AKTUALITY ŽKČOO

17.8.2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

    chtěli bychom Vás informovat, že na valné hromadě 26.6.2021, která byla letos volební, bylo zvoleno nové představenstvo ŽKČOO.

Trochu nás zamrzela malá účast z řady řádných členů, ale zároveň jsme si plně vědomi, že byl začátek léta a  „covidová doba“ ,  která se nám už táhne velmi dlouho,  ovlivňuje nekompromisně naše diáře. 

Následně na schůzi nového představenstva dne 13.7.2021 byli zvoleni:

prezident- Jindřich Hanzlíček

víceprezidenti- Martin Suder, Petr Daněk

ostatní členové představenstva- Zdeněk Renc, Iva Janíčková

Dále bychom Vás rádi informovali o termínech seminářů na podzim tohoto roku. 

A proto prosím neváhejte zapsat do Vašeho programu. 

 • 22.9.2021 Ostrava
 • 19.10.2021  Brno
 • 9.112021  Hradec Králové

Podrobnější info k tématům a místu konání Vám bude včas zasláno.

Přejeme Vám krásné prožití léta a v případě potřeby jsme tu pro Vás.

Vaše ŽKČOO


29.6.2021

Pokud máte v plánu vyrazit do zahraničí zde přikládáme zajímavou webovou stránku- Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 28. 6. 2021

https://www.fulsoft.cz/33/mzdr-20599-2020-90-min-kan-sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-strednim-a-vysokym-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-uniqueidgOkE4NvrWuObyfYyCQ7y0cEkuqZ68mjLqMmtdq2g-q4/?odkud=ENLEG&wa=WWW21E2%20LE&uid=CT03618003&e=1000197151&utm_source=ENLEG&utm_medium=enl&utm_campaign=ENLEG-2021-26&utm_content=ENLEG-welcome&contract=E21600890&odkud=ENLEG&utm_content=ENLEG-welcome


11.6.2021 – Změny uplatnění poukazu na brýle a optické pomůcky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 v souvislosti s účinností zákona č.89/2021, Sb,  o zdravotnických prostředcích, dochází od 26. května 2021 k některým dílčím změnám režimu vydávání a uplatnění poukazu na brýle a optické pomůcky. 

Lhůta pro uplatnění poukazu (pacientem v oční optice) je zkrácena z 90 na 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejpozději však do jednoho roku.

Poukazy vystavené do 25. 5. 2021 lze uplatnit dle původní legislativní úpravy do 90 dnů od jejich vystavení.

Pokud tedy lékař neurčí jinak – a to písemně přímo napoukaze, platí pro uplatnění poukazu (vystaveného 26.května 2021 a později) lhůta 30 dnů.
 
Problematikou se budeme i nadále zabývat a pokud dojde k jakýmkoliv změnám, budeme Vás včas informovat.

Vaše ŽKČOO


27.5.2021

Od 26.5.2021 je nově v účinnosti Novela zákona o regulaci reklamy – úprava reklamy na zdravotnické prostředky a zákaz reklamy cílící na zdraví

Více informací prozatím zde v odkazech :

Více zde http://Novela zákona o regulaci reklamy – úprava reklamy na zdravotnické prostředky a zákaz reklamy cílící na zdraví

Více zde https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/03/doporuceni-influencera-na-bryle-ci-cocky-bude-od-kvetna-nezakonne/


20.5.2021 OZNÁMENÍ ŽKČOO – VALNÁ HROMADA

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k tomu, že se rozvolňují protiepidemiologická opatření, pokusíme se zorganizovat valnou hromadu v nejbližším možném termínu tak, abychom nenarušili Vaše dovolené a zároveň splnili povinnost vyplývající ze stanov a zákona.

Termín valné hromady ŽKČOO jsme proto předběžně naplánovali na 26.června 2021. Ta letošní bude volební. 

Těší nás, že máte zájem spolupodílet se na uspořádání a budoucnosti našeho oboru formou Vašeho členství. Víme, že mnozí z Vás mají spoustu podnětných nápadů ke zlepšení podmínek podnikání a společenské prestiže české oční optiky. Jako členové představenstva můžete mít větší vliv na jejich uskutečnění. 

Pokud byste měli zájem stát se členy představenstva a účastnit se tak více na spolkovém životě, vyplňte prosím přihlášku k registraci kandidáta a zašlete na e-mailovou adresu  zkcoo@zkcoo do 10.6.2021

Pozvánku s programem a upřesněním času a místa konání valné hromady včas zašleme. Předem děkujeme za Vaši účast.

S přáním hezkého dne 

Vaše ŽKČOO

Pokud se nemůžete zúčastnit VH osobně, máte k dispozici zde plnou moc , pro Vámi pověřenou osobu. 


5.4.2021


29.11.2020

ŽKČOO Vám přeje krásnou první adventní neděli. 


3.11.2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. října 2020 č. 1113

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 4. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště,
 2. výkonu povolání,
 3. výkonu činností sloužících k zajištění
  1. a)  bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  2. b)  ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
  3. c)  veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  4. d)  služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
 5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště;

II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
 1. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 2. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
 3. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 4. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
  1. a)  bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  2. b)  ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnickéčinnosti,
  3. c)  individuální duchovní péče a služby,
  4. d)  veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  5. e)  služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  6. f)  veterinární péče,
 5. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam,
 6. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 7. cest za účelem vycestování z České republiky,
 8. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
 9. cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách;
 10. cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven;
 11. cest zpět do místa svého bydliště;

III. nařizuje

 1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II,
 2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou
  •   členů domácnosti,
  •   zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
  •   osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
  •   osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tutočinnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
  •   dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
   a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,
 4. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to

2

ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;

V. doporučuje

1. zaměstnavatelům
a) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené

v kolektivní smlouvě,
b) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

 1. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
 2. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
 3. osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 omezit přímý kontakt se zákazníky;

VI. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v důležitém státním zájmu konat.

Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy, primátoři, starostové

Ing. Andrej Babiš, v. r. předseda vlády


2.11.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na podnět některých z Vás  Vám zasíláme jednoduchý návod na ochranu před šířením respiračních onemocnění na pracovišti. Nechceme Vás příliš zatěžovat povinnostmi a předpisy, proto chápejte uvedené pokyny jako informativní, ale snad užitečné. 

ke stažení zde:

Dále zasíláme informační letáky k možnému využití

ke stažení zde:

V souvislosti s výše uvedeným Vám přinášíme v těchto nelehkých dnech také jednu pozitivní 🙂 zprávu. Podařilo se nám navázat spolupráci s firmou 4toilet, která se zabývá distribucí hygienických a dezinfekčních prostředků. Vyjednali jsme pro Vás nadstandardní slevy, které můžete uplatnit po Vaší registraci na: 

https://www.4toilet.cz/…od/

Do poznámky u registrace napište:  člen ŽKČOO

Všem takto zaregistrovaným členům bude poskytnuta velkoobchodní sleva ve výši 15% na nejprodávanější sortiment a 8% na ostatní. 

Doporučujeme využít výhodnou nabídku dezinfekčních prostředků, roušek a zejména dezinfekčních stojanů s automatickým dávkovačem – patrně v budoucnu nezbytná součást vybavení každé provozovny pro ochranu Vás i Vašich zákazníků.  Vaši zákazníci se tak budou cítiít bezpečněji a jistě ocení i Váš respekt a úctu k jejich zdraví.   

s přáním pevného zdraví 

Vaše  ŽKČOO


21.10.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

Zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:

– prodejen potravin,

– prodejen pohonných hmot,

– prodejen paliv,

– prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

– lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,

– prodejen malých domácích zvířat,

– prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,

– prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

– prodejen novin a časopisů,

– prodejen tabákových výrobků,

– prádelen a čistíren,

– provozoven servisu a oprav silničních vozidel,

– provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,

– prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím. 


O dalších případných změnách Vás včas budeme informovat. 

Vaše ŽKČOO


16.7.2020

Více informací o VH ŽKČOO , která se bude konat 17.října 2020 v PVA Letňany naleznete zde (Pro viditelnost je třeba se přihlásit na webové stránky) :

9.9.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

blíží se termín valné hromady ŽKČOO (pravděpodobně 17. října 2020 v rámci výstavy FOROPTIK). Ta letošní bude volební. 

Těší nás, že máte zájem spolupodílet se na uspořádání a budoucnosti našeho oboru formou Vašeho členství. Víme, že mnozí z Vás mají spoustu podnětných nápadů ke zlepšení podmínek podnikání a společenské prestiže české oční optiky. Jako členové představenstva můžete mít větší vliv na jejich uskutečnění. 

Pokud byste měli zájem stát se členy představenstva a účastnit se tak více na spolkovém životě, vyplňte prosím přihlášku k registraci kandidáta a zašlete na e-mailovou adresu  zkcoo@zkcoo do 30. září 2020.

S přáním hezkého dne Vaše ŽKČOO


24.6.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit na „Výzvu“ k programu COVID Nájemné, dle které lze za podmínek uvedených v přiloženém informačním sdělení požádat – elektronicky – od 26.6.2020 o podporu.Zjednodušeně:

1)      Podpora se týká rozhodného období a rozhodného nájemného

a.       Rozhodné období je od 1.4.2020 do 30.6.2020.

b.      Za rozhodné nájemné se považuje původní výše nájmu před slevou poskytnutou pronajímatelem, která je stanovená v nájemní smlouvě uzavřené před 13.3.2020, za rozhodné období, a která se zároveň vztahuje na prostor provozovny dle § 17 živnostenského zákona.

2)      Oprávněným žadatelem je takový žadatel, který splňuje všechny následující podmínky:

a.       Je podnikatelem, tj. fyzickou či právnickou osobou, která vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona nebo obdobným způsobem.

b.      Užívá provozovnu na základě nájemní smlouvy s pronajímatelem před 13.3.2020.

c.       V důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií. . .  mu byl zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb v předmětných provozovnách alespoň v části období od 13.3.2020 do 30.6.2020.

d.      Není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor pro provozovnu.

e.      Nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (finanční úřad, česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojištění, státní pozemkový úřad, MF atd.).

3)      Podmínky poskytnutí podpory

a.       Pronajímatel poskytne slevu alespoň ve výši 30% z rozhodného nájemného.

b.      Žadatel zaplatí alespoň 50% rozhodného nájemného.

c.       K pronajímané provozovně může být vztažena jen jedna žádost o dotaci.

4)      Forma a výše podpory

a.       Podpora je poskytována za rozhodné období v případě, že byl podnikateli zakázán prodej zboží a služeb  alespoň v části období od 13.3.2020 do 30.6.2020.

b.      Výše podpory na jednoho žadatele činí  50% z rozhodného nájemného, pokud mu byla poskytnuta sleva alespoň 30% pronajímatelem a před podáním žádosti uhradil alespoň 50% z rozhodného nájemného.

5)      Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

a.       Žádost bude možné podávat od 26.6.2020 do 30.9.2020.

b.      Žádost se podává elektronicky prostřednictvím informačního systému MPO.

c.       Způsob podání bude specifikován na webu MPO.

Dále jsou specifikovány součásti žádosti.

Jsme k dispozici k součinnosti i v této souvislosti prostřednictvím naší právní kanceláře JUDr. Tomáše Prokopce.

Pro členy ŽKČOO nabízíme veškeré právní služby za velice zajímavých zvýhodněných podmínek.

Vaše ŽKČOO


25.5.2020

Aktuální právní předpisy související s koronavirem. Mimořádná opatření MZdr. s účinností od 25.5.2020

 • pro viditelnost je třeba se přihlásit na naše webové stránky

30.4.2020

Aktuální informace pro naše členy k situaci COVID 19, které zpracovala právní kancelář.

 • pro viditelnost je potřeba se přihlásit na naše webové stránky.