Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

A

Aberace

Rozmazaná nebo zdeformovaná kvalita obrazu (vidění), která je důsledkem zhoršených vlastností optického aparátu (např. tvar, zakřivení, hustota).

Ablace

Chirurgické odstranění části těla.

Afakie

Chybění oční čočky.

Afterimage

Pocit, že stále vidím objekt, který již není v mém zorném poli (například po zavření očí).

Achromatopsie

Vrozená neschopnost rozeznávat barvy (barvoslepost).

Akomodace

Schopnost oka zaostřit na různě vzdálené předměty. Tato schopnost je umožněna ohebností čočky, která mění svoji tloušťku.

AK (astigmatická keratotomie)

Chirurgický zákrok používaný k léčbě mírných forem astigmatismu.

Amakrinní buňka

Typ nervové buňky, který se nachází v sítnici (retině).

Amauróza

Slepota.

Amblyopie

Tupozrakost. Snížená zraková ostrost při nepřítomné strukturální vadě oka.

AMD (age related macular degeneration)

Degenerace buněk ve žluté skvrně, v místě nejostřejšího vidění. Tato nemoc se typicky objevuje ve vyšším věku.

Amoce sítnice

Odchlípení sítnice.

Anamnéza

Informace o chorobách, které pacient v životě prodělal, o chorobách v jeho rodině a o jeho životních podmínkách.

Aneuryzma

Slabá stěna cévy, která způsobí její vyklenutí.

Angiografie

Vyšetření používané ke zobrazení cév v oční sítnici nebo duhovce.

Angiom

Nezhoubný nádor tvořený malými cévami. Může být umístěn kdekoliv v těle. Pokud je uložen na sítnici, může způsobovat její odchlípení.

Aniridie

Vrozený defekt, kdy se dítě narodí bez duhovky. Proto není schopné regulovat vstup světelných paprsků do oka. Jedinou léčbou je použití barevných očních čoček, které zabrání neregulovanému vstupu světelných paprsků.

Anizometropie

Stav, kdy na každém oku je jiná dioptrická mohutnost. Mírná anizometropie je u většiny lidí.

Anterior

Latinský výraz pro „přední, uložený vpředu“.

Antioxidanty

Látky (např. některé vitamíny), které dokáží v organismu vychytávat a neutralizovat škodlivé kyslíkové radikály.

A-Scan

Typ ultrazvuku, který emituje vlny o vysokých frekvencích. Užívá se pro odlišení zdravých a patologických struktur oka nebo pro měření délky očního bulbu.

Asférická čočka

Asférická kontaktní čočka používaná u pacientů s astigmatismem nebo vysokým stupněm presbyopie.

Astigmatismus

Nerovnoměrné zakřivení rohovky, díky kterému se světelné paprsky vstupující do oka nesetkávají na sítnici v jediném ohnisku. Lidé se s astigmatismem často již narodí a tato vada se většinou nezhoršuje s věkem. Astigmatismus je často spojen s daleko- nebo krátkozrakostí.

Atrofie

Zmenšení nebo ztenčení původně zdravého a normálně vyvinutého orgánu.

Autorefraktometr

Přístroj k měření počtu dioptrií.

B

Barvocit

Schopnost rozlišovat barvy.

Bělima

Skléra. Tuhá bílá vrstva obalující oční kouli.

Bifokální

Brýle, které v každé čočce obsahují dvě různé optické mohutnosti, zpravidla pro vidění na blízko a na dálku.

Binokulární vidění

Schopnost zaostřit na sledovaný objekt oběma očima zároveň a vytvořit na sítnici z obou očí spojený jediný obraz. Špatné binokulární vidění mají obvykle malé děti. Dospělí s poruchou binokulárního vidění mají potíže s vnímáním hloubky a vzdálenosti předmětů.

Blefaritis

Bakteriální zánět očního víčka.

Blefarochalaza

Nadbytečná kůže na víčkách, většinou horních. Způsobuje pocit těžkých, unavených očí a odstraňuje se operačním zákrokem.

Blefaroplastika

Chirurgický zákrok ke zlepšení vzhledu a funkce očních víček, používá se při blefarochalaze.

Blefarospasmus

Násilné sevření očních víček, které pacient nemůže vůlí ovlivnit. Je způsobeno špatnou funkcí nervů, které ovládají oční svaly. V mírnější formě může způsobovat například „tiky“.

B-Scan

Ultrazvukové vyšetření, během kterého se vlny odrážejí od očních tkání a optických struktur. Používá se ke zobrazení struktur, které není možné pozorovat přímo.

C

Cévnatka

Choroidea. Vrstva obalující oční kouli, která je hustě prostoupena krevními kapilárami. Leží mezi bělimou a sítnicí.

CO2 laser

Vysokoenergetický laser, který je možné použít k chirurgickým řezům. Dokáže vaporizovat (odpařovat) svrchní vrstvu kůže aniž by poškodil vrstvy ležící pod ní.

Cylindrická skla

Speciální skla užívaná pro korekci astigmatismu.

D

Dakryocystitida

Zánět slzného vaku.

Dalekozrakost

Hypermetropie. Stav, kdy pacient vidí dobře na dálku, avšak špatně na blízko. Světelné paprsky se nesbíhají v ohnisku na sítnici, ale za sítnicí.

Diabetická retinopatie

Závažná komplikace dlouhotrvajícího diabetu, kdy jsou postupně poškozovány jemné cévy v oční sítnici retině). Pokud se nemoc včas neléčí, může končit slepotou. Proto by všichni pacienti s diabetem (cukrovkou) měli podstupovat pravidelné vyšetření u očního lékaře.

Diplopie

Dvojité vidění. Situace, kdy se nám jediný objekt jeví jako dva.

Dvojité vidění

Diplopie. Situace, kdy se nám jediný objekt jeví jako dva.

Dystrofie rohovky

Dědičná onemocnění na rohovce.

E

Ektopie čočky

Vrozená vada, kdy čočka zaujímá jiné místo v oku než normálně.

Ektropium

Vyvrácení okraje víčka od oka. Často způsobuje slzení a je možné jej operačně upravit.

Emetropie

Nepřítomnost žádné dioptrické vady. Ideální zraková ostrost.

Entropium

Vtočení okraje víčka dovnitř, řasy jsou obráceny proti bulbu a dráždí spojivku a rohovku. Řeší se operačně.

Enukleace

Chirurgické vynětí oční koule z očnice například kvůli nemoci nebo vážnému poranění oka.

Episkleritida

Zánětlivé onemocnění skléry (bělimy).

Excimerový laser

Vysokoenergetický laser, která se používá u zákroků PRK a LASIK. Odstraňuje přesnou vrstvu tkáně rohovky a tím dokáže upravit refrakční vady (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus).

Exoftalmus

Posunutí oka v očnici směrem dopředu („vypoulení“ oka).

F 

Fakická čočka

Nitrooční čočka, která se umisťuje dovnitř oka před vlastní čočku pacienta. Používá se při korekci vyšších dioptrických vad.

Fakoemulzifikace

Odstranění šedého zákalu za pomoci ultrazvuku.

Fixační bod

Bod ve zrakovém poli, na který obě oči zaostřují. Na sítnici se zobrazuje v místě žluté skvrny, kde je vidění nejostřejší.

Fluorescenční angiografie

Vyšetření používané ke zobrazení cév v sítnici a v duhovce. Fluorescenční barvivo se aplikuje injekčně do žíly na paži a odtud se dostává do krevního řečiště v oku.

Fotofobie

Zvýšená citlivost na světlo. Světlo je vnímáno jako nepříjemné. Často je spojena s nadměrným slzením a může být způsobena zánětem duhovky nebo rohovky.

Fovea

Žlutá skvrna. Místo nejostřejšího vidění na sítnici s největší hustotou čípků.

Fundus

Oční pozadí. Část oka, kterou lékař vyšetřuje oftalmoskopem.

G

Glaukom

Zelený zákal. Poškození zrakového nervu, které může vést až ke slepotě. Často je způsoben abnormálním zvýšením nitroočního tlaku.

Glaukom s otevřeným úhlem

Nejčastější forma zeleného zákalu. Komorový úhel a odtok nitrooční tekutiny není mechanicky blokován, přesto bývá často zvýšený nitrooční tlak a dochází k poškození zrakového nervu.

Glaukom s uzavřeným úhlem

Méně častá forma zeleného zákalu. Komorový úhel a tím i odtok nitrooční tekutiny z oka je mechanicky blokován především duhovkou. Může se projevit jako akutní glaukomový záchvat se silnou bolestí a přechodnou ztrátou vidění.

Gonioskopie

Vyšetření komorového úhlu pomocí speciální kontaktní čočky, která se přikládá do oka po místním znecitlivění.

H 

Hemianopsie

Výpadek vidění v jedné polovině zorného pole.

Hemoragie

Krvácení.

Hordeolum

Ječné zrno. Zánět žlázek umístěných při okraji řas.

Hypermetropie

Dalekozrakost. Stav, kdy pacient vidí dobře na dálku, avšak špatně na blízko. Světelné paprsky se nesbíhají v ohnisku na sítnici, ale za sítnicí.

Ch

Chalasion

Chalázie. Zánětlivé onemocnění žlázek na víčku. Může se spontánně vstřebat nebo je potřeba provést drobný chirurgický zákrok.

Chorioretinitida

Zánětlivé onemocnění cévnatky a sítnice. Změny po zánětu na sítnici se projeví výpadky v zorném poli.

Choroidea

Cévnatka. Vrstva obalující oční kouli, která je hustě prostoupena krevními kapilárami. Leží mezi bělimou a sítnicí.

I

Inferior

Latinský výraz pro „spodní, uložený dole“.

Intaktní

Zdravý, nepoškozený.

IOL (intraocular lens)

Nitrooční čočka. Plastová čočka, která může být chirurgicky vložena do oka. Může zcela nahradit původní čočku nebo být uložena před ni.

Iridocyklitida

Zánětlivé onemocnění duhovky a řasnatého tělíska.

Iridoplegie

Na osvětlení nereagující zornice, která je stále stejně středně široká (například po úraze).

Iris

Duhovka.

Iritida

Zánět duhovky.

Ischémie

Nedostatečné okysličení orgánů nebo tkání, které jsou tímto stavem poškozovány.

K

Katarakta

Šedý zákal. Zakalení normálně čiré čočky, často vznikající v pokročilejším věku. Většina lidí nad šedesát let má alespoň mírnou formu šedého zákalu. Řeší se operačním zákrokem.

Keratitida

Zánětlivé onemocnění rohovky, které může být způsobeno například infekcí, kontaktními čočkami, cizím tělesem v oku, příliš intenzivním světlem, nedostatkem vitamínu A, nedostatečným zvlhčením oka nebo alergií.

Keratokonjunktivitida

Zánět rohovky a spojivek.

Keratokonus

Dědičné degenerativní onemocnění rohovky charakterizované všeobecným ztenčením a vyklenutím rohovky v jednom místě, které zhoršuje kvalitu vidění obvykle na obou očích.

Keratoplastika

Transplantační operační výkon, kdy se část zkalené rohovky nahrazuje štěpem ze zdravé rohovky.

Keratotopografie

Vyšetření povrchu rohovky, které poskytuje barevnou mapu znázorňující lomivost rohovky v jednotlivých oblastech.

Kolagen

Ve vztahu k oku je kolagen vláknitý protein uvnitř rohovky, který pomáhá udržovat její tvar. Některé nové laserové metody kolagenová vlákna zahřívají na vysokou teplotu, čímž mění tvar rohovky.

Kolobom

Vrozená vada oka vznikající poruchou uzávěru embryonální oční štěrbiny. Může postihovat duhovku, řasnaté tělísko, cévnatku a zrakový nerv nebo postihnout celé oko v rozsahu od sítnice až po okraj zornice.

Komorový úhel

Oblast v přední oční komoře, kudy odtéká z oka přebytečná nitrooční tekutina. Špatné utváření komorového úhlu může zapříčinit vznik zeleného zákalu.

Konjunktiva

Spojivka. Tenká blanka vystýlající vnitřní povrch očního víčka a pokrývající malou část skléry.

Kontrastní citlivost

Zraková schopnost rozlišit detaily mezi objektem a jeho pozadí v závislosti na míře světelného kontrastu.

Konvergence

Koordinovaný pohyb obou očí, který umožňuje správné zobrazení sledovaného předmětu na stejném místě obou sítnic.

Korekce

Výraz používaný pro metody, které mají za úkol odstranit dioptrickou vadu (brýle, kontaktní čočky, laserový zákrok).

Kornea

Rohovka. Průhledná struktura pokrývající přední část oka.

Krátkozrakost

Myopie. Stav, kdy pacient vidí dobře na blízko, avšak špatně na dálku. Světelné paprsky se nesbíhají v ohnisku na sítnici, ale před sítnicí.

Kryocyklotermie

Zákrok, který má za úkol snížit produkci nitrooční tekutiny. Spočívá v destrukci části řasnatého tělíska, kde se nitrooční tekutina tvoří.

L

Lagoftalmus

Neschopnost úplně zavřít oko. Vzniká například při obrně lícního nervu a je při něm důležité chránit oko před vyschnutím.

Lakrimální

Slzný.

LASEK (Laser Epithelial Keratomielusis)

Technika laserové refrakční chirurgie, kdy se rohovka modeluje excimerovým laserem pod epiteliálním lalokem.

Laser

Zkratka z anglických slov Light Amplification by Simulated Emission of Radiation. Úzký svazek paprsků o vysoké intenzitě, který má v dneším očním lékařství (a nejen v něm) velmi široké použití. Známe různé druhy laserů (excimerový, erbiový, holmiový apod.), které se používají k různým účelům.

LASIK (Laser In-Situ Keratomileusis)

V současnosti nejpoužívanější metoda laserové refrakční chirurgie. Chlopeň svrchní rohovkové tkáně je odklopena, aby se laserem mohla seříznou hlouběji uložená rohovková tkáň.

Laterální (lateralis)

Latinský výraz pro „postranní, uložený na boku“.

Lensektomie

Vynětí čočky z oka.

M

Makula

Fovea. Místo na sítnici, kde je největší hustota čípků. Místo nejostřejšího vidění.

Makula lutea

Žlutá skvrna. Fovea. Místo na sítnici, kde je největší hustota čípků. Místo nejostřejšího vidění.

Makulární degenerace

Degenerace fotoreceptorů v místě nejostřejšího vidění na sítnici. Tato nemoc se typicky objevuje ve vyšším věku.

Mediální (medialis)

Latinský výraz pro „prostřední, uložený ve středu“.

Melanin

Černý pigment (barvivo) uložený v buňkách pigmentového epitelu, který umožňuje pohlcovat světelné paprsky.

Mikrofakie

Dědičná vada, kdy jsou oční čočky menší a obvykle také více zakulacené. Často na jejím základě vzniká sekundárně zelený zákal.

Mikroftalmus

Vrozený zmenšený oční bulbus.

Mióza

Zúžení zorniček. Jejím opakem je mydriáza, rozšíření zorniček.

Multifokální

Brýle nebo kontaktní čočky, které umožňují zaostřovat na předměty v různých vzdálenostech. Bifokální čočky mají dvě vzdálenosti, na dálku a na blízko, trifokální mají tři různé vzdálenosti ohniska – na blízko, na dálku a na střední vzdálenost. Nejnovější čočky nabízejí kontinuální spektrum zaostření od spodního až po horní okraj čočky.

Mydriáza

Rozšíření zorniček. Jejím opakem je mióza, zúžení zorniček.

Myop

Krátkozraký člověk. Jeho opakem je hypermetrop, dalekozraký člověk.

Myopie

Krátkozrakost. Stav, kdy pacient vidí dobře na blízko, avšak špatně na dálku. Světelné paprsky se nesbíhají v ohnisku na sítnici, ale před sítnicí.

N

Nasální

Latinský výraz pro tu část zorného pole, která je umístěna blíže našemu nosu.

Nekróza

Odumírání tkáně nebo orgánu z důvodu nejrůznějšího poškození.

Neuritida

Zánět nervu.

Nitrooční čočka

Plastová čočka, která může být chirurgicky vložena do oka. Může zcela nahradit původní čočku nebo být uložena před ni.

Nitrooční tlak

Tlak uvnitř oka, který je určován množstvím nitrooční tekutiny, která je v oku obsažena.

Nystagmus

Nechtěný a rytmický pohyb očí ze strany na stranu. Běžně vzniká například při jízdě na kolotoči, jinak je známkou nervového onemocnění.

O

OCT (optická koherentní tomografie)

Přístroj, který umožňuje velmi podrobné vyšetření sítnice.

Oční hypertenze

Stav, kdy je zvýšený nitrooční tlak, ale nemusí to ještě znamenat zelený zákal (poškození zrakového nervu).

Odchlípení sítnice

Amoce sítnice. Stav, kdy se smyslový epitel sítnice odchlipuje od pigmentového epitelu. Závažný stav se musí včas řešit operací, jinak může končit úplnou slepotou.

Oftalmolog

Oční lékař.

Oftalmologie

Oční lékařství. Medicínský obor zabývající se lidským okem, zrakem a chorobami s tím souvisejícími.

Oftalmoskop

Přístroj, který se používá k vyšetření očního pozadí.

Okulární

Týkající se oka, mající souvislost s okem.

Optická zóna

Oblast rohovky, ve které dochází ke změně jejího zakřivení.

Optický disk

Také zvaný „papila optického nervu“. Kruhovitá oblast na očním pozadí, kde optický (zrakový) nerv vstupuje do sítnice. Toto místo neobsahuje žádné fotoreceptory, proto se také nazývá „slepá skvrna“.

Optický nerv

Nerv spojující oko s mozkovým zrakovým centrem. Přenáší do mozku impulsy tvořené v sítnici. Degenerace části optického nervu je podstatou onemocnění zeleným zákalem.

Optometrie

Nelékařský obor zabývající se vyšetřováním oka, měřením zraku a předepisováním korekčních pomůcek (brýle, kontaktní čočky).

Optometrista

Odborník v optometrii, nemá lékařské vzdělání.

Orbita

Latinský výraz pro „očnici“.

P

Pachymetrie

Ultrazvuková metoda užívaná pro určení tloušťky rohovky. Důležité vyšetření v laserové léčbě refrakčních vad.

Papila optického nervu

Také zvaná „optický disk“. Kruhovitá oblast na očním pozadí, kde optický (zrakový) nerv vstupuje do sítnice. Toto místo neobsahuje žádné fotoreceptory, proto se také nazývá „slepá skvrna“.

Pars plana vitrektomie

Operace nazývaná podle místa, kterým vstupuje chirurg do sklivcové dutiny. Touto metodou se operují především onemocnění sklivce a sítnice.

Perforace

Latinský výraz pro „proděravění“.

Periferní vidění

Postranní vidění. Vnímání předmětů, které neleží ve směru našeho pohledu.

Perimetrie

Metoda, pomocí které se vyšetřuje rozsah periferního vidění.

Pleoptika

Způsob léčení tupozrakosti u dětí. Může spočívat například v zakrytí dobře vidícího oka, aby se tupozraké oko donutilo přijímat více zrakových podnětů.

Polarizační čočka

Brýlové čočky (u slunečních brýlí), které chrání oko před UV zářením a zároveň dokáží redukovat rušivé odlesky a odrazy světla. Proto umožňují ostřejší vnímání barev a lepší vidění ve slunečních brýlích.

Posterior

Latinský výraz pro „zadní, uložený vzadu“.

Presbyopie

Vetchozrakost. Zhoršení schopnosti čočky akomodovat, které obvykle přichází s věkem. Důsledkem je špatné vidění do blízka.

PRK (fotorefraktivní keratektomie)

Jedna z metod laserové refrakční chirurgie. Její podstatou je odstranění centrální části rohovky.

Přední kapsulotomie

Chirurgická technika užívaná v léčbě šedého zákalu spočívá v cirkulárním otevření přední plochy pouzdra, které obsahuje oční čočku.

Přední segment

Přední třetina oka, která zahrnuje rohovku, přední oční komoru, duhovku a ciliární tělísko.

Pterygium

Tkáň spojivky přerůstající přes rohovku. V některých případech je možné chirurgické řešení.

Ptóza

Pokles horního očního víčka. Může být vrozená nebo způsobená nedostatečnou funkcí svalu, který víčko udržuje v patřičné pozici.

Pupila

Zornice. Její rozšíření nebo naopak zúžení reguluje množství světelných paprsků, které vstoupí dovnitř do oka.

R 

Refrakce

Poměr celkové lomivosti všech lomných prostředí oka k délce oční koule. Pokud je refrakce ideální (oko bez dioptrické vady), leží sítnice v ohnisku optického systému.

Refrakční chirurgie

Oční chirurgie, která má za úkol korigovat dioptrické vady buď pomocí změny tvaru a tloušťky rohovky nebo pomocí nitroočních čoček implantovaných dovnitř do oka.

Refrakční vada

Optická vada oka, která způsobí, že světelné paprsky vstupující do oka se spojují před sítnicí (krátkozrakost), za sítnicí (dalekozrakost) nebo na několika různých místech sítnice (astigmatismus). Výsledkem těchto stavů je snížená ostrost vidění.

Refraktometr

Zařízení, pomocí kterého se měří refrakční vady oka.

Retina

Sítnice. Vrstva nervových buněk, která vystýlá dvě zadní třetin oka. Retina přeměňuje obraz do elektrických signálů, které putují optickým nervem do zrakového centra v mozku.

Retinitis pigmentosa

Dědičná degenerace sítnice. Objevuje se na obou očích. Začíná, obvykle již v dětství, šeroslepostí, následují výpadky v zorném poli a nakonec úplná slepota.

Retinoblastom

Často dědičný zhoubný nitrooční nádor, který vzniká z buněk retiny (sítnice). Pokud se neléčí (vyjmutím oka), končí smrtelně.

Retinopatie

Chorobné změny na sítnici a jejích cévách, které souvisí s jiným celkovým onemocněním (vysoký krevní tlak, diabetes).

Retinopexe

Způsob uzávěru trhliny v sítnici vytvořením chorioretinální jizvy.

Retinoschíza

Degenerativní onemocnění sítnice charakterizované rozštěpem části sítnice.

Rhodopsin

Zrakový pigment obsažený v tyčinkách.

RK (radiální keratotomie)

Chirurgická metoda pro léčbu refrakčních vad, kde se provádí cirkulární naříznutí periferní části rohovky.

Rohovka

Kornea. Průhledná struktura pokrývající přední část oka.

Rohovková dystrofie

Vzácné dědičné onemocnění, které je charakterizované ukládáním abnormálního materiálu v rohovkové tkáni. To se může projevit až později v průběhu života a způsobí zakalení rohovky.

Rohovkový vřed

Defekt na povrchu rohovky, obdobný zranění nebo vředu na kůži. Rohovkový vřed může být způsobený zraněním, drážděním řasami, vyschnutím oka nebo infekcí.

S

Sakadické pohyby

Rychlé a vůlí neovlivnitelné pohyby oka o minimálním rozsahu.

Sférofakie

Vrozená vada oční čočky, při které jsou čočky více kulovité než obvykle. Často jsou také menší a mohou způsobovat vznik sekundárního zeleného zákalu.

Sicca syndrom

Nazývá se také Sjogrenův syndrom. Onemocnění žláz a dalších tkání v těle, které se obvykle projevuje nemocemi pojivové tkáně a suchem v ústech a očích.

Sítnice

Retina. Vrstva nervových buněk, která vystýlá dvě zadní třetin oka. Retina přeměňuje obraz do elektrických signálů, které putují optickým nervem do zrakového centra v mozku.

Sjogrenův syndrom

Nazývá se také „sicca syndrom“. Onemocnění žláz a dalších tkání v těle, které se obvykle projevuje nemocemi pojivové tkáně a suchem v ústech a očích.

Skléra

Bělima. Tuhá bílá vrstva obalující oční kouli.

Sklivcové zákaly

Drobné částečky uvnitř sklivce. Člověk je vnímá jako malé stíny, které se pohybují v jeho zorném poli spolu s pohyby oka a které nelze odstranit mrkáním.

Sklivec

Čirá rosolovitá hmota, která vyplňuje větší část očního bulbu.

Skotom

Výpadek nebo zastínění v zorném poli.

Slabozrakost

Podstatné snížení zrakové ostrosti na obou očích.

Slepá skvrna

Také zvaná „optický disk“ nebo „papila optického nervu“. Kruhovitá oblast na očním pozadí, kde optický (zrakový) nerv vstupuje do sítnice. Toto místo neobsahuje žádné fotoreceptory.

Snellenovy optotypy

Tabule s písmeny nebo symboly různých standardizovaných velikostí, na kterých se vyšetřuje zraková ostrost.

Strabismus

Šilhání.

Stroma

Vnitřní vrstva rohovky.

Sufuze spojivky

Krvácení pod spojivku.

Suché oko

Stav způsobený sníženou produkcí nebo špatným složením slz. Projevuje se zčervenáním, otokem a podrážděním postiženého oka. Většinou se upraví při použití „umělých slz“.

Superior

Latinský název pro „horní, umístěný nahoře“.

Š 

Šedý zákal

Katarakta. Zakalení normálně čiré čočky, často vznikající v pokročilejším věku. Většina lidí nad šedesát let má alespoň mírnou formu šedého zákalu. Řeší se operačním zákrokem.

Štěrbinová lampa

Mikroskop používaný k vyšetření především předního, ale i zadního segmentu oka.

T 

Temporální

Latinský název pro tu část zorného pole, která je umístěna blíže našim spánkům.

Tonometr

Zařízení pro měření tlaku. V oftalmologii se jím měří tlak nitrooční.

Tonometrie

Měření nitroočního tlaku.

Topograf

Zařízení pro vyšetření povrchu rohovky. Poskytuje barevnou mapu znázorňující lomivost rohovky v jednotlivých oblastech.

Trabekulektomie

Jeden z typů operace zeleného zákalu. Má za úkol zlepšit odtok nitrooční tekutiny a tím snížit nitrooční tlak.

Trachom

Infekční onemocnění oka způsobené mikroorganismem Chlamydia trachomatis. Neléčené může vést až ke slepotě.

Transplantace rohovky

Transplantační operační výkon, kdy se část zkalené rohovky nahrazuje štěpem ze zdravé rohovky. Nazývá se také keratoplastika.

Tupozrakost

Amblyopie. Snížená zraková ostrost při nepřítomné strukturální vadě oka.

U 

Ultrazvuk

Vyšetření, které má v medicíně široké použití, se užívá také v očním lékařství. Ultrazvukový přístroj vysílá do oka vlny, které se v různé míře odráží od jednotlivých očních struktur. To umožňuje vyšetřit jednotlivé tkáně uvnitř oka a rozeznat chorobné stavy.

Uvea

Střední vrstva oční koule s četnými cévami. Má tři složky: cévnatku, řasnaté tělísko a duhovku.

Uveitida

Zánětlivé onemocnění uveálního traktu: cévnatky, řasnatého tělíska a duhovky. Nejčastější příznaky jsou bolest oka, citlivost na světlo, zhoršené vidění, slzení a zčervenání oka.

V 

Vaskularizace rohovky

Prorůstání drobných cév do původně bezcévné rohovky, což zhoršuje její propustnost pro světelné paprsky.

Vetchozrakost

Presbyopie. Zhoršení schopnosti čočky akomodovat, které obvykle přichází s věkem. Důsledkem je špatné vidění do blízka.

Vitrektomie

Odstranění sklivcové hmoty z oční koule a jeho nahrazení například plynem nebo silikonovým olejem.

Vizus

Zraková ostrost.

VPMD (věkem podmíněná makulární degenerace)

Degenerace buněk ve žluté skvrně, v místě nejostřejšího vidění. Tato nemoc se typicky objevuje ve vyšším věku.

X 

Xantelazma

Žlutavé ložisko na očním víčku, známka zvýšené hladiny cholesterolu v krvi.

Z

Zadní kapsulotomie Laserový zákrok, který je někdy nutné provést po chirurgickém řešení šedého zákalu. Během operace šedého zákalu se odstraňuje přední část pouzdra, ve kterém je umístěna čočka, zadní část se obvykle ponechává. Pokud se zadní část pouzdra zakalí, je také nutné ji odstranit.

Zelený zákal

Glaukom. Poškození zrakového nervu, které může vést až ke slepotě. Často je způsoben abnormálním zvýšením nitroočního tlaku.

Zraková dráha

Průběh nervových spojení, skrze která probíhají zrakové impulsy ze sítnice do zrakového centra v mozkové kůře.

Zraková ostrost 

Vizus. Rozlišovací schopnost oka neboli nejmenší vzdálenost dvou bodů v prostoru, které je ještě oko na určitou vzdálenost schopno rozlišit.

Zrakové pole

Část prostoru, který je oko schopno vnímat (periferním viděním), pokud se dívá přímo před sebe.

Ž

Živnatka

Uvea. Střední vrstva oční koule s četnými cévami. Má tři složky: cévnatku, řasnaté tělísko a duhovku.

Žlutá skvrna

Nazývaná také makula nebo fovea. Místo na sítnici, kde je největší hustota čípků. Místo nejostřejšího vidění.

Zdroj: www.zeleny-zakal.cz

Webové stránky se aktuálně upravují, omluvte prosím případnou nedostupnost některých funkčností. Děkujeme za pochopení.
+