FKSP u soukromé s.r.o.

Stanovisko k tvorbě a čerpání fondu FKSP u soukromé s.r.o.

Způsob čerpání benefitů zaměstnanci u s.r.o.(případně jiných forem podnikajících
právnických subjektů)
kdy zaměstnanci mohou čerpat benefity běžné pro pracovní smlouvy – tj. i čerpání z fondu
kulturních a sociálních potřeb.
Čerpání zaměstnaneckých benefitů musí být smluvně ošetřeno, tj. bude součástí smlouvy o
výkonu funkce i dohod konaných mimo pracovní poměr.
Řešení fondu kulturních a sociálních potřeb. Jeho tvorba není u obchodních společností běžná,
na druhou stranu to zákon nevylučuje. Obecně mohou zaměstnavatelé hradit výdaje na
zaměstnanecké benefity ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění nebo na vrub daňově
neuznatelných výdajů. Zaměstnavatelé, zejména státní podniky, tvoří za tímto účelem fond
kulturních a sociálních potřeb (FKSP). FKSP tvoří v prvé řadě organizace, kterým to ukládá
zákon (školy, státní podniky apod.).
Zcela samostatnou skupinou jsou pak ostatní zaměstnavatelé (podnikatelé), kteří mohou
obdobné fondy tvořit dobrovolně. Není přitom důležité, jak bude tento fond nazván. Do této
skupiny patří i společnosti s ručením omezeným. V jejich případě není tvorba sociálního fondu
upravena žádným právním předpisem, kritéria pro jeho tvorbu lze určit libovolně. Například
příděl odvozovaný z plánovaného objemu mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů,
z objemu vyplacených mezd nebo absolutní částkou na jednoho zaměstnance. Často také
procentem z čistého zisku.
Pokud bude tvorba fondu ze zisku zakotvena ve společenské smlouvě, stane se pro obchodní
korporaci povinnou. Obvykle se však tvoří na základě rozhodnutí valné hromady. Doporučuji
zpracovat jednoduchý interní předpis zaměstnavatele např. „O sociálním fondu (případně
FKSP) a zásadách jeho čerpání“. Zde bude popsán způsob jeho tvorby, komu je určen (obvykle
se totiž na zaměstnance konající práce na dohody mimo pracovní poměr fond nevztahuje, zda
je plnění poskytováno i rodinným příslušníkům apod.), jaká plnění mohou zaměstnanci čerpat
atd. Plnění je možné upravit podobným způsobem jako je tomu podle příslušných ustanovení
vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
Při tvorbě a použití sociálního fondu musí zaměstnavatelé respektovat příslušná ustanovení
zejména zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pokud jde o nakládání se ziskem
(jeho rozdělování), například z hlediska tvorby rezervního fondu apod. Jinak záleží na úpravě
v působnosti zaměstnavatele, jaká plnění a za jakých podmínek ze sociálního fondu poskytuje.
Ovšem daňový režim plnění poskytovaných zaměstnancům z FKSP nebo sociálního fondu
upravuje zákon o daních z příjmů. Pro osvobození plnění od daně z příjmů na straně
zaměstnance a tím i od odvodů pojistného, musí být striktně dodržena příslušná ustanovení (viz.
§ 6 odst. 9 ZDP).
Výhody fondu.
Příspěvek je osvobozen od daně ze závislé činnosti, neplatí se z něj sociální a zdravotní
pojistné.
V případě čerpání společníků s.r.o. s uzavřenou pracovní smlouvou se jedná o převod
financí po zdanění firmou osvobozené od 15% srážkové daně. Při čerpání zisku ze
společnosti se odvádí 15% srážková daň.
Dne 18.7.2022
JUDr. Jindřich Hanzlíček
ŽKČOO