V. Dlouhý: dnešní aktuality o dopadech vládních opatřeních na podnikatele (24.3.2020)

Vážení členové Hospodářské komory,

dovoluji si Vám zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

  • Vláda předložila do sněmovny k projednání v režimu legislativní nouze několik návrhů zákonů schválených na včerejší schůzi vlády. Důležité jsou změny zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti:

·         I když jsou textové formulace v návrzích novel obou zákonů rozdílné, v obou případech jde o faktické prominutí poloviny pojistného pro OSVČ za letošní rok. Drobní podnikatelé nebudou muset 6 měsíců od března do srpna 2020 vůbec platit zálohy na pojistné, přitom není nutné o cokoliv individuálně žádat. Jak jsme psali již včera, nepůjde o pouhé odsunutí plateb v čase. Až si příští rok spočítají vyměřovací základ a pojistné za celý rok 2020, budou si moci na jeho úhradu započítat nejenom ty fakticky zaplacené zálohy, ale i částku ve výši i šesti minimálních záloh odpovídajících březnu až srpnu. To pro mnohé OSVČ, které platí právě jen minimální pojistné, bude znamenat polovinu jejich roční povinnosti.

·         I druhá změna se týká OSVČ. U pojistného na zdravotní pojištění je navrženo i sladění termínu podávání přehledu o příjmech a výdajích pro pojišťovny s odloženým termínem podání přiznání k dani z příjmů. Bez ohledu na konkrétní den odevzdání daňového přiznání může OSVČ bez jakékoliv sankce podat přehled až 3. srpna a teprve následně uhradit případný doplatek pojistného.

·        Vládní návrhy tak neřeší úlevy na pojistném odváděném zaměstnavateli. Nadále tak platí nejenom to, že odvody pojistného nelze ze zákona prominout, ale i to, že ani odložení měsíčního odvodu pojistného na zdravotní pojištění zatím není možné a že pro odložení (rozložení do splátek) odvodu pojistného na sociální pojištění je nutné individuálně žádat příslušnou správu sociálního zabezpečení.

·         Změny zákona budou ale projednávány v parlamentu, a tak možná ještě budou vládní návrhy korigovány. Vítané by bylo nejenom sladění termínu pro podání přehledu o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení s termínem obdobného přehledem pro zdravotní pojišťovny, ale zejména i nějaká úleva pro zaměstnavatele jako plátce pojistného, a to možná i v přímé souvislosti s vládou schváleným Cíleným programem podpory zaměstnanosti.

Jak jsme včera psali, vláda schválila program státních kompenzací pro zaměstnavatele, tzv. Cílený program podpory zaměstnanosti. Je určen zaměstnavatelům, kteří vyplácejí náhradu mzdy svým zaměstnancům na překážkách v práci. Míra podpory se má lišit podle jednotlivých druhů překážek a má ji na základě dohody uzavřené se zaměstnavatelem vyplácet úřad práce. Věříme, že výčet situací (upřesnění překážek v práci), kdy bude poskytována kompenzace, bude ještě vládou doplněn, aby co skutečně pokryl problémy, s nimiž se firmy potýkají. Také bychom uvítali, pokud by se absolutní strop kompenzace připadající na jednoho zaměstnance zvýšil z republikového mediánu (toto omezení statistickou výší středové mzdy nebylo diskutováno při přípravě programu s Hospodářskou komorou ani s tripartitními partnery) na vyšší hodnotu, např. jedenapůlnásobek průměrné mzdy. Rámcová podoba takové dohody včetně metodického postupu pro vyplácení kompenzací ještě nejsou známy. To je důležité, protože jak jsme psali včera, nemáme jednoznačnou informaci, jak to např. bude s pojistnými odvody placenými zaměstnavateli při překážkách v práci, což zásadním způsobem ovlivňuje faktickou výši státní kompenzace, tedy kolik procent ze všech mzdových nákladů zaměstnavatele pokryje stát.

  • Hospodářská komora ČR považuje za rozumné, aby si vláda osvojila a předložila k projednání v parlamentu návrh Občanské demokratické strany na novelu krizového zákona (zákon č. 240/2000 Sb.). Účel vidíme zejména v tom, aby se postavily najisto okolnosti aplikace krizového zákona vládou, pokud jde o možnost poskytování státní podpory firmám v situacích, jako je dnešní epidemie koronaviru.
  • Oceňuji, že města a obce vyslyšely moji žádost, aby firmám umožnily snížení nebo odklad úhrady nájemného, popřípadě aby alespoň nezaplacený nájem nebyl důvodem k vypovězení smlouvy. Po pražském magistrátu budou také nájemníci komerčních prostor v Praze 12 platit o polovinu nižší nájemné. Obdobně i větší jihočeská města zvažují odpustit nebo odložit platby za nájmy prostor. Poděkování patří také komorám v regionech, které podnikatelům pomáhají tuto pomoc vyjednat.
  • Vítám usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 275. To s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Díky tomuto opatření mohou aktuálně všichni uživatelé datových schránek odesílat poštovní datové zprávy mezi sebou bezplatně a nemusí tak se zásilkami, které by jinak chtěli poslat formou běžného nebo doporučeného dopisu, chodit na pobočky České pošty.
  • Hospodářské komoře ČR se podařilo navázat spolupráci s partnerem zajišťující ochranné pomůcky pro potřebu soukromého sektoru. Doporučení partnera HK ČR získala od MZ ČR, které již s tímto dodavatelem aktivně spolupracuje ve věci zajištění zejména roušek a respirátorů typu FFP2. Termín uzávěrky prvních objednávek ochranných prostředků je stanoven na 1. dubna 2020 s následným dodáním do 5 pracovních dní. HK ČR v tuto chvíli analyzuje poptávku firem po zmíněných ochranných pomůckách. Na základě zjištění poptávky firem byl vytvořen kontaktní formulář, který je k dispozici zde.
  • Dnes jsme ve spolupráci s Komorou daňových poradců uveřejnili na našich webových stránkách vzory dvou nejaktuálnějších žádostí, které podávají podnikatelé svému finančnímu úřadu. Konkrétně se jedná o Žádost o posečkání a Žádost změnu výše záloh (resp. o zrušení povinnosti hradit zálohu). Další vzory – zejména žádost o prominutí úroků z prodlení a žádost o prominutí penále ze záloh na pojistné – budeme doplňovat postupně, a to i s ohledem na probíhající legislativní proces, který by měl situaci zjednodušit.
  • Od dnešního rána na webu můžete nalézt nové video, kde tajemník úřadu informuje o činnosti Úřadu Hospodářské komory ČR ve vztahu (nejen) k členské základně.

Přeji klidný večer.

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz