Shrnutí informací a odkazy :

Pracovně-právní vztahy

Mnoho provozoven je uzavřeno v důsledku nařízení vlády, jedná se zejména o hotely, restaurace, wellness, kadeřnictví, prodejny a jiné provozovny poskytující služby.

Otázka zní, co se zaměstnanci v době nařízeného uzavření provozovny?

Je třeba upozornit, že toto nařízení vlády automaticky nevede k uzavření provozovny, ale k uzavření přístupu veřejnosti do provozovny samé, což znamená, že v některých případech bude výkon práce nadále možný, případně se zaměstnavatel se zaměstnancem může dohodnout na změně sjednaného druhu práce (na dobu určitou), změně rozvrhu pracovní doby apod. Je mi ale jasné, že po nějakém úklidu, inventurách, atd. nebude možné na uzavřených provozovnách jak z technického, tak ekonomického důvodu zaměstnance uměle držet. Kuchař nebude asi měsíc mýt sporák… atd.

Takže jaké má zaměstnavatel možnosti:

1. Dovolená, neplacené volno

Zaměstnanec a zaměstnavatel se mohou domluvit na čerpání dovolené, což bude ale v této době ekonomická zátěž pro zaměstnavatele, který nebude mít běžné příjmy z činnosti.
Neplacené volno je zase nevýhodné pro zaměstnance, neboť je doma za nulu a ještě musí za sebe zaplatit zdravotní pojištění.

Na krátkou dobu by se dal zvolit kompromis, vyčerpat jeden týden dovolené a poskytnout jeden týden neplaceného volna, takto by se dala překonat nejbližší doba, a finančně si myslím, že je zvládnutelná pro obě strany.

2. Ošetřovné, karanténa, pracovní neschopnost

Zaměstnanec může čerpat ošetřovné na děti. Zatím je nárok na 9 dní (16 dní mají samoživitelky), všechny dni hradí OSSZ, zatím nejvýhodnější varianta pro obě strany. Vláda slibuje, že prodlouží pro rodiče lhůtu nároku na ošetřovné, ale zatím není uzákoněno.

Zaměstnanec může jít do karantény, nebo pracovní neschopnosti, zde jsou podmínky stejné, prvních 14 dní hradí zaměstnavatel cca 60% platu, bez odvodu na sociální, zdravotní pojištění a daně. Od 15 dne hradí nemocenskou OSSZ.

3. Uzavření pracoviště, zaměstnavatel pošle zaměstnance domů

Jedná se o tzv. překážku v práci na straně zaměstnavatele Dojde-li k uzavření pracoviště nebo omezení jeho provozu na určitý čas ve vazbě na výše zmíněné usnesení, v důsledku čehož zaměstnavatel zaměstnanci nebude přidělovat práci, jedná se o tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu § 208 zákoníku práce, po dobu jejíhož trvání zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši jeho průměrného výdělku. To znamená, že zaměstnanec má nárok na 100% mzdy. Tato varianta je samozřejmě po delší dobu likvidační. Vláda zatím k tomuto problému nevydala žádné stanovisko o nějaké kompenzaci těchto nákladů.

Dle mého názoru by se mohl využít ještě jeden nástroj a to tzv. částečná nezaměstnanost:

Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci vrozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky jím poskytovaných služeb, je zaměstnavatel oprávněn vnitřním předpisem snížit náhradu mzdy až na 60 % průměrného výdělku.

4. Home office

Zaměstnanec může vykonávat práci z domova, pokud to její povaha dovoluje. Pak pobírá normální mzdu.

Zde ještě zasílám odkaz na stránky MPSV, kde najdete podrobné informace k jednotlivým bodům a dále můžete své zaměstnance odkázat na MIMOŘÁDNOU JEDNORÁZOVOU POMOC.Jedná se o dávku, o kterou mohou žádat lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi. Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#O%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9

Daňové povinnosti a platby

Vláda slíbila, že v pondělí vyjde v platnost tzv. Liberační balíček, který by měl fyzickým i právnických osobám pomoci překonat toto období. Jeho jednotlivé body stále sleduji, ale stále se mění a probíhá připomínkování ze strany podnikatelských asociací a hospodářských komor. Toto jsou zatím hlavní opatření k dnešnímu datu, které by měly být obsahem balíčku:

  • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.
  • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).
  • Plošné prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč v roce 2020 bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Dnes je ze zákona automaticky promíjena první pokuta ve výši 1 000 Kč.
  • Ze strany Generálního finančního ředitelství bude provedena úprava pokynu tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to bez časového omezení, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
  • Plošné prominutí správního poplatku v původní výši 400 Kč za podání individuální žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem, a to do 31. července.
  • Ze zákona není možné odložit start třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb účinné od 1. května. Finanční a Celní správa ale bude při kontrolní činnosti od 1. května po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. Fakticky se tak podnikatelé jakkoliv dotčení koronavirem nemusí po tuto dobu obávat sankcí, pokud se nebyli schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti.

Z výše uvedeného důvodu jsem Vám ještě letos nezasílala plné moc k odkladu podání daňového přiznání, protože pokud balíček v tomto smyslu vyjde, budou všechny daňové subjekty (fyzické i právnické osoby) mít povinnost podat přiznání do 1.7.2020 a to včetně zaplacení daně z příjmu.

Kompenzace

Vláda 9.března schválila národní program Úvěr COVID pro malé a střední podnikatele a živnostníky. Podnikatelé tak budou moct získat provozní úvěr s nulovým úrokem. Částku od 500 tisíc do 15 milionů bude poskytovat Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), a to až do výše 90 procent způsobilých výdajů a se splatností 2 roky včetně možnosti odloženého splácení na dobu až 12 měsíců. Peníze mohou použít například cestovní kanceláře za zrušené zájezdy, organizátoři kulturních, sportovních a jiných akcí neuskutečněných na základě mimořádných opatření nebo firmy, které přišly kvůli pandemii koronaviru o zakázky nebo dodávky.

Stejný balíček připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu také pro menší podnikatele a živnostníky. ČMZRB by poskytovala záruku na úvěr, kterou by takový podnikatel okamžitě dostal. Nemusel by navíc vracet celou částku.

„ČMZRB by zadotovala jistinu. Zjednodušeně řečeno, pokud bude malý živnostník potřebovat peníze na ošetřovné, které ho bude stát například na jednoho zaměstnance 10 tisíc korun, půjčil by si peníze od banky, ale vracel by jen 500 korun. Zbylých 9,5 tisíce korun bychom přispěli prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky,“ popsal nový uvažovaný systém ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Zde je odkaz na stránky ČMRZB, kde najde informace o úvěru:

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/

Odložení splátek

Prezidium České bankovní asociace, které zastupuje většinu bank na českém trhu, se ve čtvrtek shodlo, že by banky měly zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným umožnit tříměsíční odklad splátek hypotečních a spotřebitelských úvěrů. A to těm, kteří se dostali do potíží s platbami v souvislosti s mimořádnými opatřeními.

Pokud budete chtít tedy odložit splátky úvěrů, prosím o kontaktování své banky, která by Vám měla sdělit, jak konkrétně postupovat a o odložení splátek si zažádat.