Stanovy ŽKČOO

 ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA ČESKÝCH OČNÍCH OPTIKŮ z.s.

 

Stanovy spolku

Úplné znění stanov spolku Živnostenská komora českých očních optiků (dále jen Spolek).

 

Článek I.

Název, sídlo, postavení Spolku

1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

2. Spolek působí v českém jazyce pod názvem Živnostenská komora českých očních optiků a zkratkou ŽKČOO, v anglickém jazyce pak pod názvem: Craftsmanship of Czech Opticians a zkratkou CCO. Změna názvu je možná pouze na základě rozhodnutí Valné hromady.

3. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.

4. Sídlem Spolku je: Ledenická 650/6, 370 06 České Budějovice

 

Článek II.

Účel Spolku

1. Spolek je profesním sdružením a je založen za účelem ochrany a zachování živnosti a řemeslné profese oční optika a zájmů jeho členů.

2. Vedlejší činností Spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti Spolku.

3. Při zajišťování hlavní činnosti plní Spolek úkoly profesního sdružení a to:

a) prosazovat zájmy a zabezpečovat rovné podmínky v provozování odborné profese a řemeslné živnosti oční optika,

b) zastupovat zájmy Spolku a svých členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi,

c) podílet se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své činnosti,

d) vydávat vnitřní předpisy,

e) prosazovat řádnou odbornou výuku a výchovu pro výkon povolání očního optika,

f) působit ve veřejně osvětové a populárně odborné činnosti v rámci propagace profese,

g) může vydávat odborná periodika,

h) může provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných prostředků na zabezpečení své činnosti,

i) může zřídit profesní pobočný spolek.

 

Článek III.

Členství

1. Řádným členem Spolku může být FO nebo PO provozující řemeslnou živnost oční optika, jejíž garant je odborně vzdělán v oboru oční optika a vykonává povolání očního optika na území České republiky. O přijetí člena rozhoduje Představenstvo Spolku na základě písemné přihlášky a schvaluje Valná hromada.

2. Přidruženým členem Spolku může být fyzická osoba s odborným vzděláním nebo student oboru oční optika nebo nebo fyzická nebo právnická osoba podnikající v oboru blízkém nebo souvisejícím, zejména vzdělávací instituce, výrobci a dodavatelé optického zboží a komponentů pro výrobu zdravotnických prostředků, v rámci oboru oční optika. Členství vzniká rozhodnutím Představenstva Spolku o přijetí člena a schválením Valnou hromadou.

3. PO zastupuje fyzická osoba, která je podle občanského zákoníku způsobilá jednat jménem jejího statutárního orgánu.

4. Valná hromada Spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o obor oční optika. Čestní členové mají právo účasti na zasedání orgánů Spolku s hlasem poradním.

5. Spolek vede neveřejný seznam všech svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí Představenstvo Spolku, a to prostřednictvím usnesení z jeho zasedání, kdy jeho přílohu tvoří aktuální znění seznamu členů Spolku. Seznam členů je přístupný všem členům Spolku. Výkonný výbor Spolku musí žadateli zpřístupnit seznam členů Spolku na jeho žádost do 30 dnů od podání žádosti; jiným způsobem tento seznam členů Spolku zpřístupnit nelze.

 

Článek IV.

Druhy členství

1. Členství může být řádné(základní), nebo přidružené.

2. S řádným členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy. Přidružení členové mohou vykonávat veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy, s výjimkou hlasovacího a volebního práva na zasedání Valné hromady Spolku a práva navrhovat své zástupce do orgánů Spolku.

3. Přidruženým členem je osoba specifikovaná v čl. III., odst 2. těchto stanov.

4. O přijetí člena rozhoduje Představenstvo Spolku na základě písemné přihlášky. Členství vzniká rozhodnutím Valné hromady Spolku o přijetí člena a zaplacením členského příspěvku na následující kalendářní rok.

 

Článek V.

Práva a povinnosti členů Spolku

1. Řádní členové mají zejména právo:

a. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku,

b. volit a být voleni do orgánů Spolku za předpokladu plné svéprávnosti,

c. hlasovat na Valné hromadě Spolku,

d. navrhovat své zástupce do orgánů Spolku,

e. podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami,

f. na základě písemného pověření Představenstva výboru zastupovat Spolek.

2. Přidružení členové spolku mají zejména právo:

a. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku,

b. využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty,

c. podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami,

d. na základě písemného pověření Představenstva zastupovat Spolek.

3. Povinnosti členů Spolku jsou zejména:

a. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku,

b. řídit se všemi vnitřními předpisy a pravidly vydanými Spolkem,

c. řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a

usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku.

 

Článek VI

Zánik členství

1.Členství ve Spolku zaniká:

a. vyloučením, pro porušení povinností stanovených v čl. V. těchto stanov,

b. vystoupením,

c. úmrtím člena – fyzické osoby, zánikem člena bez právního nástupce – právnické osoby.

 

Článek VII.

Vyloučení člena ze Spolku

1. Členství ve Spolku zaniká podle ustanovení čl. VI. odst. 1 písm. a) těchto stanov okamžikem rozhodnutí Představenstva Spolku o jeho vyloučení.

 

Článek VIII.

Vystoupení člena ze Spolku

1. Člen Spolku může vystoupit ze Spolku v případě, že tento svůj záměr oznámí Představenstvu Spolku.

2. Vystoupení člena je účinné dnem oznámení o vystoupení Představenstvu Spolku.

 

Článek IX.

Orgány Spolku

1. Orgány Spolku jsou:

a. Valná hromada,

b. Představenstvo.

 

Článek X.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.

2. Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát za rok Představenstvo Spolku. Den, místo konání a program zasedání oznámí Představenstvo členům Spolku písemně nejméně jeden měsíc před termínem zasedání Valné hromady umístěním pozvánky na webové stránky Spolku.

3. Pozvánka na zasedání Valné hromady musí obsahovat místo, čas a program zasedání Valné hromady.

4. Valnou hromadu řídí prezident Spolku, případně jiný člen Představenstva pověřený prezidentem Spolku.

5. Zasedání Valné hromady může být blíže upraveno v Řádu Valné hromady.

6. Valná hromada Spolku je usnášeníschopná za účasti nejméně jedna třetina řádných členů Spolku.

Pro účely usnášeníschopnosti Valné hromady se neužije poradních hlasů uvedených v odst. 7 tohoto článku.

7. K přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných řádných členů Spolku, přičemž každý řádný člen Spolku má 1 (slovy: „jeden“) hlas.

8. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 tohoto článku, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

9. Vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady Spolku zajišťuje Představenstvo Spolku.

 

Článek XI.

Působnost Valné hromady

1. Valná hromada Spolku zejména:

a. projednává zprávu o činnosti Představenstva Spolku,

b. schvaluje Stanovy Spolku, vnitřní předpisy a řády Spolku a veškeré jejich změny,

c. schvaluje změnu účelu Spolku, včetně zaměření hlavní a vedlejší činnosti,

d. projednává a schvaluje program činnosti spolku na další období,

e. projednává a schvaluje návrh hospodaření na příští období,

f. volí na čtyřleté období prezidenta a členy Představenstva Spolku, navržené jednotlivými členy Spolku, včetně náhradníků,

g. schvaluje záměr udělení čestného členství Spolku,

h. projednává a schvaluje změnu názvu Spolku,

i. rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení Spolku,

j. rozhoduje o výši příspěvků a jejich splatnosti.

2. Rozhodnutí, která náleží dle stanov do působnosti valné hromady lze učinit i mimo valnou hromadu, a to prostřednictvím elektronického hlasování. Rozhodnutí učiněné prostřednictvím elektronického hlasování se považuje za rozhodnutí valné hromady. Korespondenční způsob hlasování bude dále upraven hlasovacím řádem a schválen valnou hromadou.

 

Článek XII.

Mimořádná Valná hromada Spolku

1. V případě potřeby může být svolána Mimořádná Valná hromada Spolku, jestliže o to písemně prezidenta Spolku požádá:

a. dvoutřetinová většina řádných členů Spolku;

b. členové Představenstva Spolku svým usnesením.

2. Prezident Spolku je povinnen svolat Mimořádnou Valnou hromadu Spolku do dvou měsíců ode dne, kdy vznikla jedna z výše uvedených možností.

3. Mimořádná Valná hromada Spolku je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech uvedených v čl. XI. těchto Stanov.

4. Ustanovení čl. X. odst. 3, 4, 6, 7, 8 a 9 těchto Stanov se použijí obdobně.

 

 

Článek XIII.

Představenstvo

1. Představenstvo Spolku je statutárním orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku v souladu se zákonem a těmito Stanovami.

2. Členy Představenstva Spolku volí Valná hromada Spolku na dobu 4 let. Představenstvo Spolku je tříčlenné a je složeno z prezidenta a dvou viceprezidentů. Prezidenta volí členové představenstva ze svého středu.

3. Představenstvo Spolku může podle svých potřeb a možností zřídit administrativní aparát a funkci tajemníka, přičemž při jejich zřízení / jmenování, určí rozsah jejich působnosti a pravomoci.

4. Členové Představenstva jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu Spolku a s ohledem na jeho zájmy.

5. Členové Představenstva jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se podílet na činnosti Představenstva Spolku. Členové Představenstva Spolku mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.

6. V případě ukončení činnosti některého z členů v Představenstvu Spolku navrhne kooptaci nového člena prezident Spolku, a to z náhradníků zvolených Valnou hromadou Spolku.

7. Schůze Představenstva Spolku svolává prezident Spolku, a to podle potřeby, nejméně však pětkrát v kalendářním roce.

8. Schůze Představenstva Spolku musí být svolána, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů.

9. Představenstvo Spolku je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů.

Pro přijetí usnesení Představenstva Spolku je nutná nadpoloviční většina přítomných členů Představenstva Spolku. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas prezidenta Spolku.

10. Představenstvo Spolku může podle potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů Spolku, případně jiné osoby, a to s právem poradního hlasu.

 

 

Článek XIV.

Působnost Představenstva

1. Představenstvo je nejvyšším orgánem Spolku v době mezi konáním Valných hromad.

2. Představenstvo vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Valné hromadě Spolku.

Představenstvo Spolku zejména:

a. Rozhoduje o přijetí a vyloučení člena Spolku,

b. Zpřístupňuje žadateli seznam členů Spolku,

c. Svolává Valnou hromadu,

d. Oznamuje členům Spolku den, místo konání a program zasedání Valné hromady,

e. Vyhotovuje zápis ze zasedání Valné hromady Spolku,

f. Svolává mimořádnou Valnou hromadu Spolku,

g. Podle svých potřeb zřizuje administrativní aparát a funkci tajemníka.

3. Jménem Spolku jedná ve všech záležitostech a Spolek jako právnickou osobu zavazuje prezident Spolku, v případě ve věcech majetkových, společně s jedním viceprezidentem.

 

Článek XV.

Závěrečná ustanoveni

1. Tyto stanovy Spolku byly schváleny na ustavující schůzi Spolku dne 2.5.2015 a okamžikem schválení nabývají účinnosti.

2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov.

Webové stránky se aktuálně upravují, omluvte prosím případnou nedostupnost některých funkčností. Děkujeme za pochopení.
+