16.5.2017

Reakce na Rozhodnutí o závazném posouzení FÚ

V poslední době se objevují vyjádření určitých zájmových skupin zaštiťujících se oborovou
organizací očních optiků. Stále se pozastavujeme nad nesmírnou aktivitou těchto jedinců zvláště
pak ve věcech, které by mohly jakkoliv oboru uškodit.
V případě diskutovaného Rozhodnutí o závazném posouzení FÚ pro Prahu, jde o jedno z posouzení,
závazné pro konkrétního dotazovatele, bez znalosti problematiky oboru, které zde zaměňuje prodej
brýlových obrub za výrobu dioptrických brýlí (které jsou v NACE 32500 citovány v taxativním
výčtu, který ovšem toto posouzení postrádá – zřejmě posuzovatel nešel do problematiky důsledně).

Dále jsou zaměňovány všeobecné činnosti optiků v režimu „ ostatního maloobchodu s novým
zbožím ve specializovaných prodejnách“ – za činnosti očních optiků , coby výrobců zdravotnických
prostředků. Z jakého důvodu bychom potom museli být ze zákona registrováni jako výrobci
zdravotnických prostředků? Z jakého důvodu bychom potom měli v databázi ČSU, který příslušný
registr spravuje NACE kód 32 500?

Je zřejmé, že zmíněné posouzení neodráží skutečný stav věci,která byla předmětem prověřování plnění povinností

podle zákona o evidenci tržeb, ani totožný s údaji, na jejichž základě bylo rozhodnutí o závazném posouzení vydáno.

Bohužel nemůžeme proti tomuto posouzení podat opravný prostředek. Není také obecně závazné, proto jej nelze ani jinak
napadnout – protože se nás, z hlediska správního, netýká.
Pokud jde o posouzení, takřka vždy jde o jakési vyjádření nebo posouzení na základě jakéhosi
dotazu. Taková posouzení máme také, ale jiného znění.

Pro příklad jedno z nich uvádíme. Také zde
byla povinnost napřed zaplatit 1.000,- Kč pro dotazovatele. Např. tento dotaz zněl, na povinnost
EET v oční optice při režimu zhotovení dioptrických brýlí a současném maloobchodním prodeji
doplňkového sortimentu v rámci provozování vázané živnosti oční optika.. Odpověď FÚ:

Dobrý den,
obecně lze konstatovat, že pokud poplatník provozuje ve svých provozovnách kromě své hlavní
činnosti i činnosti malého rozsahu tzv. minoritní činnosti a povinné evidování tržeb z těchto
minoritních činností by podléhalo evidenci tržeb dříve, než evidování tržeb z hlavní činnosti, nebude
Finanční správa evidování tržeb z takovýchto minoritních činností vymáhat až do okamžiku vzniku
povinnosti evidovat tržby z činnosti hlavní.
Minoritní činností se rozumí činnost, která není provozována v samostatné provozovně a platby
z této činností tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují částku
175 000 Kč v dané provozovně (pokud by byla provozovna účelově rozdělena, nebere se na toto
účelové rozdělení zřetel) má-li poplatník v jedné provozovně minoritních činností více, potom se pro
posouzení výše uvedených kritérií platby z minoritních činností sčítají. Pro posouzení uvedených
kritérií jsou vždy zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň
splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu zákona o evidenci tržeb, a to
za předcházející kalendářní rok.
Ve Vámi popisovaném případě lze říci, že pokud objem tržeb z prodeje doplňkového sortimentu
nepřevýší obě výše uvedená kritéria, můžete veškeré Vaše tržby výše popsané evidovat od 1. 6.
2018. V opačném případě budete muset od 1. 3. 2017 evidovat tržby z prodeje doplňkového
sortimentu a od 1. 6. 2018 evidovat tržby z prodeje Vámi vyrobených dioptrických brýlí.
Při posouzení Vámi předloženého emailového dotazu vycházel Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
výhradně z údajů uvedených ve Vašem dotazu, a to bez dalších konkrétních informací a souvislostí,
které se k předmětné situaci vztahují. Upozorňujeme, že Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
neposkytuje závazný výklad a aplikaci právních předpisů. K tomuto je v individuálních případech
oprávněný místně a věcně příslušný soud. Poskytnuté informace nenahrazují závazný právní
výklad, závazné posouzení o určení evidované tržby či rozhodnutí v soudním řízení.*
Metodická podpora evidence tržeb, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

* upozorňujeme mj. na poslední odstavec vyjádření FÚ. Toto je obvyklé pro všechna podobná
vyjádření správních úřadů a jejich úředníků, kteří si jsou vědomi, že jim nepřísluší závazné právní
výklady bez konkrétních informací a souvislostí, nebo že pokud podmínky, za kterých bylo
rozhodnutí o závazném posouzení vydáno, nejsou splněny, nelze tato posouzení při řízení nebo
jiném postupu týkajícím se evidence tržeb použít. Podobné znění je i v Závazném posouzení pro
Prahu 1.

Pro nás stále jednoznačně platí:
kód 4778 – Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách – tedy i
maloobchodní prodej v očních optikách
kód 32500 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb cit.:
Oční výrobky, brýle dioptrické a sluneční, základní čočky na lékařský předpis, kontaktní čočky,
bezpečnostní ochranné brýle.

Zákon o EET rozdělil účinnost působnosti dle NACE na 4 fáze. NACE spravuje Český statistický
úřad. Finanční úřad se musí řídit zákonem.

Jak vyplývá z webu Finanční správy:
http://www.etrzby.cz/cs/odkdy-evidovat-trzby
Zákon upravuje přechodný režim vybraných evidovaných tržeb po nabytí účinnosti tohoto zákona (§
37 ZoET). Fázování umožní pozvolné zatěžování systému, a zároveň poskytne podnikatelům
dostatečný prostor k přípravě. Podnikatel vyhodnotí, z jaké činnosti mu tržby plynou a zatřídí
danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE.
Z výše uvedeného plyne:
Pakliže má kdokoli jako převažující činnost termín k povinnosti EET pozdější – dle NACE – 3250,
(výroba dioptrických brýlí,..) jeho povinnost k EET pro tuto převažující činnost je od 1.6.2018.
Kód 4778 je pro maloobchod v očních optikách – a tedy závazný termín pro tyto činnosti – jako je
prodej maloobchodního zboží, je od 1.3.2017. (pozor i např. přímý prodej samotných brýlových
obrub, kontaktních čoček, atd. )
Pakliže ale dotyčný subjekt v minulém zdaňovacím období prokazatelně nepřesáhl částku 175 tis.
Kč, jeho povinnost k EET se kompletně posouvá až na 4 termín, tedy 1.6.2018.
Závěrem:
Všechny subjekty, u kterých jsme o doplnění NACE kódů 4778 a 32500 požádali byli doplněny – a
to po konzultacích a vyjádření metodika ČSÚ a i na základě vyžádaného vyjádření ČSÚ od
Finanční správy. Pokud by zde byla jakákoliv pochybnost, žádný správní úřad by nám pochopitelně
nevyhověl.

Konečné rozhodnutí, jak se k těmto rozdílným názorům postavít a pro kterou fázi povinnosti
k EET se přihlásit, je však na každém z nás.

My postupujeme vždy v souladu se zákonem a platnými předpisy a v zájmu živnostníků a
podnikatelů v oční optice.

Představenstvo ŽKČOO z.s.