Informace – Plošné a individuální úlevy na DPH.

Vážení kolegové,

chtěli bychom vás upozornit, že vzhledem k šířením nákazy koronavirem byly v oblasti daní k dnešnímu dni (19.3.2020) schváleny následující úlevy.

Plošné úlevy:

a) Plošné prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání k dani z
příjmů fyzických a právnických osob (pozor netýká se vyúčtování daně ze
závislé činnosti a srážkové daně) a plošné prominutí úroku z prodlení za
pozdní úhradu daně z příjmů fyzických a právnických osob, pokud k podání daňového přiznání a úhradě daně dojde nejpozději dne 1. 7. 2020. Všechny daňové subjekty tak nyní mají možnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob a uhradit daň do 1. 7. 2020, aniž by tento postup byl jakkoliv sankcionován. Pro fyzické osoby však stále
platí, že jsou povinny podat přehledy na zdravotní a sociální pojištění
nejpozději do 4. 5. 2020 a do 8 dnů po podání přehledů (nejpozději však do
12. 5. 2020) uhradit nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění.

b) Jedno plošné prominutí pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč (která se ukládá v případě, že kontrolní hlášení je podáno
opožděně, ale zároveň ještě předtím, než byla doručena výzva správce daně
k podání kontrolního hlášení) v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020. Dosud
platí, že pokuta za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč se
neukládá, pokud se jedná o první takovou pokutu v daném kalendářním roce.
Nyní bude automaticky bez žádosti prominuta i druhá pokuta ve výši 1 000
Kč v kalendářním roce, pokud k pozdnímu podání kontrolního hlášení dojde v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020. Prominutí se však netýká dalších
pokut souvisejících s kontrolním hlášením (např. pokuta za podání
kontrolního hlášení až na výzvu správce daně, nereagování nebo pozdní
reagování na výzvu správce daně, atd.)

c) Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání s
úhradou daně, žádosti o splátkování daně, žádosti o prominutí úroků z
prodlení a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Do
31. 7. 2020 nebudou vybírány správní poplatky při podávání těchto žádostí
a tyto žádosti tedy bude možné podat bezplatně.

Další plošné úlevy nebyly k dnešnímu dni schváleny, a pokud si poplatník
nepožádá o individuální úlevy (viz níže), je nadále povinen především včas
podávat přiznání k DPH a hradit DPH, hradit odvody za své zaměstnance,
platit zálohy na daně, apod.

Individuální úlevy:

Ministerstvo financí doporučuje, aby poplatníci, kteří jsou negativně
postiženi šířením nákazy koronavirem, využili následující instituty:

– žádost o posečkání úhrady daně nebo povolení úhrady daně na splátky
– žádost o snížení záloh nebo povolení výjimky z povinnosti úhrady záloh
– žádost o prominutí úroků z prodlení a pokut za nepodání kontrolního hlášení
– žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání (a tím i úhrady
daně)

Podání výše uvedených žádostí teď nepodléhá správnímu poplatku, tudíž je
možné je podat bezplatně. Pracovníci finanční správy byli instruováni, aby
vždy individuálně posoudili situaci daňového subjektu a v případě
prokázání negativních následků šíření nákazy koronavirem na daňový
subjekt, uplatňovali maximální vstřícnost a toleranci vůči daňovému
subjektu. V brzké době finanční správa pravděpodobně vydá metodický pokyn pro své pracovníky, v němž bude upřesněno, v jakých situacích mají
pracovníci finanční správy přistoupit k vyhovění žádostem daňových
subjektů.