AKTUALITY ŽKČOO

24.6.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit na „Výzvu“ k programu COVID Nájemné, dle které lze za podmínek uvedených v přiloženém informačním sdělení požádat – elektronicky – od 26.6.2020 o podporu.Zjednodušeně:

1)      Podpora se týká rozhodného období a rozhodného nájemného

a.       Rozhodné období je od 1.4.2020 do 30.6.2020.

b.      Za rozhodné nájemné se považuje původní výše nájmu před slevou poskytnutou pronajímatelem, která je stanovená v nájemní smlouvě uzavřené před 13.3.2020, za rozhodné období, a která se zároveň vztahuje na prostor provozovny dle § 17 živnostenského zákona.

2)      Oprávněným žadatelem je takový žadatel, který splňuje všechny následující podmínky:

a.       Je podnikatelem, tj. fyzickou či právnickou osobou, která vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona nebo obdobným způsobem.

b.      Užívá provozovnu na základě nájemní smlouvy s pronajímatelem před 13.3.2020.

c.       V důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií. . .  mu byl zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb v předmětných provozovnách alespoň v části období od 13.3.2020 do 30.6.2020.

d.      Není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor pro provozovnu.

e.      Nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (finanční úřad, česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojištění, státní pozemkový úřad, MF atd.).

3)      Podmínky poskytnutí podpory

a.       Pronajímatel poskytne slevu alespoň ve výši 30% z rozhodného nájemného.

b.      Žadatel zaplatí alespoň 50% rozhodného nájemného.

c.       K pronajímané provozovně může být vztažena jen jedna žádost o dotaci.

4)      Forma a výše podpory

a.       Podpora je poskytována za rozhodné období v případě, že byl podnikateli zakázán prodej zboží a služeb  alespoň v části období od 13.3.2020 do 30.6.2020.

b.      Výše podpory na jednoho žadatele činí  50% z rozhodného nájemného, pokud mu byla poskytnuta sleva alespoň 30% pronajímatelem a před podáním žádosti uhradil alespoň 50% z rozhodného nájemného.

5)      Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

a.       Žádost bude možné podávat od 26.6.2020 do 30.9.2020.

b.      Žádost se podává elektronicky prostřednictvím informačního systému MPO.

c.       Způsob podání bude specifikován na webu MPO.

Dále jsou specifikovány součásti žádosti.

Jsme k dispozici k součinnosti i v této souvislosti prostřednictvím naší právní kanceláře JUDr. Tomáše Prokopce.

Pro členy ŽKČOO nabízíme veškeré právní služby za velice zajímavých zvýhodněných podmínek.

Vaše ŽKČOO


25.5.2020

Aktuální právní předpisy související s koronavirem. Mimořádná opatření MZdr. s účinností od 25.5.2020

  • pro viditelnost je třeba se přihlásit na naše webové stránky

30.4.2020

Aktuální informace pro naše členy k situaci COVID 19, které zpracovala právní kancelář.

  • pro viditelnost je potřeba se přihlásit na naše webové stránky.