Valná hromada

Zápis z 7.valné hromady Živnostenské komory českých očních optiků

Konané16.října 2023 v hoteluAkademie Naháč ,Komorní Hrádek 277,257 24 ,Chocerady

Program:

1) zahájení

2) volba předsedajícího VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátora

3) schválení nových členů

4) zpráva o činnosti ŽKČOO

5) zpráva o hospodaření

6) diskuze

7) závěr

ad. 1) Zahájení
V úvodu místoprezident ŽKČOO p. Petr Daněk všechny srdečně přivítal a zároveň všem poděkoval za účast na7.valné hromadě ŽKČOO.

ad. 2) Volba předsedajícího VH, zapisovatele , ověřovatele zápisu, skrutátora

Následovalo zvolení předsedající valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátora

Předsedající: Petr Daněk

Zapisovatel: Angelika Nováková

Ověřovatel zápisu: Iva Janíčková

Skrutátor: Karel Žolnierčik

Následovalo ověření usnášení schopnosti 7.VH ŽKČOO:

Usnášení schopnost: počet přítomných řádných členů případně jejich zástupců.

Prezenční listina-k nahlédnutí v sekretariátu.

Valná hromada byla uznána za usnášeníschopnou, neboť byly splněny podmínky vyplývající z článku X. odst. 5 stanov a to účast nejméně 10% řádných členů spolku, což v danou chvíli bylo 13 řádných členů.

Pro upřesnění byly stanoveny podmínky hlasování – hlasující stávající řádní členové ŽKČOO – modré hlasovací lístky. Změny byly schváleny, pakliže byly odsouhlaseny nejméně 2/3 přítomných členů spolku (čl. X. odst. 8. stanov).

ad.3) Schválení nových členů:

Pan Petr Daněk přečetl celý seznam zájemců o řádné členství:

–  Oční optika Třemošnice – Bára Vyšínová

–  Euro Optika – Robert Ježek, Zuzana Ježková

Bylo konstatováno, že pokud má někdo z řádných členů nějaké výhrady k přijetí některého z nově přijímaných zájemců o členství ve spolku, ten bude ze seznamu vyjmut a bude o něm hlasováno samostatně, o ostatních bude hlasováno společně. Pro ti novým členům nebyla vznešená žádná námitka.

Výsledek hlasování:

Navržení zájemci o členství dle předloženého seznamu byli přijati za řádné členy spolku. Přítomných 13 řádných členů bylo pro. Proti bylo 0. Zdrželo se hlasování 0.

ad.4) Zpráva o činnosti ŽKČOO:

p.Martin Suder nejdříve přednesl stručnou rekapitulaci za období 2022-2023.

1. Poslední konání Valné hromady ŽKČOO dne 8.11.2022

2. Členská základna – k dnešnímu dni 101 členů (+ 2 čekatelé a 1 přidružená firma)

3. Pořádání seminářů

          1) proběhlé semináře:       Brno 24. 4. 2023

                                                  Praha 22. 5. 2023

                                                  Karlovy Vary 12. 6. 2023

                                                   Chocerady 16.10. 2023

          2) chystané semináře:      Ústí nad Labem t.b.a.

4. Rozesílka přání PF 2023

5. Pravidelná jednání představenstva ŽKČOO

          –  využití e-platforem pro on-line jednání

          –  zvýšení četnosti jednání (1x za měsíc)

6. Komunikace s našimi členy

          –  odpovědi na e-mailové dotazy

          –  informace uváděné na Facebookovém profilu

7. Problematika úhrad z FKSP

          –  dotaz na Ministerstvo financí pro závazné stanosvisko

8. Právní poradenství

          –  spolupráce s právní kanceláří JUDr. Macha, specializovanou na zdravotnické právo.

5. Jednání s Hospodářskou Komorou ČR a Sdružením podnikatelů a živnostníků ČR

          –  na jaře proběhl volební sněm HK ČR

          –  účasti na valných hromadách

6. Mistrovské zkoušky – Mistr oční optiky

          –  připraven návrh zákona + prováděcí vyhlášky

          –  čeká se na schválení sněmovnou

8. Jednání se sdružením OPTIA

          –  sdružení OPTIA navrhla jednání spolu s dalšími subjekty působícími na trhu ohledně současné situace v oboru podnikání v oční optice.

ad. 5) Zpráva o hospodaření ŽKČOO

Přednesl Jindřich Hanzlíček.

Viz příloha k zápisu.

ad 6)Diskuze:

Bára Vyšínová – vznesla dotaz na přesun provozovny a nestátního zdravotnického zařízení

Jindřich Hanzlíček  připomenul změny DPH v roce 2024, číselník VZP a Metodika.

Petr Daněk navrhl témata na připravované semináře pro rok 2024

ad 7)Závěr

Petr Daněk poděkoval přítomným za jejich účast a valnou hromadu ukončil.

Zapsáno dne 16.10.2023

Zápis zapsala: Angelika Nováková

Zápis ověřila: Iva Janíčková

Valná hromada 8.11.2022

Dovolujeme si Vás pozvat na 6. valnou hromadu Živnostenské komory českých očních optiků,
která se bude konat dne 8.listopadu 2022 v 18.00 hod. Hotel Akademie Naháč

Hotel Akademie Naháč Komorní Hrádek 277 257 24 Chocerady
GPS souřadnice: 49.8617619N, 14.7922983E

Program:
1) zahájení
2) volba předsedajícího VH , zapisovatele , ověřovatele zápisu, skrutátora
3) schválení nových členů
4) zpráva o činnosti ŽKČOO
5) zpráva o hospodaření
6) diskuze
7) závěr

Na Vaši účast se těší

představenstvo ŽKČOO

Pozvánka na valnou hromadu 26. 6. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k tomu, že se rozvolňují protiepidemiologická opatření, pokusíme se zorganizovat valnou hromadu v nejbližším možném termínu tak, abychom nenarušili Vaše dovolené a zároveň splnili povinnost vyplývající ze stanov a zákona.

Termín valné hromady ŽKČOO jsme proto předběžně naplánovali na 26.června 2021. Ta letošní bude volební. 

Těší nás, že máte zájem spolupodílet se na uspořádání a budoucnosti našeho oboru formou Vašeho členství. Víme, že mnozí z Vás mají spoustu podnětných nápadů ke zlepšení podmínek podnikání a společenské prestiže české oční optiky. Jako členové představenstva můžete mít větší vliv na jejich uskutečnění. 

Pokud byste měli zájem stát se členy představenstva a účastnit se tak více na spolkovém životě, vyplňte prosím přihlášku k registraci kandidáta a zašlete na e-mailovou adresu  zkcoo@zkcoo do 10.6.2021

Pozvánku s programem a upřesněním času a místa konání valné hromady včas zašleme. Předem děkujeme za Vaši účast.

S přáním hezkého dne 

Vaše ŽKČOO


Pozvánka na valnou hromadu ŽKČOO z.s.

Dovolujeme si Vás pozvat na 5. valnou hromadu Živnostenské komory českých očních optiků, která se bude konat dne

26. června 2021 v 10.00 hod. Hotel Benica, Benešov Ke Stadionu 2045, Benešov

Program:

  1. 1)  zahájení
  2. 2)  volba předsedajícího VH , zapisovatele , ověřovatele zápisu, skrutátora
  3. 3)  schválení nových členů
  4. 4)  návrh na snížení členských příspěvků na roky 2020 a 2021
  5. 5)  zpráva o činnosti ŽKČOO
  6. 6)  zpráva o hospodaření

Volba představenstva ŽKČOO

  1. 7)  volba pracovního předsednictva VH a komisí
  2. 8)  volba členů představenstva ŽKČOO
  3. 9)  vyhlášení výsledků voleb

10) diskuze

11) závěr

Návrhy na kandidáty do představenstva zašlete do 10.června 2021
Přihláška kandidáta je k dispozici na webových stránkách ŽKČOO, nebo ji na vyžádání zašleme.

Pokud se nemůžete zúčastnit VH osobně, máte k dispozici zde plnou moc , pro Vámi pověřenou osobu. 

Valná hromada bude v Hotelu Benica a tak je vhodné mít sebou také potvrzení o provedeném negativním testu. Případně potvrzení o plném očkování proti Covid 19.

Na Vaši účast se těší

představenstvo ŽKČOO