V. Dlouhý: Týdenní souhrn informací v souvislosti s COVID-19 ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR (5. 6. – 11. 6. 2020)

Vážení členové Hospodářské komory,

v návaznosti na opatření vlády kvůli situaci s COVID-19 si vám dovoluji zaslat týdenní souhrn informací ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR.

  • Vláda schválila prodloužení režimu A programu Antivirus do 31. srpna 2020, zatím tedy budou do tohoto data otevřeny oba režimy – A i již dříve prodloužený B. Režim A se týká kompenzace nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli v důsledku krizových opatření částečně či úplně omezit svůj provoz. Bližší informace je možné nalézt zde.
  • Ministryně financí si rovněž nechala na pondělní schůzi vládou schválit a včera (ve středu) ve Finančním zpravodaji vyhlásila Liberační balíček III, který rozšiřuje daňové úlevy poskytnuté ve dvou dosavadních Liberačních balíčcích. Právě na návrh HK ČR byla posunuta lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za loňský rok (a pro zaplacení daně) až do 18. srpna 2020, a to jak pro fyzické osoby, tak pro právnické – s výjimkou těch firem, pro které je příslušným správcem daně Specializovaný finanční úřad. Dobrou zprávou pro podnikatele je i automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirovou krizí. V návaznosti na probíhající legislativní proces, v němž se ruší daň z nabytí nemovitých věcí, se kvůli právní jistotě poplatníků generálním pardonem ministryně financí faktické odkládá přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku. Promíjí se rovněž správní poplatky za podání žádostí na finanční či celní úřad u žádostí učiněných do konce roku 2020. Podrobné informace naleznete zde.
  • Senát vrátil do Poslanecké sněmovny návrh zákona na o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavatelis pozměňovacím návrhem, jehož cílem je rozšířit okruh firem, kterým bude prominuto pojistné za měsíce červen až srpen 2020 (zvýšení parametru počtu zaměstnanců na 150 zaměstnanců, zmírnění maximálně přípustného poklesu mezd a jiná definice počtu zachovaných pracovních míst). Informovali jsme zde. V zásadě tak Senát vyšel vstříc požadavkům Hospodářské komory, neboť k původní vládní (a sněmovní) verzi, která byla předložena jako alternativa tzv. režimu C programu Antivirus, jsme měli principiální výhrady. 
  • Dnes (ve čtvrtek) byl Senátem schválen i tzv. protikrizový daňový balíček (senátní tisk 267), který kromě jiného umožní zpětné uplatnění daňové ztráty do výše 30 miliónů Kč (poplatník předpokládanou ztrátu za rok 2020  může uplatnit již prostřednictvím dodatečného daňového přiznání  za rok 2019, a to provedením odhadu ztráty).
  • Senát dnes stihl schválit i novelu daňového řádu (senátní tisk č. 269), jejíž znění Hospodářská komora podporovala. Změna daňového řádu se ve Sněmovně i Senátu diskutovala řadu měsíců. Jistě si vzpomenete na náš odpor k prodloužení lhůty pro vrácení nadměrných odpočtů na 45 dní. Po dubnovém neúspěchu první verze novely, když se sněmovna nebyla schopna rozhodnout ani pro svou původní restriktivní verzi, ani pro liberálnější senátní verzi, se vláda poučila a urychleně přišla do parlamentu s návrhem takové změny, která byla pro podnikatele akceptovatelná. Psali jsme o tom v této tiskové zprávě. Zákon tak čeká již jen na podpis pana prezidenta.
  • Jak jsem již uvedl, namísto zavedení tzv. režimu C v rámci programu Antivirus prochází legislativním procesem zvláštní zákon o prominutí pojistného. Sněmovna bude nyní volit mezi svou původní verzí a podnikatelům daleko vstřícnější senátní variantou. I proto, že Sněmovnou bude pravděpodobně přehlasována rozšířená senátní verze zákona o prominutí pojistného, uvažuji spolu s představiteli Svazu průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů o alternativě v podobě modifikace podmínek stávajícího dotačního programu Antivirus, konkrétně tzv. režimu B. Proto jsem s prezidenty zmíněných podnikatelských reprezentací poslal dopis panu předsedovi vlády s výzvou, aby se zatraktivnil tzv. režim B. Příspěvek státu by měl být vyšší než stávajících 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně pojistných odvodů, navrhli jsme konkrétně jeho srovnání s 80 % kompenzujícími mzdové náklady zaměstnavatelů v případě tzv. režimu A. Stejně tak by měl být zvýšen i absolutní 29tisícový strop příspěvku na jednoho zaměstnance v tzv. režimu B na hodnotu 39.000 Kč nastavenou v tzv. režimu A. Parametry mohou být nakonec i jiné, klíčové je iniciovat diskuzi vedoucí k zatraktivnění stávajícího režimu B dříve, než začnou podnikatelé své zaměstnance masověji propouštět.
  • Vedle zmíněné operativní změny programu Antivirus, která je aktuálně jednou z našich priorit, se komoroví experti zapojili i do přípravy nové legislativní úpravy kurzarbeitu podle německého vzoru v rámci pracovního týmu zřízeného MPSV. Úprava by měla systémově zlepšit reakci firem a státu na případné budoucí krizové situace na trhu práce a nahradit dnešní systém speciálních kompenzačních programů při překážkách v práci. Zaměstnanci by v krizové situaci pracovali část dnů v týdnu, za což by pobírali odpovídající mzdu a zaměstnavatel by odváděl odpovídající odvody. Zbylé dny by zaměstnanci jako částečně nezaměstnaní pobírali nezdaněnou a nezpojistněnou státní podporu v nezaměstnanosti, přičemž by měli vztah k Úřadu práce, který by byl určitou modifikací existujícího vztahu (plně) nezaměstnaných. V současné době se diskutuje řada detailů a konkrétních parametrů potřebných pro funkční nastavení kurzarbeitu, což se neobejde bez podstatných zásahů do zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti.

·         V návaznosti na opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 5. června 2020 (rozšíření možnosti žádat o kvalifikované pracovníky v potravinářství v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec), jsem se rozhodl svým dopisem vyzvat předsedu vlády ČR k plošnému otevření programu pro získání všech kvalifikovaných pracovníků z ciziny zejména z Ukrajiny. Pevně věřím, že dlouhodobý zájem podnikatelské sféry o další nedostatkové profese mezi tuzemskými pracovníky (stavebnictví, strojírenství, doprava, aj.) bude předsedou vlády a dalšími vládními činiteli vyslyšen a nejpozději od 15. června 2020 znovu otevřena možnost pro firmy aktivně se účastnit programu získání kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny. O naléhavé potřebě firem získat zahraniční pracovníky jsme informovali např. v této tiskové zprávě

·         Po přestávce vyvolané koronavirovou krizí se sněmovna vrátila k palčivému vládnímu návrhu na zavedení daně z digitálních služeb. Lze považovat za jisté pozitivum, že se vládní koalice i pod naším tlakem dohodla, že ve Sněmovně upraví sazbu navrhované daně z bezprecedentních 7 % na 5 %. Nicméně i tak zaujímám k této novince velmi zdrženlivý postoj. Pokud by totiž zavedení národní digitální daně namířené proti velkým zahraničním společnostem vedlo ze strany americké administrativy k eskalaci mezinárodního napětí, výpadky daňových příjmů českého státního rozpočtu můžou několikanásobně převýšit očekávaný výnos z digitální daně. Je třeba mít na paměti, že právě export bude hrát významnou roli při nastartování české ekonomiky po krizi způsobené koronavirovou pandemií. Bližší informace naleznete ve včerejší tiskové zprávě.

·         V rámci nastavené komunikace s epidemiology zjišťujeme často poptávané informace k pravidlům pro pořádání konferencí či vzdělávacích akcí. Jakmile stanovisko obdržíme, budeme vás neprodleně informovat. 

·         Chtěl bych vás také informovat o vítězi ankety Absurdita roku 2020. V letošním ročníku si veřejnost zvolila trojí sazbu DPH za pivo. Zdanění piva u stánku jednadvaceti procenty, v restauracích deseti procenty, když si ho odnesete ve džbánku domů, tak bude platit zase jiná sazba, patnáctiprocentní daň pak pro nealkoholické pivo. Anketa, jejímž odborným garantem je Hospodářská komora, si klade za cíl upozornit na nejnesmyslnější byrokratické povinnosti uložené podnikatelům. Letošní ročník ankety byl ovlivněn koronavirovou epidemií, která přinesla řadu těžko pochopitelných administrativních opatření. Polovina letošních nominací se proto vztahovala právě k nařízením přijatým v této souvislosti. Více informací a další nominované absurdity naleznete v tiskové zprávě.

·         Závěrem mi dovolte, abych vám podal informaci k online semináři s názvem Dopady pandemie koronaviru na fungování vnitřního trhu pro malé a střední podniky, který pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Online seminář se bude konat ve čtvrtek 18. června od 13:30 do 15:00 formou videokonference. Cílem semináře je poskytnout praktické rady a informace podnikatelům působícím na vnitřním trhu EU s ohledem na současnou pandemii koronaviru a přijatá opatření v sousedních státech. Pro registraci účasti na semináři, který je zdarma, klikněte zde.

·         Další užitečné informace – nejen v souvislosti s COVID-19 – můžete sledovat na stránkách www.komora.cz

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz