Aktuální informace k novým opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR (8.10.2020)

Vážení kolegové,

jak jsem vám avizoval již v minulém týdnu, jsem připraven spolu s kolegy z Úřadu HK ČR vás informovat o aktuálním dění a nových opatřeních vlády ve vztahu k podnikatelům. V této souvislosti bych rád reagoval na tiskovou konferenci ministra zdravotnictví Romana Prymulya ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy po mimořádném jednání vlády, kde byly prezentovány další restrikce s významným dopadem na podnikatele. Kromě zásadních výstupů ze strany vládních činitelů vás chci rovněž informovat o dalších krocích a aktivitách Hospodářské komory ČR.

·      Od dnešní půlnocí dojde k:

·      K zákazu provozu heren a kasín.

·      K zákazu provozu a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol).

·      K zákazu provozu umělých koupališť a veškerých wellness zařízení (pokud se nejedná o zdravotní služby).

·      K zákazu návštěv a prohlídek zoologických zahrad.

·      K zákazu organizace veškerých organizovaných zájmových, rekreačních a dalších kroužků pro děti od šesti do 18 let.

·      K omezení u restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení a také diskoték či klubů, které budou muset s výjimkou výdejních okének nově zavřít už ve 20 hodin a k jednomu stolu nebudou smět pustit více než čtyři osoby. V těchto zařízeních bude nově zakázána produkce živé hudby a tance. Ve foodcourtech nákupních center budou moci sedět u jednoho stolku pouze dva lidé a nikde nebude moci být k dispozici veřejné bezdrátové připojení k internetu. Do nákupních center a dalších provozoven bude možné vstupovat ve skupinkách maximálně dvou lidí.

·      Od pondělí 12. října 2020 s platností na následujících 14 dní dojde:

·      K rozdělení žáků druhého stupně základních škol na dvě poloviny tříd, přičemž každá polovina tříd půjde do školy jen v jednom z následujících dvou týdnů. S výjimkou individuální výuky je zakázán i provoz základních uměleckých a jazykových škol a úplný zákaz postihne i střediska volného času a školní kluby. Úplný zákaz školní docházky pak bude platit ve dnech 26. a 27. října 2020, čímž dojde k faktickému prodloužení podzimních prázdnin na celý týden.

·      K omezení činnosti úřadů a institucí tak, že úřední hodiny pro veřejnost budou po dobu dvou týdnů jen dva dny v týdnu a pět hodin denně, a až na přesně specifikované výjimky budou zakázány návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče.

·      Ke zrušení všech kulturních, sportovních a společenských akcí, bohoslužeb, tanečních či spolkových akcí, a to jak amatérské, tak profesionální úrovni. To platí pro případy, kdy se na nich sejde více než deset osob uvnitř či dvacet osob venku, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Zákaz se nebude vztahovat pouze na zaměstnance, podnikatele, schůze, zasedání a podobné zákonem vymezené činnosti. Zákaz platí také pro pořádání poutí, kongresů či veletrhů. Omezena bude i účast lidí na svatbách či pohřbech a následných hostinách, a to na 30 osob.

·      K omezení shromažďovacího práva na maximálně 500 osob, přičemž účastníci těchto akcí se mohou pohybovat v maximálně dvacetičlenných skupinkách udržujících alespoň dvoumetrové rozestupy a musí mít ochranné prostředky dýchacích cest.

·      Na mimořádné schůzi vlády byl rovněž schválen návrh novely zákona o nemocenském pojištění – v souvislosti s velkým množstvím karantén u dětí má být zaměstnaným rodičům vypláceno ošetřovné po celou dobu domácí péče o děti do 10 let.

Oficiální sdělení Úřadu vlády ČR vč. jednotlivých přijatých usnesení vlády si můžete přečíst ZDE.

·      Současně vyvolám jednání s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem ohledně kompenzací pro všechny podnikatele, jejichž podnikatelská činnosti byla vlivem zavedených restrikcích zásadně omezena či dokonce znemožněna. Po vládě budeme žádat, aby pro tuto skupinu podnikatelů byly urychleně přijaty již osvědčené kompenzace jako např. odpuštění sociálního a zdravotního pojištění, odpuštění nájemného, „pětadvacítka” pro OSVČ apod.  Na dané téma jsme se vyjádřili i v tiskové zprávě.

·      Do mezirezortního připomínkového řízení byl vložen materiál týkající se podpory podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravěpostižených celosvětovým šířením onemocnění COVID – 19 „COVID – BUS“. Na zpracování tohoto materiálu se podíleli i členové HK ČR a má naši podporu.

·      V tomto týdnu jsme uplatnili připomínky k novele zákona o krizovém řízení. HK ČR se důrazně ohradila, proti způsobu projednávání materiálu v mezirezortním připomínkovém řízení, kdy byla lhůta k připomínkám zkrácena na 10 pracovních dnů a předkladatel materiál zaslal výhradně jiným ministerstvům, samosprávním celkům a jejich asociacím, státním úřadům a jiným orgánům státní správy. Představitelé podnikatelů nebyli jako připomínková místa vůbec osloveny, a to přestože HK ČR je připomínkovým místem. Návrh přitom znamená především neúměrné zvýšení nejistoty podnikatelských subjektů ohrožením stability podnikatelského prostředí v České republice, protože novela krizového zákona bude umožňovat vládě využívat kompetence za stavu nebezpečí, aniž bude právní řád ČR obsahovat důvod a způsob vyhlášení stavu nebezpečí a vzniká tím riziko zneužití stavu nebezpečí. Z důvodu zachování právní jistoty HK ČR ve svých připomínkách navrhuje novelu krizového zákona dále neprojednávat. Hospodářská komora ČR současně doporučuje, aby stát přijal speciální zákonnou úpravu náhrady škody v souvislosti s krizovými opatřeními. Paušální náhrada škody by měla být na základě jednoduché procedury vyplácena těm podnikatelům, kteří se přihlásí a prokáží, že jim škoda v přímé souvislosti s krizovými opatřeními vznikla. Stávající standardní správní a soudní postupy by pro ty, co se nepřihlásí, zůstaly zachovány.

·      Poslanci (Mariana Jurečka, Jana Bartoška a další) podali návrh na nový zákon a úpravy zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který by měl znovu (od záři 2020 až do června 2021) umožnit vyplácení ošetřovného po celou dobu potřeby ošetřování (ze zákona je za normální situace ošetřovné poskytováno jen po dobu 9 kalendářních dnů) a výše ošetřovného by měla být 80 % vyměřovacího základu (opět jde o zvýšení oproti běžnému stavu). V podstatě by mělo jít o obdobu zákona, který platil v jarních měsících letošního roku. Návrh je doplněn ještě úpravami  technického charakteru – ohledně elektronického podávání žádostí a informací správě sociálního zabezpečení. Návrh můžete nalézt ZDE. Je možné, že tato poslanecká iniciativa ovlivní konečné znění výše zmíněného souběžného vládního návrhu novely zákona o nemocenském pojištění, která řeší obdobnou problematiku.

·      Poslanci předložili návrh zákona, který v obecné rovině stanoví zásady pro poskytnutí státní finanční pomoci při zákazu nebo omezení provozování podnikatelské činnosti mimořádnými opatřeními vyhlášenými v souvislosti s epidemií koronaviruSARS CoV-2. Podpora by měla směřovat na tzv. fixní náklady, za které návrh považuje např. nájemné, na elektřinu, vodu, topení, pojištění, náklady na půjčky a některé další. V případě zákazu podnikatelské činnosti navrhuje, aby stát hradil 100 % fixních nákladů, v případě omezení podnikatelské činnosti by měl stát hradit 50 % fixních nákladů. Návrh naleznete ZDE.

·      Co se týče konání hromadných akcí ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob (komor i spolků) se i pro období nouzového stavu (stejně jako na jaře) uplatní zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, tzv. Lex Covid. Tedy komory i spolky mohou rozhodovat mimo zasedání, a to písemnou formou nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to jejich vnitřní dokumenty (zejména společenská smlouva, stanovy apod.). Fyzické zasedání orgánů právnických osob (komor i spolků) převyšující 10 osob je zakázáno. Zároveň platí pravidla (opět jako na jaře) týkající se automatického prodloužení funkčního období členů orgánů, kterým by za účinnosti měla zaniknout funkce z důvodu plynutí času v době trvání mimořádných opatření. 

·      V návaznosti na zaslané informace z minulého týdne upozorňujme na změnu, že se od pondělí 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 na základě nově přijatého krizového opatření zakazuje pořádání komerčních seminářů a komerčních vzdělávacích akcí nad 10 osob.

·      V rámci pravidelné komunikace a spolupráce s prof. Ladislavem Duškem, ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), vám pro informaci přikládám také prezentaci s přehledem míst nákazy, zasažených kategorií provozů a povolání za září 2020 (v příloze).

·      V návaznosti na dynamické změny v přeshraničním pohybu průběžně aktualizujeme informace ZDE. Poslední změny proběhly u těchto zemí: Estonsko, Finsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko.

·      Vzhledem k častým dotazům vás chci ujistit, že přes vyhlášení nouzového stavu na území České republiky, který znatelně omezuje provoz některých subjektů a aktivit, tak HK ČR ve spolupráci s ministerstvy nadále plně přijímá žádosti zaměstnavatelů do vládního programu pro zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí. Provoz a aktivita 9ti zastupitelských úřadů ČR v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec (Bělorusko, Černá Hora, Filipíny, Indie, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Ukrajina) zatím není omezena. Zaměstnavatelé a jejich nově příchozí pracovníci z ciziny musí však respektovat ochranná opatření ministerstva zdravotnictví, která jsou k dispozici ZDE společně s kontakty na kolegy z oddělení zahraniční zaměstnanosti HK ČR, kteří jsou připraveni poskytnout bližší informace.

·      Potřebuje vaše firma osvědčení o tom, že nemohla splnit své smluvní závazky, za což ji mohou hrozit sankce ve prospěch smluvního partnera, protože jí v tom zabránily okolnosti, jejichž vznik nemohla ovlivnit ani odvrátit (živelní pohromy, nezaviněná havárie, šíření nákazy apod.)? Zejména nyní v době pandemie koronaviru se řada firem dostala do potíží se splácením svých závazků. Hospodářská komora proto nabízí podnikatelům vystavení certifikátu o zásahu vyšší moci, který je ochrání před finančními a administrativními problémy. Jak požádat o certifikát se dozvíte ZDE.

·      Hospodářská komora pro vás také shromáždila přehled nejdůležitějších odkazů na webové stránky institucí, které monitorují současnou epidemiologickou situaci. V seznamu najdete například odkaz na aktuální vládní opatření, nejnovější informaceministerstva zdravotnictví, webové stránky krajských hygienických stanic, seznam odběrových míst v České republice, aktuality ministerstva financírozcestník pro podnikatele a živnostníky ministerstva průmyslu a obchodu a mnohé další. 

·      Reakci České komory fitness na nová vládní opatření si můžete přečíst ZDE, vyjádření prezidenta Asociace hotelů a restauracík dalšímu omezování je pak k dispozici ZDE.

Další stanoviska zazní v pondělí dopoledne na tiskové konferenci Hospodářské komory. Výsledky našich jednání i aktuální informace můžete také průběžně sledovat na www.komora.cz/koronavirus/.

Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz