokud podnikatelskému subjektu v souvislosti s pandemií koronaviru poklesl obrat během rozhodného období:

 1. nejméně o 30 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 nebo 2018 (listopad až prosinec), činí výše podpory 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, anebo
 2. nejméně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 nebo 2018 (listopad až prosinec), činí výše podpory 70 % nepokrytých nákladů za rozhodné období.
 3. Mikropodniky (ale jenom mikropodniky!) mohou také zvolit tyto varianty:

a)     pokud mikropodniku poklesl obrat nejméně o 80 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 nebo 2018 (listopad až prosinec), činí výše podpory 90 % nepokrytých nákladů za rozhodné období,anebo

b)     pokud mikropodniku poklesl obrat nejméně o 80 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 nebo 2018 (červenec až prosinec), činí výše podpory 90 % nepokrytých nákladů za rozhodné období.

c)     Limit na žadatele (zastropování podpory) činí 30 mil. Kč.

Ministr v demisi Karel Havlíček přislíbil, že bude umožněna i varianta jiného srovnávacího období pro ty subjekty, které zahájily podnikání až po roce 2019, a ubezpečil, že by dohodnuté parametry už neměly doznat změn – vláda podmínky programu formálně schválí buď ještě tento týden, anebo nejpozději v pondělí 6. prosince. V ostatních podmínkách, např. řešení souběhu s jinou státní pomocí, případné zapojení auditora atd. bude inovovaný program stejný jako při předchozích výzvách programu COVID – Nepokryté náklady. Přesné znění 3. výzvy k programu by mělo být zveřejněno na webu MPO následně po schválení inovovaných podmínek programu vládou.

K jednotlivým dohodnutým parametrům dodávám, že jde v zásadě o maximum toho, co české vládě umožňuje tzv. Dočasný rámec EU ve znění aktuální 6. revize, kterou 18. listopadu 2021 schválila Evropská komise v souvislosti s přípustným rozsahem mimořádné veřejné pomoci v době pandemie. A pokud jde o vymezení mikropodniku, měla by se používat definice EU, která znamená, že půjde o OSVČ a obchodní společnosti, resp. družstva bez zaměstnanců nebo s méně než 10 zaměstnanci a zároveň buď s ročním obratem, anebo aktivy nepřesahujícími ekvivalent 2 milionů eur.

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ – PŘÍSPĚVEK ZA PROVEDENÍ TESTU

V souvislosti s obnovením povinného testování ve firmách od 29. listopadu 2021 (dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2021, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 11. 2021), pečlivě monitorujeme jednání ohledně výše příspěvku za provádění antigenních testů.

Situace je nyní taková, že aktuálně probíhají zasedání správních orgánů zdravotních pojišťoven, kde postupně dochází ke schválení jednotného postupu při podávání žádostí a proplácení příspěvků. Doplním, že v tuto chvíli nemáme žádný signál, že by některá ze zdravotních pojišťoven neakceptovala předjednané podmínky.

Dle našich informací by tedy mělo být možné podávat žádosti o příspěvek od 17. 1. 2022 prostřednictvím aplikace na portálu: https://www.samotesty-covid.cz/ a maximální výše příspěvku by měla činit maximálně 60 Kč vč. DPH za 1 test (s podmínkou jeho uvedení v přehledu antigenních testů povolených SÚKL, a to optimálně označených rizikovou třídou IVDst.). Postup a základní parametry by tak měly být obdobné jako v 1. pololetí letošního roku.

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

Ihned po vyhlášení nouzového stavu od 26.11. 2021 jsem se dopisem obrátil na náměstkyni ministra zdravotnictví a současně hlavní hygieničku ČR s žádostí o okamžité omezení pracovnělékařských prohlídek a nahrazení vstupních pracovnělékařských prohlídek nových zaměstnanců čestným prohlášením po dobu platnosti nouzového stavu.

Zároveň jsem navrhl, aby stejně jako při vyhlášení nouzových stavů v nedávné minulosti došlo i tentokrát k dočasnému zrušení periodických lékařských prohlídek a nahrazení vstupní lékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením, které současně nahradí i zdravotní průkaz u osob, které uzavřou pracovněprávní vztah v době nouzového stavu a budou vykonávat epidemiologicky závažné činnosti. Čestné prohlášení by bylo opět platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu. 

V návaznosti na tento podnět jsem byl ujištěn ze strany Ministerstva zdravotnictví, že návrh bude urychleně projednán a budeme informováni o dalším postupu. 

PORADNA PRO PODNIKATELE

Abychom vám pomohli se lépe orientovat v mimořádných opatřeních a kompenzačních programech pokračujeme v provozování naší bezplatné poradny pro podnikatele. Své dotazy – výhradně související s problematikou koronavirové krize – můžete vkládat na tomto odkazu: https://poradnapropodnikatele.komora.cz/. Na vaše dotazy odpovídáme ve spolupráci s advokátními kancelářemi ARROWS, Becker & Poliakoff, HAVEL & PARTNERS, PADĚRA, RADA & PARTNEŘI, AK VINDICTA a také technologickým partnerem NEWPS.CZ.

Další stanoviska a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům můžete také průběžně sledovat na www.komora.czwww.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR.

Zajímavé informace pro živnostníky i jejich příběhy publikuje také Deník.cz, který je v této oblasti partnerem Hospodářské komory.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

Aktuální informace ohledně koronavirové krize a jejích dopadů na podnikatele včetně stanovisek a aktivit HK ČR (23.11.2021)

Vážení kolegové,

v rámci svého dnešního sdělení bych vás rád informoval o aktuálních tématech v souvislosti s koronavirovou krizí a jejími dopady na podnikatele. Přehled informací je tradičně doplněn o naše stanoviska a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům.

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ PRO PODNIKATELE

Vláda na své večerní schůzi, konané 22. listopadu 2021 schválila 4 kompenzační opatření pro podnikatele v souvislosti se vznikem a nadále pokračujícím rozšířením onemocnění COVID-19 a s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení v oblasti maloobchodního prodeje a služeb, účinným od 22. listopadu 2021. Epidemie koronaviru v současnosti dále pokračuje, přičemž nelze jednoznačně predikovat její další vývoj a dobu trvání jednotlivých mimořádných opatření.

Dopad zmíněných zákazů a omezení se negativně projeví u řady podnikatelských subjektů, i když se nejedná o plošnou uzávěru podnikatelských aktivit (lockdown), ale pouze o omezení v určitém rozsahu, který ovšem není zanedbatelný.

Na schválení kompenzačních opatření reagovala HK ČR tiskovou zprávou ZDE.

V zásadě oceňuji, že aktuální reakce vlády vychází z opatření, která znají podnikatelé z minulých vln epidemie. Jde o programy COVID – Nepokryté náklady a COVID 2021 z dílny ministerstva průmyslu a obchodu, režim B programu Antivirus v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí a kompenzační bonus v gesci ministerstva financí.

Za pozitivní přitom považuji, že vláda nakonec po ostré, ale korektní diskuzi s vyjednávači za HK ČR a s představiteli dalších podnikatelských organizací přistoupila na již v minulosti komorou prosazovaný požadavek, aby kvalifikační vstupenkou pro čerpání prostředků z programů COVID – Nepokryté náklady a COVID 2021 i pro výplatu kompenzačního bonusu finanční správou byl pokles obratu, resp. tržeb o 30 % (na jaře to byl 50% pokles).

Na peněžní prostředky tak dosáhne širší okruh podnikatelů dotčených vládními restrikcemi. Zatímco u kompenzačního bonusu se podařilo vládu přesvědčit, aby zároveň nesnížila výši bonusu známou z jara, tedy 1000 Kč za každý den bonusového období, stejně tak v případě programu Antivirus, který bude definitivně schválen na další schůzi vlády, a který by tak měl nadále umožňovat, aby zaměstnavatel v případě omezení odbytu či výpadku výrobních vstupů obdržel kompenzaci ve výši 60 % z vyplacených náhrad mzdy včetně pojistných odvodů, u programů COVID – Nepokryté náklady a COVID 2021 dojde k významné změně.

Tato změna spočívá ve snížení kompenzace. Zejména v souvislosti s možnostmi předluženého státního rozpočtu, dochází ke snížení podpory za zaměstnance a den z jarních 500 Kč na 300 Kč(program COVID 2021) a z náhrady 60 % nepokrytých nákladů na náhradu 40 % nákladů (program COVID – Nepokryté náklady). Výsledek je určitým kompromisem mezi naší snahou ošetřit jarní situaci, kdy na kompenzace MPO nedosáhla řada objektivně omezených podnikatelů, a možnostmi státního rozpočtu.

o  Kompenzační bonus – návrh zákona vychází z úpravy známé z jara (zákon č. 95/2021 Sb.). První bonusové období pokrývá závěr letošního roku (22. 11. až 31. 12. 2021) a druhé leden 2022. Pokles tržeb se má testovat mezi průměrem 3 po sobě jdoucích „normálních” (bez restrikcí) a měsícem s restrikcemi (prosinec 2021 pro první bonusové období, leden 2022 pro druhé bonusové období) měsíců letošního roku období. Vláda bude moci operativně svým nařízením stanovit i další bonusová období v průběhu roku 2022. Zajímavou změnou, kterou opět prosadila HK ČR, je snížení požadavku na roční obrat malé společnosti s ručením omezeným z jarních 180 tisíc Kč na 120 tisíc Kč, což zohledňuje nestandardní hospodářský vývoj v loňském a letošním roce, který mnoha podnikatelům nepřál. Nicméně kompenzační bonus je upraven zákonem, který bude projednávám sněmovnou i senátem, takže konečné znění může doznat změn oproti vládou navrženým parametrům. 

o  COVID 2021 – o znovu spuštěnou podporu mohou žádat podnikatelé (fyzické i právnické osoby) a příspěvkové organizace. Podpora by měla být poskytovaná za zaměstnance ve výši 300 Kč na den (od 22. ledna zatím do 31. prosince 2021). Podpora má sloužit na pokrytí nákladů na provoz (např. osobní náklady, odpisy, daně, splátky úvěru atd.). Pokles tržeb by se předběžně měl testovat mezi závěrečnými měsíci roku 2021 a stejným obdobím roku 2019 (měly by být možné výjimky obdobně jako na jaře). Tuto podporu lze kombinovat s podporou z programu Antivirus B. Naopak nelze kombinovat s podporou COVID – Nepokryté náklady ani s obnovovaným kompenzačním bonusem. Definitivní detaily programu a způsob podávání žádosti zveřejní MPO ve Výzvě 2 k čerpání programu v nejbližší době na svých stránkách.

o  COVID – Nepokryté náklady – oprávněným žadatelem této podpory jsou podnikatelé (fyzické i právnické osoby), kterým v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 poklesl obrat v podnikatelské činnosti alespoň o 30 % (ve srovnání se stejnými předkrizovými měsíci roku 2019, celý mechanismus by měl být obdobný jako na jaře). Dotace by se měla poskytovat ve výši 40 % nepokrytých nákladů (zřejmě se stropem 20 mil. Kč). Nebude umožněn souběh kompenzace z tohoto programu s čerpáním prostředků v programu COVID 2021 ani s obnovovaným kompenzačním bonusem. Pokud využije žadatel i podporu z obnovovaného programu Antivirus B, bude muset v žádosti zohlednit odpovídající část podpory poskytnutou z tohoto programu. Bližší informace v nejbližší době zveřejní MPO ve Výzvě 3 na svých webových stránkách.

o  Antivirus režim B – definitivní znovuotevření programu se předpokládá na nejbližší schůzi vlády, následně bude zveřejněna detailní informace na webových stránkách MPSV. Mělo by tak být opětovně umožněno, aby zaměstnavatel v případě omezení odbytu či výpadku výrobních vstupů obdržel kompenzaci ve výši 60 % z vyplacených náhrad mzdy včetně pojistných odvodů (s doposud maximální měsíční částkou 29 tisíc Kč na jednoho zaměstnance).

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ

Významný dopad na zaměstnavatele má rovněž také Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o pravidelném testování zaměstnanců a OSVČ, které schválila vláda již v pátek 19. listopadu 2021. Z něj zaměstnavatelům vyplývá povinnost nejpozději od 29. listopadu 2021 zajistit pravidelné týdenní testování rychlými antigenními testy. Testování jednou týdně se týká i osob pracujících jako OSVČ. Testování se netýká osob s dokončeným očkováním, s potvrzením o prodělání nemoci, negativním RT-PCR testem mladším 7 dní či rychlým antigenním testem mladším 7 dní, který provedl zdravotnický pracovník. Testovat se nemusí ani zaměstnanci, kteří se během výkonu práce nesetkávají s žádnými dalšími osobami.

Zároveň upozorňuji, že s účinností od dnešního dne došlo k drobnému upřesnění zmíněného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího plošné screeningové testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných na přítomnost onemocnění COVID-19.

o  Po úpravě je stanovena povinnost zaměstnavatele spočívající v zajištění rychlých antigenních testů (RAT) určených pro sebetestování. Tyto testy musí mít k dispozici vždy tak, aby je mohli v souladu s jejich povinností podle mimořádného opatření zaměstnanci postoupit kdykoliv. Zajištění RAT pro sebetestování nebrání zaměstnavateli, který disponuje takovou možností, provádět testování prostřednictvím zdravotnických pracovníků.

o  Dále došlo k úpravě podmínek pro testování zaměstnanců. Pokud bude proveden antigenní test u poskytovatele zdravotních služeb a vyjde pozitivně, je nutné vystavit žádanku na konfirmační PCR test. 

Ohledně výše příspěvku nyní probíhají intenzivní jednání mezi zástupci MZ ČR a zdravotními pojišťovnami. Dle zatím dostupných informací se zdá, že by platila shodná pravidla jako v 1. pololetí letošního roku. Z informací získaných od Svazu zdravotních pojišťoven ČR nyní dochází k prověřování možnosti opětovného rychlého oživení webové aplikace na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19 a také příprava podkladů pro nutné schválení celého postupu správními orgány zdravotních pojišťoven. V této souvislosti doporučujeme sledovat jak webové stránky příslušných resortů, tak komorový web.

Při nákupu antigenních testů dále doporučujeme řídit se přehledem testů k diagnostice onemocnění covid-19 uvedeným na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V případě, že jste již předzásobeni testy, kterým byla udělena výjimka do 30. června 2021, pak platí, že pokud byly tyto testy uvedeny na trh v době platnosti výjimky (do 30. 6. 2021 vč.), je možné je používat pro sebetestování v případě, že nebyla vyčerpána jejich doba použitelnosti vyznačená na obalu. Pro budoucí nákupy však dle vyjádření SÚKL doporučujeme zvolit některý z antigenních testů označených v přehledu jako IVDst., neboť se s jistotou jedná o řádně certifikované testy pro sebetestování (pozn.: Jednoduchou pomůckou ke kontrole, zda-li se jedná o test pro sebetestování, je označení CE na obalu testu doprovázené čtyřmístným kódem označujícími notifikovanou osobu (nezávislou zkušebnu), která se povinně podílela na posouzení shody výrobku s platnou legislativou a vydala příslušný CE certifikát).

Další stanoviska a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům můžete také průběžně sledovat na www.komora.czwww.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR.

Zajímavé informace pro živnostníky i jejich příběhy publikuje také Deník.cz, který je v této oblasti partnerem Hospodářské komory.

Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

Aktuální informace pro podnikatele k dopadu Covid-19

Nejvyšší správní soud dnes zrušil aktuálně platná omezení v restauracích, hernách a kasinech. Podle soudu pandemický zákon umožňuje omezit obchod a služby, ale nikoliv zakázat jejich provoz, a to ani prostřednictvím zákazu přítomnosti veřejnosti. Rozhodnutí soudu ale nebude mít bezprostřední dopad. V platnost vstoupí až dnem právní moci rozsudku, tedy po vypracování odůvodnění a po doručení.

Jako potvrzení o bezinfekčnosti bude od pondělí 24. května stačit doba tří týdnů po první dávce očkování proti covidu-19. Dosud se uznávalo jen dokončené očkování. Po dnešním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

S jednou dávkou tak budou moci lidé nově např. na zahrádku restaurace, jejíž návštěva je možná pouze s testem, po prodělání nemoci nebo po očkování. Zahrádky se zákazníkům zpřístupnily od pondělní 17. května. Dodržování pravidel kontroluje hygiena nebo policie. 

Kabinet dnes také prodloužil dobu, po kterou je člověk oficiálně chráněn po prodělání covidu, a to z 90 na 180 dnů.

Od příštího týdne se do škol mohou vrátit středoškoláci, ve všech krajích se zruší rotační výuka pro druhé stupně základních škol a nižší ročníky gymnázií. Vláda zároveň od 24. května umožní provoz hotelů, které nabídnou plnou kapacitu. 

Od pondělí 24. května se veřejnosti zpřístupní také kulturní a společenské akceUvnitř se jich bude moci účastnit až 500 lidí, venku pak 1 000. Kabinet uvolnil také pravidla pro vnitřní sportoviště, kde se bude moci společnému pohybu věnovat až 12 osob najednou. Od 12. června vláda plánuje otevření vnitřních prostorů restaurací.

Venkovní bazény a koupaliště by se podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové mohly otevřít v pondělí 31. květnaVnitřní bazény a wellness se pak lidem  zpřístupní 14. června, pokud se výrazně nezhorší epidemická situace v ČR. Šestý balíček rozvolňování se začne připravovat v pondělí, uvedla dnes hlavní hygienička.  

očkováním ve firmách stát počítá až s otevřením věkové hranice nad 16 let, řekl dnes ministr zdravotnictví Arenberger. Podmínkou bude dostatek zásob vakcín. Umožnit firmám očkovat zaměstnance chce Hospodářská komora. Přibývá totiž podniků, které nabízejí státu, že zorganizují firemní očkování proti covid-19. Vakcinační metodiku Hospodářská komora sestavila v dubnu.

Připomínáme, že ochranné pomůcky, antigenní testy, dezinfekční zařízení a moderní technologie k prevenci proti šíření onemocnění covid-19 na pracovištích mohou firmy pořizovat od partnerů Hospodářské komory v burze nabídek.

Aktuální informace ZDE


Přeshraniční pohyb po Evropě – aktuální informace

Od 19. května nemusí cestující z ČR a mnoha dalších evropských zemí po příjezdu do Rakouska do desetidenní karantény. Cestovatelům stačí doklad o očkování proti covidu-19, nebo negativní test či potvrzení o uzdravení z nemoci. Výjimky dosud platily pouze pro pendlery a obchodní cesty, nově tak do Rakouska mohou i turisté.


Volby 2021 – Stát v elektronizaci zaspal

Podnikatelé a experti na elektronizaci státu a moderní digitální, proklientsky orientované služby na předvolební debatě na půdě Hospodářské komory v pražském Florentinu poukázali na paradox, že stát před deseti lety vybudoval technologickou základnu nezbytnou pro modernizaci veřejných služeb v takové architektuře, bezpečnosti a kvalitě, jakou v té době neměl žádný jiný evropský stát, přesto ale od té doby není schopen úspěšnější modernizace a občanům zpřístupnit veřejné služby tak, jak by potřebovali.

Další informace zde


Národní plán obnovy nedostatečně zohlednil potřeby podnikatelů

Národní plán obnovy, kterým chce EU v příštích letech pomoci ekonomikám členských zemí z koronavirové krize, vláda schválila bez vypořádání většiny připomínek Hospodářské komory. Ta přitom k materiálu zaslala ministerstvu průmyslu a obchodu celkem 92 výhrad. 

Podrobnosti zde


Tajemník Úřadu HK ČR Tomáš Vrbík navštěvuje komory v regionech

Aktuální situaci českých firem v souvislosti s pandemií covidu-19 a uzávěrou ekonomiky během svých cest po českých regionech mapuje tajemník Úřadu Hospodářské komory Tomáš Vrbík. Podněty od komor a podnikatelů v regionech Hospodářská komora využije při jednáních s vládou o podpoře firem po koronavirové pandemii. V průběhu dubna a května Tomáš Vrbík navštívil severní a jižní Moravu, Vysočinu, východní Čechy i západočeské regiony a jižní Čechy. Na přelomu května a června zavítá do Středočeského a Libereckého kraje.

Hospodářská komora eviduje značný zájem podnikatelů a firem o odborné poradenství, zejména pak v souvislosti s koronavirovou pandemií a jejími dopady na byznys. Podnikatelé se proto mohou obracet na bezplatnou poradnu, kterou Hospodářská komora provozuje ve spolupráci se svými partnery. Poradna je dostupná ZDE

Detaily zde


Vladimír Dlouhý jednal se šéfy evropským komor o ekonomické budoucnosti

Český HDP by se měl v průběhu letošního roku vrátit k solidnímu růstu. Ekonomický výhled pro následujících 12 měsíců diskutoval prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý se svými protějšky ze čtyř evropských států. Online meetingu pořádaného Rakouskou hospodářskou komorou se zúčastnili prezidenti podnikatelských svazů z ČR, Rakouska, Chorvatska, Srbska a Slovinska. 


Komora prosazuje novelu autorského zákona

vyváženější podmínky v online prostředí se má zasadit novela autorského zákona, která v českém právním řádu doplní zastaralou právní úpravu, která překotný rozvoj informačních technologií nezohledňovala. Podle Hospodářské komory je v zájmu rozvoje kultury a kreativního průmyslu nutné vyvinout tlak na to, aby provozovatelé různých typů uložišť, domén, platforem, aplikací apod. sami šířili předměty autorskoprávní ochrany pouze legálním způsobem po dohodě s majiteli práv

Více zde


Komora+: Přinese nová emisní norma konec spalovacích motorů?

Aktuálně platnou emisní normu Euro 6/VI by měla podle Evropské komise už v roce 2025 nahradit norma nová, a to mnohem přísnější. V říjnu minulého roku se na veřejnosti objevily první kontury připravované Euro 7, podle kterých by automobilky už za čtyři roky v podstatě nemohly prodávat nové automobily či dodávky s klasickým spalovacím motorem. Dle posledních informací by návrh nemusel být nakonec tak drastický, riziko však zažehnáno rozhodně není. Čtěte na webu Komora+.


Úspěchy Hospodářské komory v roce 2020

Hospodářská komora přináší tradiční přehled úspěchů, tentokrát za rok 2020 – ať již v oblasti legislativy, podpory podnikatelů, nebo zahraničních aktivit. Příkladem takového úspěchu je zavedení stravenkového paušálu od ledna 2021. Díky němu mají dnes podnikatelé méně administrativy, která je obvykle spojená s papírovými stravenkami.

Přehled všech vybraných úspěchů zde


Online B2B setkání se zahraničními firmami

Hospodářská komora chystá další online setkání se hraničními podnikateli. Akce zpřístupňuje firmám jednání s potenciálními obchodními partnery a nové byznysové příležitosti. 25. až 25. května se Komora zaměří na Ukrajinu, od 26. do 27. května pak na Ivanovskou oblast v Rusku


Online seminář Hospodářské komory

Inovujte nebo to zabalte! Z cyklu Dělejte moderní marketing s profíkem z Red Bullu i s malým rozpočtem

V ČR je mnoho úžasných firem, se skvělými produkty a službami. Bohužel až příliš často nevyužívají svůj potenciál. Jak vyhrát už nyní díky exponenciální budoucnosti a novým technologiím u zákazníků i na pracovním trhu? Využijte skvělé příležitosti a získejte know-how od marketingového profesionála Milana Formánka, který pracoval 14 let v Red Bull marketingu, školil a konzultoval pro více než 500 organizací. Akce proběhne 3. června.

Více podrobností zde


V. Dlouhý: Aktuální informace ohledně koronavirové krize a jejích dopadů na podnikatele včetně stanovisek a aktivit HK ČR (14.4.2021)

Vážení kolegové,

v rámci svého dnešního sdělení bych vás rád informoval o aktuálních tématech v souvislosti s koronavirovou krizí a jejími dopady na podnikatele. Přehled informací je tradičně doplněn o naše stanoviska a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům.

·      Vláda na svém pondělní jednání:

o  V souladu s pandemickým zákonem zpětně odsouhlasila změnu opatření omezujícího shromažďování osob tak, že je omezeno pouze na dvě osoby na jednom místě při organizovaných akcích. Výjimkou jsou svatby, uzavírání registrovaných partnerství a pohřby, kde je povolena účast až patnácti osob na jednom místě. 

o  Schválila úpravu generálního pardonu promíjejícího DPH. Ten dočasně promíjí DPH i při dovozu respirátorů kategorie FFP2 a vyšší, diagnostických zdravotnických prostředků pro testování na COVID a dovozu očkovacích látek. Doposud platné generální pardony totiž fakticky osvobozují od DPH pouze tuzemská dodání respirátorů, vakcín a dalších položek. Bližší informace je uvedeny ve Finančním zpravodaji 18/2021.

o  Schválila program COVID III – Úprava Invest. Jde o rozšíření podpory, kterou budou moci firmy získat od ČMRZB k investičním úvěrům poskytovaným soukromými bankami v souvislosti s koronavirem. Dosud stát touto formou ručil jen za úvěry provozní. Podniky do 250 zaměstnanců dostanou záruku až do výše 90 procent jistiny pro úvěry do 50 mil. Kč, respektive do 50 procent pro úvěry do 90 mil. Kč. U firem od 251 do 500 zaměstnanců bude ručení až do výše 80 procent pro úvěry do 50 mil. Kč, respektive až do výše 50 procent jistiny úvěru do 80 mil. Kč. Bližší informace ZDE.

Kompletní výstupy vlády si můžete přečíst ZDE. Mezi nimi mj. i několik změn v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo upravilo pravidla pro testování dětí s autismem, mentálním postižením a dalším hendikepem, který neumožňuje absolvovat preventivní testování nařízené jako podmínka účasti na školním a předškolním vzdělávání prezenční formou v případech, kdy je tato forma povolena. Upravilo i pravidla pro účast u závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií.

·      Uvolnění některých covidových restrikcí v podobě postupného otevírání škol a některých obchodů nebo vybraných služeb vnímám jako dobrý signál pro postupný návrat k normálnímu životuVláda by ale měla do svého rozhodování více zapojit názor podnikatelů z nejpostiženějších segmentů ekonomiky(služby, gastroprovozy apod.). Z uvedeného důvodu chci intenzivně jednat s ministerstvem zdravotnictví Petrem Arenbergerem.

I na toto téma uspořádáme v pátek 16. dubna od 12:00 hod. tiskovou konferenci.

·      V reakci na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodu a služeb, které s účinností od 12. dubna omezuje či zakazuje široké spektrum provozů obchodu a služeb, se rozhodlaČeská komora fitness podat předžalobní výzvu pro nezákonnost daného opatření. ČKF opatření považuje za nesprávné, nedomyšlené, nedůvodné a zároveň také za diskriminační, nepřiměřené a iracionální. Cílem předžalobní výzvy má být vyvolání změny a úpravy Mimořádného opatření pro obchod a služby, které nebude v rozporu se zákonem a nastaví pravidla provozu, která budou dlouhodobě udržitelná a spravedlivě nastavená pro všechny oblasti podnikatelských i nepodnikatelských aktivit. Stejný krok zvažují i další profesní asociace. Bližší informace naleznete v tiskové zprávě.

·      Nové kompenzační programy

o  COVID Veletrhy/kongresy – je určen podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám) podnikajícím v oblasti organizace a realizace veletrhů, výstav, kongresových, firemních a dalších hromadných akcí zaměřených především na B2B segment, kterým klesl obrat alespoň o 30 %. Pomoc se přitom zpětně týká období od března do dubna 2020. Žádat je možné ZDE, a to do 31. května 2021. Pokud je žadatel příjemce podpory z programu Antivirus, tak bude muset v žádosti zohlednit odpovídající část podpory poskytnutou z tohoto programu. V případě, že byl příjemcem kompenzačního bonusu, bude muset vrátit i načerpané prostředky z tohoto programu. Bližší informace je možné najít ZDE.

o  COVID 2021 – o podporu mohou žádat podnikatelé (fyzické i právnické osoby) a příspěvkové organizace. Podpora je poskytovaná za zaměstnance ve výši 500 Kč na den (od 11. ledna do 31. března 2021). Podpora má sloužit na pokrytí nákladů na provoz (např. osobní náklady, odpisy, daně, splátky úvěru atd.). Tuto podporu lze kombinovat s podporou z programu Antivirus. Naopak nelze kombinovat s podporou COVID – Nepokryté náklady ani s novým kompenzačním bonusem. Žádost je možné podávat ZDE, a to do 31. května 2021. Bližší informace je možné najít ZDE.

o  COVID – Nepokryté náklady – oprávněným žadatelem této podpory jsou podnikatelé (fyzické i právnické osoby), kterým v období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021 poklesl obrat v podnikatelské činnosti alespoň o 50 %. Žádost bude možné podávat od 19. dubna 2021 od 9 hodin do 19. července 2021. Dotace se poskytuje ve výši 60 % nepokrytých nákladů (se stropem 40 mil. Kč v rámci první výzvy).  Žádat bude možné ZDE. Pokud je žadatel příjemce podpory z programu Antivirus, bude muset v žádosti zohlednit odpovídající část podpory poskytnutou z tohoto programu. Dále také bude muset žadatel vrátit kompenzační bonus, jestliže byl příjemcem tohoto programu. Tento program nebude možné kombinovat s Programem COVID 2021. Bližší informace je možné najít ZDE.

Je patrné, že řada firem se v důsledku aktuálně nastavených podmínek nemůže do kompenzačních programů COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady kvalifikovat. Pokud se to týká i vás, prosíme, abyste se námi podělili o svůj konkrétní případ s uvedením těch parametrů, které vás v žádosti limitují. Učinit tak můžete prostřednictvím této platformy. Doručené podněty následně využijeme při komunikaci s představiteli státu.

Naši bezplatnou poradnu pro podnikatele lze samozřejmě nadále rovněž využívat pro dotazy související s koronavirovou problematikou. S potěšením jsem přivítal, že mezi dosavadní partnery – společnost NEWPS.CZa advokátní kanceláře ARROWS advisory groupHAVEL & PARTNERS a Paděra, Rada & Partneři se nově zařadila i advokátní kancelář Becker a Poliakoff.

·      Již před časem jsme vám představili výsledky šetření Hospodářské komory ČR, které mj. ukázalo, že 60 % podniků označilo očkování proti covidu-19 jako nejlepší prevenci dalších lockdownů a jako alternativu k vládním nařízením omezujícím hospodářský a sociální život. V návaznosti na uvedené jsme spolu se Sdružením praktických lékařů a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou vypracovali Metodiku zajištění a organizace očkování proti covidu-19 v tuzemských firmách (zároveň v příloze tohoto e-mailu). Další podrobnosti si můžete přečíst v této tiskové zprávě.

·      Hospodářská komora se v souvislosti se zavedením povinnosti ukládané zaměstnavatelům testovat zaměstnance ​i dalším osobám obrátila na Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby upřesnilo, za jakých podmínek je test provedený samotestováním mimo pracoviště platný. Chtěl bych upozornit, že obdržený výklad Ministerstva průmyslu a obchodu ​ve většině případů vylučuje, že by se zaměstnanci a také osoby samostatně výdělečné činné, které navštěvují pracoviště klienta, mohli samotestovat doma. Antigenní test musí být ​zpravidla proveden na pracovišti.

Z odpovědi ze strany MPO vyplývá:

o  Pro OSVČ:

V případě, že OSVČ vykonává práci na pracovišti klienta, který má povinnost nevpouštět tam neotestované osoby, platí stejné podmínky jako dříve – OSVČ se buď musí prokázat potvrzením o absolvování profesionálního testu s negativním výsledkem, nebo absolvovat samotest u klienta.

Pokud je OSVČ řemeslník navštěvující domácnosti, test provedený laickou osobou mu stačí.

o  Pro zaměstnance:

Provedení antigenních testů není možné prokazovat, není-li činěno přímo na pracovišti pod dohledem asistující osoby, proto není výsledek takového testu přenosný a slouží pouze pro účely konkrétního zaměstnavatele.

V praxi to znamená, že při práci u klienta, na jehož pracovišti je testování rovněž povinné, se musí buď otestovat znovu, nebo využít služeb poskytovatelů zdravotních služeb a profesionálních testů.

Celé znění dopisu naleznete ZDE.

·      V souvislosti s ukončeným nouzovým stavem skončila i dočasná možnost zjednodušené změny zaměstnání držitelů zaměstnaneckých karet podle krizového opatření vlády. Od 12. dubna 2021 je tak možno měnit zaměstnavatele nebo pracovní zařazení opět již výhradně podle pravidel stanovených zákonem o pobytu cizinců. Držitel zaměstnanecké karty je povinen oznámit změny zaměstnavatele nebo pracovní zařazení Ministerstvu vnitra alespoň 30 dní předem. Změna zaměstnavatele je možná nejdříve po 6 měsících od vydání karty. Další informace naleznete ZDE.

·      Informace k přeshraničnímu pohybu pro vás průběžně aktualizujeme ZDE. Pozornost věnujete zejména změnám u těchto zemí: Estonsko, Itálie, Polsko či Španělsko.

·      Výsledky našich jednání i aktuální informace – nejen ke koronaviru – můžete také sledovat na www.komora.czwww.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR.

·      Zajímavé informace pro živnostníky i jejich příběhy publikuje také Deník.cz, který je v této oblasti partnerem Hospodářské komory.

Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

V. Dlouhý: Aktuální informace ohledně koronavirové krize a jejích dopadů na podnikatele včetně stanovisek a aktivit HK ČR (23.3.2021)

Vážení členové Hospodářské komory,

v rámci svého dnešního sdělení bych vás rád informoval o výstupech ze včerejšího jednání vlády a taky vám podal bližší informace k novým univerzálním kompenzačním programům. Součástí budou tradičně i stanoviska a aktivity HK ČR na pomoc krizí zasaženým podnikatelům.

·      Výstupy z jednání vlády dne 22. března 2021:

·      Žádost vlády o prodloužení nouzového stavu

Vláda na svém pondělním jednání rozhodla, že požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení trvání stávajícího nouzového stavu na území České republiky. Aktuálně platí, že nouzový stav má skončit 28. března 2021. Pokud by však poslanci požadavku na prodloužení o dalších 30 dní vyhověli, pokračoval by nouzový stav až do 27. dubna 2021. 

·      Povinné testování zaměstnanců ve firmách do deseti zaměstnanců

Vláda také odsouhlasila rozšíření povinného testování zaměstnanců o tři další kategorie zaměstnavatelů – nejmenší zaměstnavatele do deseti zaměstnanců, osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky a o nestátní neziskové organizace.

Všechny tyto subjekty budou muset zajistit zahájení testování do 6. dubna, protože po tomto datu už nebudou moci neotestovaného pracovníka pustit na pracoviště, v případě OSVČ se pracovně stýkat se třetími osobami s výjimkou členů domácnosti. 

Pro zaměstnance a zaměstnavatele platí stejné podmínky a povinnosti jako pro ostatní firmy či úřady, které už s testováním začaly. Ministerstvo zdravotnictví také změnou dalšího mimořádného opatření sjednotilo i pravidla pro samotestování pro zaměstnance a OSVČ. Jedná se například o povinnost vést evidenci testování či nahlásit případný pozitivní test závodnímu, respektive ošetřujícímu praktickému lékaři.

o   mimořádné opatření o povinnosti zaměstnavatelů vést evidenci testování a povinnosti zaměstnanců a OSVČ nahlásit případný pozitivní test lékaři

o   mimořádné opatření o testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací

o   mimořádné opatření o testování zaměstnanců mikro firem s 1 až 9 zaměstnanci a o testování osob samostatně výdělečně činných

Další užitečné informace a rady, jak při testování postupovat, naleznete na webu Hospodářské komory ZDE.

Ohledně prvních zkušeností s povinným antigenním testováním HK ČR v minulém týdnu realizovala anketní šetření, kterého se zúčastnilo 565 zaměstnavatelů s více než 50 zaměstnanci. Z něho mj. vyplývá, že zaměstnavatelé, kteří testují své zaměstnance, spatřují smysl testování nejčastěji v tom, že se včas zabrání šíření nemoci v celé společnosti, tedy nejen ve vztahu k jejich zaměstnancům na pracovištích, ale i ve vztahu k rodinám zaměstnanců nebo zákazníkům. Šetření také ukázalo na slabá místa jako je nedostatečná kapacita odběrových míst pro PCR testy v regionech, kvůli čemuž musí zaměstnanci i několik dní čekat na potvrzující PCR test, či vysoká cena testů. Bližší informace k výsledkům ankety můžete nalézt v této tiskové zprávě, podrobné výsledky potom ZDE.

Co se týče četnosti testování probíhají velmi intenzivní debaty se zástupci MPO. Dle viceprezidenta R. Jakubského, který v této záležitosti za HK ČR jedná, je postoj vicepremiéra K. Havlíčka ke zvýšení frekvence testování poměrně zdrženlivý. Zástupci HK ČR i MPO se shodují, že je nejprve třeba důkladně vyhodnotit klíčová data. Paralelně probíhají rovněž jednání o navýšení příspěvku za každý provedený test. Očekáváme, že oba body projedná vláda v průběhu příštího týdne.

·      Vláda v souvislosti s koronavirovou epidemií také projednávala a odsouhlasila návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a dále se také zabývala mimořádnými odměnami pro zaměstnance krajských hygienických stanic, Státního zdravotního ústavu, Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a v Ostravě.

Detailní výstupy z pondělního jednání jsou vám k dispozici na webových stránkách vlády ZDE.

·      Nové kompenzační programy mají být funkční po Velikonocích

Jak jsem již dříve informoval, vláda schválila obecné parametry dvou nových univerzálních kompenzačních programů. I když parametrické nastavení obou programů – zejména vstupenka do programů daná 50% poklesem obratu nebo tržeb za první 2 měsíce letošního roku, ale i výpočet vlastní kompenzace – nesplňuje očekávání mnoha našich členů, snažíme se alespoň do srozumitelné podoby vyladit text konkrétních výzev k oběma programům. Ministerstvo průmyslu a obchodu se totiž chystá v pátek zveřejnit (první) výzvu jak k programu COVID 2021, tak k programu COVID – Nepokryté náklady.

·      Podle pracovních verzí se zatím počítá s tím, že o prostředky z programu COVID 2021 budete moci žádat od 12. dubna 2021 do 31. května 2021, přičemž dotace se bude poskytovat za období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021 a výše dotace bude představovat 500 Kč na zaměstnance a den. 

·      Pokud jde o program COVID – Nepokryté náklady, mělo by být podle pracovního návrhu znění výzvy možné žádat o podporu od 9. dubna 2021 do 9. června 2021. Dotace ve výši 60 % nepokrytých nákladů (se stropem podpory 40 milionů Kč v rámci první výzvy) by se měla poskytovat za období od 1. ledna 2021 do 28. února 2021. Žadatelé by měli vycházet z upraveného výkazu zisku a ztráty a z výkazu o poklesu obratu, náležitosti výkazů budou stanoveny ve výzvě. Zásadní je, že výkazy by měl žadateli potvrdit účetní nebo daňový poradce, a v případě upravené ztráty po započtení dotací, která přesáhne 2 miliony Kč, by měl výkazy ověřit auditor. Ať už detaily konečné podoby výzvy budou jakékoliv, naplňují se naše obavy, že tento program nebude kvůli formálním požadavkům, kladeným na žadatele a na náležitosti samotné žádosti včetně jejích příloh, dostupný pro malé podnikatele.

V návaznosti na pokračování nouzového stavu, resp. mimořádných opatření se předpokládá, že po prvních výzvách obou programů budou MPO vyhlášeny další výzvy, pokrývající následující období. 

·      Výsledky našich jednání i aktuální informace – nejen ke koronaviru – můžete také sledovat na www.komora.czwww.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR.

·      Zajímavé informace pro živnostníky i jejich příběhy publikuje také Deník.cz, který je v této oblasti partnerem Hospodářské komory.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČRHospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

V. Dlouhý: Aktuální informace ohledně koronavirové krize a jejích dopadů na podnikatele včetně stanovisek a aktivit HK ČR (17.3.2021)


Vážení členové Hospodářské komory,

jsem si velmi dobře vědom, jak složitá situace pro naprostou většinu z vás nastala s příchodem koronavirové pandemie, proto si o to více vážím skutečnosti, že na rozdíl od různých hlučných radikálů tiše nesete jednu z největších zátěží dnešní doby – i když nejste v první linii boje s pandemií, vy a vaše rodiny, stejně jako rodiny vašich zaměstnanců, přicházíte v lepším případě o peněžní prostředky, v horším případě o majetek či dokonce vlastní zdraví. Věřím však, že po odeznění krize, jakkoliv hluboké, dojde k oživení, a to následné může být velmi silné, i díky moderním technologiím, které nás pandemie donutila rychleji zvládnout nebo jejichž efekt se v budoucnu teprve dostaví. Kromě poděkování bych vám rovněž rád vyjádřil podporu a naději pro následující období. Současně vás chci ujistit, že Hospodářská komora je i nadále připravena hájit vaše zájmy s maximálním nasazením. 

Patrně jste zaznamenali mojí pondělní tiskovou konferenci při příležitosti uplynutí jednoho roku od prvního vyhlášení nouzového stavu na území České republiky. Pří této příležitosti jsem shrnul dopady epidemie na podnikatele, předložil sedm doporučení pro vládu (v příloze), jejichž realizace by podnikatelům a tuzemskému hospodářství pomohla vymanit se z uzávěr, a v neposlední řadě vyzval podnikatele, aby i přes nepříznivou situaci svá podnikání nevzdávali. V případě zájmu můžete zpětně zhlédnout celou tiskovou konferenci ZDE, na stejné stránce naleznete i celý přepis mého projevu. Poděkování podnikatelům a bližší informace k doporučením naleznete také v této tiskové zprávě.

 • Povinné testování zaměstnanců ve firmách s 10 – 49 zaměstnanci

Vláda na svém pondělním jednání odsouhlasila, že nejpozději od 26. března se do povinného testování zaměstnanců budou muset zapojit i malé firmy zaměstnávající nejméně deset osob. Zaměstnavatelé s více než deseti zaměstnanci budou mít povinnost od 17. března antigenní testy zajistit a nejpozději 19. března své zaměstnance k testování vyzvat. Stejně jako v případě velkých a středních firem bude testování povinné jednou týdně a výjimku budou mít lidé, kteří jsou plně očkovaní nebo prokazatelně prodělali covid v posledních 90 dnech. Další užitečné informace k testování ve firmách průběžně aktualizujeme ZDE.

 • Co se týče eventuální povinnosti testování ve firmách dvakrát v týdnu, zaujímám k takovému krokurezervovaný postoj. V situaci, kdy se rozšířila povinnost i na tisíce dalších zaměstnavatelů nad 10 zaměstnanců a kdy ještě ani nebyla nijak vyhodnocena úspěšnost testování ve větších firmách, nepovažuji tento záměr za rozumný. Navíc bez toho, aby stát posílil kapacity odběrových míst pro antigenní i PCR testy, nemá ani logiku. Vzhledem k tomu, že v této záležitosti stále probíhají jednání se zástupci vlády, bližší informace vám poskytneme v rámci pravidelného pátečního Newsletteru HK ČR.
 • Rád bych připomněl, že v pondělí 15. března byla do vašich e-mailových schránek zaslána anketa ohledně prvních zkušeností s povinným antigenním testováním. Anketní šetření, které je určeno pouze firmám s více než 50ti zaměstnanci, bude uzavřeno dnes (ve středu 17.3.2021) v 18:00 hod. Cílem je získat relevantní informace a argumenty pro další jednání s vládou. Za vyplnění ankety mnohokrát děkujeme.
 • Tým Hospodářské komory v pondělí jednal s Anti-covid týmem koalice SPOLU a epidemiology o možnostech postupného návratu české ekonomiky po koronakrizi do normálu. Jednotlivé kroky musí podle Komory odpovídat aktuální epidemické situaci. Při uvolňování covidových opatření je nutné postupovat v jednotlivých vlnách, aby nedošlo k další eskalaci nákazy v ČR. Společnou prioritouHospodářské komory a koalice SPOLU je také co nejrychlejší a bezpečný návrat žáků a studentů do škol. Členům Anti-covid týmu Komora také představila projekty, které její členové v posledních týdnech vytvořili (mj. pandemický plán pro retail, bezpečný provoz restaurací nebo systém integrované prevence). Veškerá nová pravidla musí podle obou stran zohlednit nárůst počtu očkovaných lidí i ty občany, kteří mají protilátky po prodělané nemoci covid-19, případně kteří se pravidelně testují. Díky tomu totiž bude v populaci přibývat těch, kteří se budou moci zapojit do běžných aktivit a rozhýbat tím českou ekonomiku. Stejný přístup by měl stát zvolit i v případě negativně testovaných osob – zejména v době, kdy už se ve firmách na covid-19 pravidelně testuje. Osoby s negativním výsledkem by se (podobně jako očkovaní) následně mohli za dodržení stanovených pravidel např. účastnit kulturních akcí, využívat služby, navštěvovat restaurace apod.
 • HK ČR se připojila k Výzvě k zachování dotačního programu COVID NÁJEMNÉ, pod kterou jsou podepsáni i představitelé našich začleněných či partnerských asociací. Mezi signatáře patří Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Asociace hotelů a restaurací, Asociace nákupních center ČR, Česká komora fitness, Sdružení provozovatelů restaurací Apron, Svaz průmyslu a dopravy ČR aAsociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
 • Informace k přeshraničnímu pohybu pro vás průběžně aktualizujeme ZDE. Pozornost věnujete zejména změnám u těchto zemí: Estonsko, Lotyšsko, Německo či např. Polsko. 
 • I na nadále je vám k dispozici naše odborné poradenství skrze naši bezplatnou poradnu pro podnikatele. Své dotazy výhradně související s koronavirovou krizí prosím směřujte ZDE. Při této příležitosti bych chtěl znovu poděkovat našim odborníkům a zmínit naše partnery, kteří se na provozu poradny podílejí. Jedná se o společnost NEWPS.CZ, která provoz poradny zastřešuje po technologické stránce a partnerské advokátní kanceláře: ARROWS advisory groupHAVEL & PARTNERS a Paděra, Rada & Partneři
 • Výsledky našich jednání i aktuální informace – nejen ke koronaviru – můžete také sledovat na www.komora.czwww.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR.
 • Zajímavé informace pro živnostníky i jejich příběhy publikuje také Deník.cz, který je v této oblasti partnerem Hospodářské komory.

Přeji vám mnoho sil a pevné zdraví,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČRHospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

TZ HK ČR_Prezident HK ČR poděkoval podnikatelům a jejich zaměstnancům za to, že udržují chod české ekonomiky

TISKOVÁ ZPRÁVA

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý poděkoval podnikatelům a jejich zaměstnancům za to, že udržují chod české ekonomiky. Podnikatele vyzval, aby navzdory nepříznivé situaci své podnikání nevzdávali

Praha, 15. března 2021 – V návaznosti na uplynutí roku od prvního vyhlášení nouzového stavu prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý shrnul dopady epidemie na podnikatele, poděkoval jim i jejich zaměstnancům a vyzval podnikatele, aby i přes nepříznivou situaci podnikání nevzdávali. Zároveň předložil sedm doporučení, jejichž realizace by podnikatelům a tuzemskému hospodářství pomohla vymanit se z uzávěr.

„Na rozdíl od různých hlučných radikálů tiše nesete jednu z největších zátěží dnešní doby – i když nejste v první linii boje s pandemií, vy a vaše rodiny, stejně jako rodiny vašich zaměstnanců, přicházíte v lepším případě o peněžní prostředky, v horším případě o majetek či dokonce vlastní zdraví. A budete to vy, soukromý sektor, který bude muset zaplatit všechny nové i staré dluhy v příštích letech. To ať si uvědomí i naši kritici: čím dříve se ekonomika nastartuje a začnou se znovu vytvářet hodnoty, tím dříve se budou platit daně, tím dříve se začne zacelovat díra státního rozpočtu,” uvedl Vladimír Dlouhý.

V této souvislosti připomněl, že vloni na 100 tisíc živnostníků muselo přerušit svou živnost a ani letošní rok nevypadá příznivěji, od ledna přerušilo živnost dalších více než 30 tisíc lidí. Tisíce podnikatelů musely ohlásit bankrot, na úřadech práce za rok přibylo 80 tisíc zaměstnanců.

Za alarmující označil současnou situaci nejmenších podnikatelů, klubů, barů, hospod, vnitřních sportovišť, prádelen, čistíren a malých obchodů, ale také třeba výrobců oděvů a obuvi a dalších podnikatelů nejvíce zasažených zákazy. Navzdory tomu, že přežili rok uzávěr, ocitli se teď ve velkých potížích. Podmínky vládní pomoci, i když se postupně zlepšují, jsou podle něj nastavené tak, že řada z nich stejně bude muset s podnikáním skončit.

Podnikatelům proto poděkoval, že uplynulý rok s covidem vydrželi. Vyjádřil přitom naději, že až pandemie skončí díky nahromaděné poptávce a vyšším úsporám lidí může dojít k rychlému oživení tuzemského hospodářství„Po krizi, jakkoliv hluboké, vždy přichází oživení, a to následné může být velmi silné, i díky moderním technologiím, které nás pandemie donutila rychleji zvládnout nebo jejichž efekt se v budoucnu teprve dostaví,” uvedl.

Šéf Komory nastínil sedm doporučení, které v následujících týdnech bude třeba zohlednit, aby se podnikatelé mohli vrátit ke svému podnikání.

Vláda by podle něj měla tvrději prosazovat ta opatření, která sama nařídila. Měla by ale také odmítnout uzavírání provozů s více než 50 zaměstnanci, neboť ekonomické dopady razantní uzávěry všech výrob by zpětně dopadly i na schopnost státu s pandemií bojovat.

Připomněl také, že podnikatelé se k testování ve firmách postavili čelem, testování označil za cestu k nejen udržení chodu průmyslových a dalších výrob, ale i za cestu k rychlejšímu otevírání obchodů, služeb a cestovního ruchu. Jestliže vláda rozhodne o testování zaměstnanců dvakrát týdně, měla by podle Dlouhého podnikatelům zajistit pro takový krok i vhodné podmínky – dostatek testů i jejich proplacení.

Dlouhý vládě vzkázal, že Hospodářská komora je připravena podílet se i na očkování zaměstnanců„Jsme připraveni nabídnout síť našich členských i nečlenských firem, ale například i vývoj digitálních aplikací, umožňující snazší administraci celého procesu. Co nejrychlejší proočkování obyvatel vnímáme jako nejdůležitější úkol dneška,” poznamenal.

Vládu vyzval ke srozumitelnější komunikaci vůči podnikatelské veřejnosti.„Vyzýváme vládu, prosíme vládu – vyjadřujte se jasně, podávejte informace po společné zralé úvaze a říkejte i v předvolebním období pravdu, byť je někdy nepříjemná. Jasná zpráva veřejnosti i podnikatelům zvýší důvěru a omezí nejistotu,” sdělil.

Kompenzace poskytované podnikatelům by vláda měla udržet po takovou dobu, jak to bude situace vyžadovat. Reagoval na kritiky vládní pomoci a na slova ministrů, že peníze brzy dojdou kvůli pomoci podnikatelům. „Jsem velmi znepokojen, když slyším, že kvůli pomoci podnikatelům státu už brzy dojdou peníze. Ze schváleného schodku rozpočtu pro letošní rok v sumě 500 mld. Kč má směřovat na přímou podporu podnikatelům 34 mld. Kč, tedy 7 %. Z toho jednoznačně plyne, že podnikatelé stát nezadlužují,” uvedl s tím, že podnikatelé jako kdokoli jiný mají své rodiny, které živí z výsledků podnikání a v drtivé většině také cítí odpovědnost za rodiny zaměstnanců. A kompenzační programy nikdy neřešily přežití podnikatelů a jejich rodin, nýbrž pokrývaly některé náklady, a to jen částečně.

Za důležité přitom označil vzdělání dětí, které jsou budoucností země i samotných podniků. „Potřebujeme vzdělané děti. Potřebujeme i kvalitní, praktické učňovské vzdělávání. Potřebujeme špičkové školství, proto je i pro podnikatele důležité, aby se děti mohly opět učit ve školách. Dokonce to považujeme za tak důležité, že až se bude země otevírat, ať má otevření škol přednost i před podnikateli,” uzavřel.

Miroslav Diro 
Tiskový mluvčí
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
M: +420 724 613 088

diro@komora.cz  www.komora.cz

HK_CR_-logo_CZ-logo_zakladni

SÍLA  /  RESPEKT  /  NEZÁVISLOST