V. Dlouhý: dnešní aktuality o dopadech vládních opatřeních na podnikatele (6.4.2020)

Vážení kolegové,

v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

·        Hospodářská komora před zahájením plenárních schůzí poslanecké sněmovny pravidelně zasílá poslancům doporučení ohledně hlasování o zákonech, které podstatným způsobem regulují podnikatelské prostředí. Ve stavu legislativní nouze bude zítra (7. dubna) sněmovna jednat o řadě vládních návrhů předkládaných v souvislosti s důsledky pandemie. Tentokrát jsme se s ohledem na kritické připomínky z řad členské základny vyjádřili ke dvěma návrhům:

·        V případě návrhu zákona o kompenzačním bonusu HK ČR podpoří každou změnu, která podstatně nezvýší administrativu opravňující žadatele o bonus a bude přitom znamenat, že kompenzace bude dostupná širšímu okruhu osob, které jsou opatřeními přijatými v souvislosti s epidemií zasaženy.

·        Pokud jde o návrh zákona regulující problematiku nájmu prostor sloužících podnikání, máme zásadní výhrady. Rozumíme  snaze vlády pomoci podnikatelům, kteří se mohou z důvodu aktuální situace dostat do finančních obtíží, avšak způsob, jakým je pomoc zamýšlena bude mít relativně kladný dopad pouze na ty podnikatele, kteří se nacházejí v pozici nájemců. Situaci podnikatelů, kteří prostory pronajímají, může návrh ve vládou navrhovaném znění fakticky jen zhoršit, protože na jejich cash-flow návrh bez jakékoli kompenzace přenáší nároky vzniklé situace. Ovšem i pomoc zamýšlená podnikatelům – nájemcům je diskutabilní: ve skutečnosti se jejich problém jen odsouvá v čase a dluhy se návrhem případně jen navyšují o možné úročení a sankce související s existencí prodlení s úhradou nájemného. Hospodářská komora proto zastává stanovisko, že by návrh šitý horkou jehlou měla Poslanecká sněmovna korigovat tak, aby pronajímatelé, kteří budou výpadkem v příjmech z nájemného postiženi nejvíc, obdrželi od státu nějakou kompenzaci. Pokud by se nepodařilo nalézt kompromis ohledně zakotvení kompenzací pro pronajímatele a hrozilo by uzákonění návrhu v původní vládní podobě, je lepší úpravu vůbec nepřijímat a po přepracování ji předložit sněmovně k opětovnému projednání. 

  • Na dnešní (6. dubna) schůzi vláda rozhodla, že od úterý 7. dubna umožní znovuotevření provozoven, které sbírají a vykupují suroviny včetně kompostáren, ve čtvrtek pak mohou otevřít hobby markety, prodejny stavebnin, železářství a obchody a opravny jízdních kol. Rozšíření výjimek v mimořádném opatření, kterým se zakazuje maloobchodní prodej kvůli zamezení šíření nového typu koronaviru, však doprovodí plošně přísnější požadavky na hygienu.

Vláda rovněž schválila návrh legislativní úpravy, kterou vyjde vstříc jednou z nejvíce zasažených oborů podnikání – cestovnímu ruchu. Tuzemské cestovní kanceláře budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s odjezdem do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy na rovnocenné cesty. S určitými výjimkami jen pokud klienti poukaz do 31. srpna příštího roku poukaz nevyčerpají, cestovní kanceláře jim budou muset vrátit peníze.

  • Společně se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací hotelů a restaurací jsme předložili předsedovi vlády návrh na postupné otevírání provozoven obchodů, služeb a gastronomických zařízení v České republice. Současně jsme deklarovali, že jsme připraveni zapojit se do prací na harmonogramu otevírání jednotlivých segmentů obchodu a služeb a zároveň nastavit a zavést přísná hygienická a epidemiologická opatření tak, aby se minimalizovala rizika přenosu nákazy v nově otevřených provozovnách.

Dále jsme vládu požádali, aby formulovala jasná pravidla, která budou platit pro všechny otevřené obchody i služby a nebudou se chaoticky měnit a doplňovat. Zároveň jsme varovali před přijímáním opatření, která nejsou v denním provozu aplikovatelná či jen způsobují další problémy, jako jsou opatření kalkulující s průměrem osob na m2 plochy, měření teploty lidem při vstupu do prodejen, postupné vpouštění do obchodů, omezování prodejní doby či uzavření prodejen v některé dny v týdnu, neboť všechna tato opatření pouze vytvářejí situace, které jsou v rozporu se snahou zabránit shlukování a prodlužování pobytu v obchodech. 

Náš návrh obsahuje tři vlny postupného otevírání obchodů a uvolňování služeb. Jsme připraveni s vládou jednat o dalším zpřesnění i navržených opatřeních. Celý návrh si můžete přečíst zde.

  • PODEJTO ZA MĚ – aneb jak podávat žádosti elektronicky i bez datové schránky

Hospodářská komora dnes spustila ve spolupráci se svými technologickými partnery iniciativu PODEJTO ZA MĚ. Ta umožní živnostníkům a podnikatelům elektronickou formu žádosti či podání vůči úřadům, ale i například vůči bankám. Jedná se nový koncept zjednodušující běžnou praxi, tedy, že právní jednání vede za žadatele zmocněnec. Je zde řada advokátů, účetních, daňových poradců, ale i přátel či rodinných příslušníků, kteří mají datovou schránku a vědí, jak s ní zacházet.

Iniciativa je odpovědí na situaci, kdy se objevuje celá řada nových práv, jež mohou živnostníci či podnikatelé využít, o která však musí žádat. Značná část živnostníků bohužel datovou schránku nemá a musí s těmito žádostmi chodit na úřady. To vše v době, kdy úřady jsou personálně oslabené a je snaha, aby své záležitosti vyřizovali elektronicky, tedy bezkontaktně. Abychom právě těmto opakovaným návštěvám úřadů, frustraci a zklamání předešli, vytvořili jsme PODEJTO ZA MĚ. Více informací naleznete na https://www.komora.cz/podejtozame/.

  • Dnes v poledne byl spuštěn Program Antivirus avizovaným příjmem žádostí zaměstnavatelů o částečnou kompenzaci mzdových nákladů v podobě náhrad mezd zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19. O náhrady lze žádat prostřednictvím webové aplikace na www.uradprace.cz. Návod Jak, kdy a kde žádat o příspěvek na náhradu mezd jsme doplnili o video návod MPSV, který vás celým procesem provede. Ke zhlédnutí zde.
  • Na webových stránkách nyní najdete vyhodnocení otázky „Jak byste ohodnotil/a finanční situaci Vaší firmy (s využitím vlastních rezerv a půjček)?” Celkový obrázek finanční situace firem není v tuto chvíli katastrofický, situace se však dramaticky vyvíjí. Celkem 8 % podnikatelů z řad členů HK ČR odpovědělo, že již nyní nejsou schopni splácet svoje závazky. V cestovním ruchu je takových nesolventních firem 15 % a v restauračních službách 12 %. Březen je schopno zvládnout 29 % respondentů, v dubnu tak bude bez schopnosti splácet již 37 % podnikatelů, což bude dominovým efektem o příjmy připravovat tisíce větších či menších dodavatelů. V květnu nebude moci splácet o dalších 26 % podnikatelů více, tedy 63 % firem již bude mít velké finanční problémy.
  • Dnes jsme na webových stránkách komory umístili stanovisko Českého svazu pivovarů a sladoven k dopadům nouzového stavu na hospody, restaurace a pivovary. Hospodářská komora zároveň podporuje iniciativu na podporu hospod a restaurací #ZACHRAŇHOSPODU. Iniciátoři výzvy spustili webovou stránku www.zachranhospodu.cz, na které se mohou zapojit hospody a restaurace i jejich zákazníci. Prostřednictvím systému si lidé budou moci koupit poukaz, který pak v hospodě nebo restauraci uplatní poté, co přestanou platit aktuální opatření a hospody znovu otevřou.

Dále jsme publikovali otevřený dopis Asociace prádelen a čistíren ČR s žádostí o zařazení služeb prádelen do kritické infrastruktury.

Podněty ze strany našich začleněných společenstev pravidelně postupujeme vládním činitelům i krizovému štábu MPO.

  • Na webu můžete nalézt můj nový video rozhovor, ve kterém komentuji návrh podpory pro OSVČ a odkladu splátek bankovních úvěrů. Za zpracování videa děkuji studiu 4movie.
  • Nedávno jsem Vás informoval, že Hospodářská komora se stala partnerem charitativního projektu Hudební divadlo Karlín ŽIVĚ, který pomáhá především seniorům a těm, co se i ně starají, ale také všem ostatním pracovníkům v první linii. Díky zapojení firem se daří distribuovat zdravotnické potřeby a materiál, např. do Domova sv. Karla Boromejského a Centra následné péče LDN Fakultní nemocnice Motol. Na sobotní díl, ve kterém jsem byl hostem (od 9:50), se můžete podívat na tomto odkazu
  • V příloze najdete shrnutí pro podnikatele důležitých mediálních zpráv ohledně koronaviru.

Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz